Acta carsologica

Citation
Acta carsologica

Material Information

Title:
Acta carsologica
Series Title:
Acta Carsologica
Alternate Title:
Krasoslovni zbornik
Creator:
Inštitut za raziskovanje krasa (Slovenska akademija znanosti in umetnosti)
Publisher:
Inštitut za raziskovanje krasa
Publication Date:
Language:
Multiple Languages

Subjects

Subjects / Keywords:
Geology ( local )
Genre:
serial ( sobekcm )

Notes

General Note:
TITULUS COMMENTARIORUM, QUI ADHUC APPELLABANTUR POROÄŒILA - ACTA CARSOLOGICA VOLUMINE SEXTO ITA MUTATUR, UT POSTHAC HAC SERIES APPELLETUR ACTA CARSOLOGICA - KARSOSLOVNI ZBORNIK -- SPREJETO NA SEJI ODDELKA ZA PRIRODOSLOVNE VEDE RAZREDA ZA PRIRODOSLOVNE IN MEDICINSKE VEDE SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI DNE 20. APRILA 1973 IN NA SEJI PREDSEDSTVA DNE 21. JUNIJA 1973 -- UREDIL SVETOZAR ILEÅ IÄŒ OB SODELOVANJU OSTALIH ÄŒLANOV UREDNIÅ KEGA ODBORA VALTERJA BOHINCA, JOŽETA BOLETA IN PETRA HABIÄŒA -- VSEBINA - INDEX: Predgovor -- Roglić, Josip: Odnos izmedju povrÅ¡ja i podzemlja Dinarskog krÅ¡a (sa 3 slike u tekstu - The Relationship between Surface and Underground in the Dinaric Karst (with 3 figures in text) -- Radinja, Darko: Matični Kras v luči Å¡irÅ¡ega reliefnega razvoja (z 1 risbo v besedilu) - Le Karst proprement dit à la lumière de l'évolution plus large du relief (avec 1 dessin dans le texte) -- Habič, Peter: Tesnenje požiralnikov in presihanje CerkniÅ¡kega jezera (s 17 risbami in fotografijami v besedilu) - Bouchement des ponors et tarissement du Lac de Cerknica (ave 17 desins et figures dans le texte) -- Novak, DuÅ¡an: Osameli kras v podravskem delu SR Slovenije (z 8 risbami in 6 fotografijami v besedilu) - The Isolated Karst Areas of Drava River Basin in the Northeastern Slovenia (with 8 maps and 6 figures in text) -- Placer, Ladislav, ÄŒar, Jože: Problem podzemeljske razvodnice Trnovskega gosda, Križne gore in ÄŒrnovrÅ¡ke planate (s 4 slikami v besedilu) - The Hydrological Problematics of the High Karst between Idrijca and Vipava Rivers (Trnovski goad, Križna gora and the Plateau of ÄŒrni vrh) (with 4 figures in text -- Boźičević, Srečko: Podzemni krÅ¡ki fenomeni planing Medvednice kraj Zagreba (sa 4 karte i 4 fotografije u tekstu) - Subterranean Karst Phenomena in the Medvednica Mountain near Zagreb (with 4 maps and 4 figures in text) -- Radulović, Vasilije: Ponori-jame i pećine kao pokazateljii napredovanja karstifikacije duž profila od Kotora do Crnojevića Rijeke (sa 3 skice u tekstu) - Abimes-gouffres et grottes en tant qu'indicaterus de l'évolution de la karstificaiton le long du profile Kotor-Rijeka Crnojevića (con 3 figures en texte) -- GaÅ¡parović, Ratimir: Prirodni uslovi nastanka i razvoja speleoloÅ¡kih objekata Zapadne Hercegovine (sa 1 skicom u tekstu) - Natural Conditions of Rising Development of speleologic Objects in West Herzegovina (with 1 figure in text) -- Petrović, Borislav, Antunović, Ivan: Dubina i intenzitet karstifikacije u području Salakovca u zavisnosti od tektonske izlomljenosti (sa 1 skicom u prilogu) - The Depth and the Intensity of Karstification in Dependence of the Tectonic Activity (with 1 figure in annex) -- Gavrilović, DuÅ¡an: Genetski tipovi pećina u Sahari (sa 6 slika u tekstu) - Genetic types of Caves in the Sahara (with 6 figures in text) -- Gospodarić, Rado, Pavlovec, Rajko: Izvor apnenčevega proda v Planinski jami (z 8 slikami v besedilu in 1 karto ter 4 tablami v prilogi) - The Origin of the Limestone Gravel in the Cave of Planina (with 8 figures in text and 1 map and 4 plates in annex) -- Gams, Ivan: Koncentracija CO 2v jamah v odvisnosti od zračne cirkulacije (na primer Postojnski jame) (z 2 slikama v besedilu) - Concentration of CO 2in the Caves in Relation to the Air Circulation (in the Case of the Postojna Cave) (with 2 figures in text) -- Žibret, Željko: Proračun bilansa gubitaka vode na potezima kraÅ¡kih rijeka - Statistical Treatment of Losses of Water on some Parts of the Karstic Rivers -- Avdagić, Izet: Mehanizam rada ponora i estavela (sa 8 slika u tekstu) - The Mechanism of Ponors (Sink-Holes) and Estavelas (with 8 figures in text) -- Krulc, Zvonimir: Neki aspekti primjene geofizičkih, posebno geoelektričnih istraživanja u speleologiji (sa 5 slika u tekstu) - Some Aspects of the Application of Geophysical, particularly Geoelectrical Methods in Speleology (with 5 figures in text) -- Sercelj, Alojz: Paleovegetacijske raziskave sedimentov CerkniÅ¡kega jezera (z 2 pelodnima diagramoma) - Palaeovetational Investigations of the Sediments of CerkniÅ¡ko jezero (Lake of Cerknica) (with 2 pollen diagrams) -- Leben, France: Jamska arheologija matičnega Krasa (z 2 kartama v besedilu) - Höhlenarchäologie des klassischen Karstest (mit 2 karten im text) -- Malez, Mirko: Nova dostignuća u istraživanju paleolitika u nekim pećinama Hrvatske (s 3 slike u tekstu) - New Achievements in Investigations on the Palaeolithic in some Caves of Croatia (with 3 figures in text) -- Hadži, Jovan: ÄŒloveÅ¡ka ribica je neotenična ali pa ni dvoživka - Proteusist entweder neotenisch, oder ist kein Amphibium -- Bole, Jože: Podzemeljski polži in zoogeografske razmere Slovenskega primorja (z 2 slikama v besedilu) - Die unterirdischen Schnecken und die zoogeographischen Verhältnisse des Slowenischen Küstenlandes (mit 2 Abbildungen im text). -- Briegleb, W., Schatz, A.: Der Extrembiotop Höhle als Informationslieferant für die allgemeine Physiologie am Beispiel des Grottenolms ( Proteus anguinusLaut.) (mit 4 Abbildungen im text) - Ekstremni jamski Biotop Kot vor informacij za sploÅ¡no fiziologijo na primeru človeÅ¡ke ribic ( Proteus anguinusLaur.) (mit 4 Abbildungen im Text) - Ekstremni jamski biotop kot vir informacij za sploÅ¡no fiziologijo na primeru človeÅ¡ke ribice ( Proteus anguinusLaur.) (s 4 slikami v besedilu) -- Istenič, L., Sojar, A.: Poraba kisika pri močerilu ( Proteus anguinus) (z 1 sliko v besedilu) - Oxygen Consumption of Proteus anguinus(with 1 figure in text) -- Bretter, Egon: Zgodovinski prellet koleopteroloÅ¡kih raziskovanj v jamah Slovenije Historische Übersicht der koleopterologischen Forschungen in den Höhlen Sloweniens -- Drovenik, B.: Enoletnoopzovanje jamskih hroščev v devh jamah na Dobrovljah - Einjährige Beobachtung der Höhlenkäfer in zwei Höhlen des Dobrovlje-Gebirges -- Gospodarić, Rado: Fluvialni sedimenti v Križni jami (s 27 slikami v besedilu) - Fluvial Sediments in Križna jama (with 27 figures in text) -- Novak, DuÅ¡an: Nekaj o vodnih razmerah na Kočevskem polju (z 9 slikama v besedilu) - Sur la hydrographie du Polje de Kočevje (avec 9 figures en texte) -- Lapajne, Janez: Geofizikalne raziskave na krasu (s 13 slikami v besedilu) - Geophysical Explorations in Karst (with 13 figures in text).
Restriction:
Open Access - Permission by Publisher
Original Version:
Vol. 6 (1973)
General Note:
See Extended description for more information.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
K26-00168 ( USFLDC DOI )
k26.168 ( USFLDC Handle )
12427 ( karstportal - original NodeID )
0583-6050 ( ISSN )
8894944 ( OCLC )

USFLDC Membership

Aggregations:
Added automatically
Karst Information Portal

Postcard Information

Format:
serial

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text


Description
TITULUS
COMMENTARIORUM, QUI ADHUC APPELLABANTUR POROILA ACTA
CARSOLOGICA VOLUMINE SEXTO ITA MUTATUR, UT POSTHAC HAC SERIES
APPELLETUR ACTA CARSOLOGICA KARSOSLOVNI ZBORNIK --
SPREJETO NA SEJI ODDELKA ZA PRIRODOSLOVNE VEDE RAZREDA ZA
PRIRODOSLOVNE IN MEDICINSKE VEDE SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI
IN UMETNOSTI DNE 20. APRILA 1973 IN NA SEJI PREDSEDSTVA DNE 21.
JUNIJA 1973 --
UREDIL SVETOZAR ILEI OB SODELOVANJU OSTALIH LANOV
UREDNIKEGA ODBORA VALTERJA BOHINCA, JOETA BOLETA IN PETRA
HABIA --
VSEBINA INDEX: Predgovor --
Rogli, Josip: Odnos izmedju povrja i podzemlja
Dinarskog kra (sa 3 slike u tekstu The Relationship between
Surface and Underground in the Dinaric Karst (with 3 figures in
text) --
Radinja, Darko: Matini Kras v lui irega reliefnega
razvoja (z 1 risbo v besedilu) Le Karst proprement dit la
lumire de l'volution plus large du relief (avec 1 dessin dans
le texte) --
Habi, Peter: Tesnenje poiralnikov in presihanje
Cerknikega jezera (s 17 risbami in fotografijami v besedilu) -
Bouchement des ponors et tarissement du Lac de Cerknica (ave 17
desins et figures dans le texte) --
Novak, Duan: Osameli kras v podravskem delu SR
Slovenije (z 8 risbami in 6 fotografijami v besedilu) The
Isolated Karst Areas of Drava River Basin in the Northeastern
Slovenia (with 8 maps and 6 figures in text) --
Placer, Ladislav, ar, Joe: Problem podzemeljske
razvodnice Trnovskega gosda, Krine gore in rnovrke planate
(s 4 slikami v besedilu) The Hydrological Problematics of the
High Karst between Idrijca and Vipava Rivers (Trnovski goad,
Krina gora and the Plateau of rni vrh) (with 4 figures in
text --
Boievi, Sreko: Podzemni krki fenomeni planing
Medvednice kraj Zagreba (sa 4 karte i 4 fotografije u tekstu) -
Subterranean Karst Phenomena in the Medvednica Mountain near
Zagreb (with 4 maps and 4 figures in text) --
Radulovi, Vasilije: Ponori-jame i peine kao
pokazateljii napredovanja karstifikacije du profila od Kotora
do Crnojevia Rijeke (sa 3 skice u tekstu) Abimes-gouffres et
grottes en tant qu'indicaterus de l'volution de la
karstificaiton le long du profile Kotor-Rijeka Crnojevia (con
3 figures en texte) --
Gaparovi, Ratimir: Prirodni uslovi nastanka i
razvoja speleolokih objekata Zapadne Hercegovine (sa 1 skicom
u tekstu) Natural Conditions of Rising Development of
speleologic Objects in West Herzegovina (with 1 figure in text)
--
Petrovi, Borislav, Antunovi, Ivan: Dubina i
intenzitet karstifikacije u podruju Salakovca u zavisnosti od
tektonske izlomljenosti (sa 1 skicom u prilogu) The Depth and
the Intensity of Karstification in Dependence of the Tectonic
Activity (with 1 figure in annex) --
Gavrilovi, Duan: Genetski tipovi peina u Sahari (sa
6 slika u tekstu) Genetic types of Caves in the Sahara (with
6 figures in text) --
Gospodari, Rado, Pavlovec, Rajko: Izvor apnenevega
proda v Planinski jami (z 8 slikami v besedilu in 1 karto ter 4
tablami v prilogi) The Origin of the Limestone Gravel in the
Cave of Planina (with 8 figures in text and 1 map and 4 plates
in annex) --
Gams, Ivan: Koncentracija CO
2v jamah v odvisnosti od zrane cirkulacije (na
primer Postojnski jame) (z 2 slikama v besedilu) -
Concentration of CO
2in the Caves in Relation to the Air Circulation (in
the Case of the Postojna Cave) (with 2 figures in text) --
ibret, eljko: Proraun bilansa gubitaka vode na
potezima krakih rijeka Statistical Treatment of Losses of
Water on some Parts of the Karstic Rivers --
Avdagi, Izet: Mehanizam rada ponora i estavela (sa 8
slika u tekstu) The Mechanism of Ponors (Sink-Holes) and
Estavelas (with 8 figures in text) --
Krulc, Zvonimir: Neki aspekti primjene geofizikih,
posebno geoelektrinih istraivanja u speleologiji (sa 5 slika
u tekstu) Some Aspects of the Application of Geophysical,
particularly Geoelectrical Methods in Speleology (with 5
figures in text) --
Sercelj, Alojz: Paleovegetacijske raziskave sedimentov
Cerknikega jezera (z 2 pelodnima diagramoma) -
Palaeovetational Investigations of the Sediments of Cerkniko
jezero (Lake of Cerknica) (with 2 pollen diagrams) --
Leben, France: Jamska arheologija matinega Krasa (z 2
kartama v besedilu) Hhlenarchologie des klassischen
Karstest (mit 2 karten im text) --
Malez, Mirko: Nova dostignua u istraivanju
paleolitika u nekim peinama Hrvatske (s 3 slike u tekstu) -
New Achievements in Investigations on the Palaeolithic in some
Caves of Croatia (with 3 figures in text) --
Hadi, Jovan: loveka ribica je neotenina ali pa ni
dvoivka -
Proteusist entweder neotenisch, oder ist kein Amphibium
--
Bole, Joe: Podzemeljski poli in zoogeografske
razmere Slovenskega primorja (z 2 slikama v besedilu) Die
unterirdischen Schnecken und die zoogeographischen Verhltnisse
des Slowenischen Kstenlandes (mit 2 Abbildungen im text). --
Briegleb, W., Schatz, A.: Der Extrembiotop Hhle als
Informationslieferant fr die allgemeine Physiologie am
Beispiel des Grottenolms (
Proteus anguinusLaut.) (mit 4 Abbildungen im text) -
Ekstremni jamski Biotop Kot vor informacij za splono
fiziologijo na primeru loveke ribic (
Proteus anguinusLaur.) (mit 4 Abbildungen im Text) -
Ekstremni jamski biotop kot vir informacij za splono
fiziologijo na primeru loveke ribice (
Proteus anguinusLaur.) (s 4 slikami v besedilu) --
Isteni, L., Sojar, A.: Poraba kisika pri moerilu (
Proteus anguinus) (z 1 sliko v besedilu) Oxygen
Consumption of
Proteus anguinus(with 1 figure in text) --
Bretter, Egon: Zgodovinski prellet koleopterolokih
raziskovanj v jamah Slovenije Historische bersicht der
koleopterologischen Forschungen in den Hhlen Sloweniens --
Drovenik, B.: Enoletnoopzovanje jamskih hroev v devh
jamah na Dobrovljah Einjhrige Beobachtung der Hhlenkfer in
zwei Hhlen des Dobrovlje-Gebirges --
Gospodari, Rado: Fluvialni sedimenti v Krini jami (s
27 slikami v besedilu) Fluvial Sediments in Krina jama (with
27 figures in text) --
Novak, Duan: Nekaj o vodnih razmerah na Koevskem
polju (z 9 slikama v besedilu) Sur la hydrographie du Polje
de Koevje (avec 9 figures en texte) --
Lapajne, Janez: Geofizikalne raziskave na krasu (s 13
slikami v besedilu) Geophysical Explorations in Karst (with
13 figures in text).


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options

close
Choose Size
Choose file type
Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.