Citation
Acta carsologica

Material Information

Title:
Acta carsologica
Series Title:
Acta Carsologica
Alternate Title:
Krasoslovni zbornik
Creator:
Inštitut za raziskovanje krasa (Slovenska akademija znanosti in umetnosti)
Publisher:
Inštitut za raziskovanje krasa
Publication Date:
Language:
Multiple Languages

Subjects

Subjects / Keywords:
Geology ( local )
Genre:
serial ( sobekcm )

Notes

General Note:
TITULUS COMMENTARIORUM, QUI ADHUC APPELLABANTUR POROÄŒILA - ACTA CARSOLOGICA VOLUMINE SEXTO ITA MUTATUR, UT POSTHAC HAC SERIES APPELLETUR ACTA CARSOLOGICA - KARSOSLOVNI ZBORNIK -- SPREJETO NA SEJI ODDELKA ZA PRIRODOSLOVNE VEDE RAZREDA ZA PRIRODOSLOVNE IN MEDICINSKE VEDE SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI DNE 20. APRILA 1973 IN NA SEJI PREDSEDSTVA DNE 21. JUNIJA 1973 -- UREDIL SVETOZAR ILEÅ IÄŒ OB SODELOVANJU OSTALIH ÄŒLANOV UREDNIÅ KEGA ODBORA VALTERJA BOHINCA, JOŽETA BOLETA IN PETRA HABIÄŒA -- VSEBINA - INDEX: Predgovor -- Roglić, Josip: Odnos izmedju povrÅ¡ja i podzemlja Dinarskog krÅ¡a (sa 3 slike u tekstu - The Relationship between Surface and Underground in the Dinaric Karst (with 3 figures in text) -- Radinja, Darko: Matični Kras v luči Å¡irÅ¡ega reliefnega razvoja (z 1 risbo v besedilu) - Le Karst proprement dit à la lumière de l'évolution plus large du relief (avec 1 dessin dans le texte) -- Habič, Peter: Tesnenje požiralnikov in presihanje CerkniÅ¡kega jezera (s 17 risbami in fotografijami v besedilu) - Bouchement des ponors et tarissement du Lac de Cerknica (ave 17 desins et figures dans le texte) -- Novak, DuÅ¡an: Osameli kras v podravskem delu SR Slovenije (z 8 risbami in 6 fotografijami v besedilu) - The Isolated Karst Areas of Drava River Basin in the Northeastern Slovenia (with 8 maps and 6 figures in text) -- Placer, Ladislav, ÄŒar, Jože: Problem podzemeljske razvodnice Trnovskega gosda, Križne gore in ÄŒrnovrÅ¡ke planate (s 4 slikami v besedilu) - The Hydrological Problematics of the High Karst between Idrijca and Vipava Rivers (Trnovski goad, Križna gora and the Plateau of ÄŒrni vrh) (with 4 figures in text -- Boźičević, Srečko: Podzemni krÅ¡ki fenomeni planing Medvednice kraj Zagreba (sa 4 karte i 4 fotografije u tekstu) - Subterranean Karst Phenomena in the Medvednica Mountain near Zagreb (with 4 maps and 4 figures in text) -- Radulović, Vasilije: Ponori-jame i pećine kao pokazateljii napredovanja karstifikacije duž profila od Kotora do Crnojevića Rijeke (sa 3 skice u tekstu) - Abimes-gouffres et grottes en tant qu'indicaterus de l'évolution de la karstificaiton le long du profile Kotor-Rijeka Crnojevića (con 3 figures en texte) -- GaÅ¡parović, Ratimir: Prirodni uslovi nastanka i razvoja speleoloÅ¡kih objekata Zapadne Hercegovine (sa 1 skicom u tekstu) - Natural Conditions of Rising Development of speleologic Objects in West Herzegovina (with 1 figure in text) -- Petrović, Borislav, Antunović, Ivan: Dubina i intenzitet karstifikacije u području Salakovca u zavisnosti od tektonske izlomljenosti (sa 1 skicom u prilogu) - The Depth and the Intensity of Karstification in Dependence of the Tectonic Activity (with 1 figure in annex) -- Gavrilović, DuÅ¡an: Genetski tipovi pećina u Sahari (sa 6 slika u tekstu) - Genetic types of Caves in the Sahara (with 6 figures in text) -- Gospodarić, Rado, Pavlovec, Rajko: Izvor apnenčevega proda v Planinski jami (z 8 slikami v besedilu in 1 karto ter 4 tablami v prilogi) - The Origin of the Limestone Gravel in the Cave of Planina (with 8 figures in text and 1 map and 4 plates in annex) -- Gams, Ivan: Koncentracija CO 2v jamah v odvisnosti od zračne cirkulacije (na primer Postojnski jame) (z 2 slikama v besedilu) - Concentration of CO 2in the Caves in Relation to the Air Circulation (in the Case of the Postojna Cave) (with 2 figures in text) -- Žibret, Željko: Proračun bilansa gubitaka vode na potezima kraÅ¡kih rijeka - Statistical Treatment of Losses of Water on some Parts of the Karstic Rivers -- Avdagić, Izet: Mehanizam rada ponora i estavela (sa 8 slika u tekstu) - The Mechanism of Ponors (Sink-Holes) and Estavelas (with 8 figures in text) -- Krulc, Zvonimir: Neki aspekti primjene geofizičkih, posebno geoelektričnih istraživanja u speleologiji (sa 5 slika u tekstu) - Some Aspects of the Application of Geophysical, particularly Geoelectrical Methods in Speleology (with 5 figures in text) -- Sercelj, Alojz: Paleovegetacijske raziskave sedimentov CerkniÅ¡kega jezera (z 2 pelodnima diagramoma) - Palaeovetational Investigations of the Sediments of CerkniÅ¡ko jezero (Lake of Cerknica) (with 2 pollen diagrams) -- Leben, France: Jamska arheologija matičnega Krasa (z 2 kartama v besedilu) - Höhlenarchäologie des klassischen Karstest (mit 2 karten im text) -- Malez, Mirko: Nova dostignuća u istraživanju paleolitika u nekim pećinama Hrvatske (s 3 slike u tekstu) - New Achievements in Investigations on the Palaeolithic in some Caves of Croatia (with 3 figures in text) -- Hadži, Jovan: ÄŒloveÅ¡ka ribica je neotenična ali pa ni dvoživka - Proteusist entweder neotenisch, oder ist kein Amphibium -- Bole, Jože: Podzemeljski polži in zoogeografske razmere Slovenskega primorja (z 2 slikama v besedilu) - Die unterirdischen Schnecken und die zoogeographischen Verhältnisse des Slowenischen Küstenlandes (mit 2 Abbildungen im text). -- Briegleb, W., Schatz, A.: Der Extrembiotop Höhle als Informationslieferant für die allgemeine Physiologie am Beispiel des Grottenolms ( Proteus anguinusLaut.) (mit 4 Abbildungen im text) - Ekstremni jamski Biotop Kot vor informacij za sploÅ¡no fiziologijo na primeru človeÅ¡ke ribic ( Proteus anguinusLaur.) (mit 4 Abbildungen im Text) - Ekstremni jamski biotop kot vir informacij za sploÅ¡no fiziologijo na primeru človeÅ¡ke ribice ( Proteus anguinusLaur.) (s 4 slikami v besedilu) -- Istenič, L., Sojar, A.: Poraba kisika pri močerilu ( Proteus anguinus) (z 1 sliko v besedilu) - Oxygen Consumption of Proteus anguinus(with 1 figure in text) -- Bretter, Egon: Zgodovinski prellet koleopteroloÅ¡kih raziskovanj v jamah Slovenije Historische Übersicht der koleopterologischen Forschungen in den Höhlen Sloweniens -- Drovenik, B.: Enoletnoopzovanje jamskih hroščev v devh jamah na Dobrovljah - Einjährige Beobachtung der Höhlenkäfer in zwei Höhlen des Dobrovlje-Gebirges -- Gospodarić, Rado: Fluvialni sedimenti v Križni jami (s 27 slikami v besedilu) - Fluvial Sediments in Križna jama (with 27 figures in text) -- Novak, DuÅ¡an: Nekaj o vodnih razmerah na Kočevskem polju (z 9 slikama v besedilu) - Sur la hydrographie du Polje de Kočevje (avec 9 figures en texte) -- Lapajne, Janez: Geofizikalne raziskave na krasu (s 13 slikami v besedilu) - Geophysical Explorations in Karst (with 13 figures in text).
Restriction:
Open Access - Permission by Publisher
Original Version:
Vol. 6 (1973)
General Note:
See Extended description for more information.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
K26-00168 ( USFLDC DOI )
k26.168 ( USFLDC Handle )
12427 ( karstportal - original NodeID )
0583-6050 ( ISSN )
8894944 ( OCLC )

USFLDC Membership

Aggregations:
Karst Information Portal

Postcard Information

Format:
Serial

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text


Description
TITULUS
COMMENTARIORUM, QUI ADHUC APPELLABANTUR POROILA ACTA
CARSOLOGICA VOLUMINE SEXTO ITA MUTATUR, UT POSTHAC HAC SERIES
APPELLETUR ACTA CARSOLOGICA KARSOSLOVNI ZBORNIK --
SPREJETO NA SEJI ODDELKA ZA PRIRODOSLOVNE VEDE RAZREDA ZA
PRIRODOSLOVNE IN MEDICINSKE VEDE SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI
IN UMETNOSTI DNE 20. APRILA 1973 IN NA SEJI PREDSEDSTVA DNE 21.
JUNIJA 1973 --
UREDIL SVETOZAR ILEI OB SODELOVANJU OSTALIH LANOV
UREDNIKEGA ODBORA VALTERJA BOHINCA, JOETA BOLETA IN PETRA
HABIA --
VSEBINA INDEX: Predgovor --
Rogli, Josip: Odnos izmedju povrja i podzemlja
Dinarskog kra (sa 3 slike u tekstu The Relationship between
Surface and Underground in the Dinaric Karst (with 3 figures in
text) --
Radinja, Darko: Matini Kras v lui irega reliefnega
razvoja (z 1 risbo v besedilu) Le Karst proprement dit la
lumire de l'volution plus large du relief (avec 1 dessin dans
le texte) --
Habi, Peter: Tesnenje poiralnikov in presihanje
Cerknikega jezera (s 17 risbami in fotografijami v besedilu) -
Bouchement des ponors et tarissement du Lac de Cerknica (ave 17
desins et figures dans le texte) --
Novak, Duan: Osameli kras v podravskem delu SR
Slovenije (z 8 risbami in 6 fotografijami v besedilu) The
Isolated Karst Areas of Drava River Basin in the Northeastern
Slovenia (with 8 maps and 6 figures in text) --
Placer, Ladislav, ar, Joe: Problem podzemeljske
razvodnice Trnovskega gosda, Krine gore in rnovrke planate
(s 4 slikami v besedilu) The Hydrological Problematics of the
High Karst between Idrijca and Vipava Rivers (Trnovski goad,
Krina gora and the Plateau of rni vrh) (with 4 figures in
text --
Boievi, Sreko: Podzemni krki fenomeni planing
Medvednice kraj Zagreba (sa 4 karte i 4 fotografije u tekstu) -
Subterranean Karst Phenomena in the Medvednica Mountain near
Zagreb (with 4 maps and 4 figures in text) --
Radulovi, Vasilije: Ponori-jame i peine kao
pokazateljii napredovanja karstifikacije du profila od Kotora
do Crnojevia Rijeke (sa 3 skice u tekstu) Abimes-gouffres et
grottes en tant qu'indicaterus de l'volution de la
karstificaiton le long du profile Kotor-Rijeka Crnojevia (con
3 figures en texte) --
Gaparovi, Ratimir: Prirodni uslovi nastanka i
razvoja speleolokih objekata Zapadne Hercegovine (sa 1 skicom
u tekstu) Natural Conditions of Rising Development of
speleologic Objects in West Herzegovina (with 1 figure in text)
--
Petrovi, Borislav, Antunovi, Ivan: Dubina i
intenzitet karstifikacije u podruju Salakovca u zavisnosti od
tektonske izlomljenosti (sa 1 skicom u prilogu) The Depth and
the Intensity of Karstification in Dependence of the Tectonic
Activity (with 1 figure in annex) --
Gavrilovi, Duan: Genetski tipovi peina u Sahari (sa
6 slika u tekstu) Genetic types of Caves in the Sahara (with
6 figures in text) --
Gospodari, Rado, Pavlovec, Rajko: Izvor apnenevega
proda v Planinski jami (z 8 slikami v besedilu in 1 karto ter 4
tablami v prilogi) The Origin of the Limestone Gravel in the
Cave of Planina (with 8 figures in text and 1 map and 4 plates
in annex) --
Gams, Ivan: Koncentracija CO
2v jamah v odvisnosti od zrane cirkulacije (na
primer Postojnski jame) (z 2 slikama v besedilu) -
Concentration of CO
2in the Caves in Relation to the Air Circulation (in
the Case of the Postojna Cave) (with 2 figures in text) --
ibret, eljko: Proraun bilansa gubitaka vode na
potezima krakih rijeka Statistical Treatment of Losses of
Water on some Parts of the Karstic Rivers --
Avdagi, Izet: Mehanizam rada ponora i estavela (sa 8
slika u tekstu) The Mechanism of Ponors (Sink-Holes) and
Estavelas (with 8 figures in text) --
Krulc, Zvonimir: Neki aspekti primjene geofizikih,
posebno geoelektrinih istraivanja u speleologiji (sa 5 slika
u tekstu) Some Aspects of the Application of Geophysical,
particularly Geoelectrical Methods in Speleology (with 5
figures in text) --
Sercelj, Alojz: Paleovegetacijske raziskave sedimentov
Cerknikega jezera (z 2 pelodnima diagramoma) -
Palaeovetational Investigations of the Sediments of Cerkniko
jezero (Lake of Cerknica) (with 2 pollen diagrams) --
Leben, France: Jamska arheologija matinega Krasa (z 2
kartama v besedilu) Hhlenarchologie des klassischen
Karstest (mit 2 karten im text) --
Malez, Mirko: Nova dostignua u istraivanju
paleolitika u nekim peinama Hrvatske (s 3 slike u tekstu) -
New Achievements in Investigations on the Palaeolithic in some
Caves of Croatia (with 3 figures in text) --
Hadi, Jovan: loveka ribica je neotenina ali pa ni
dvoivka -
Proteusist entweder neotenisch, oder ist kein Amphibium
--
Bole, Joe: Podzemeljski poli in zoogeografske
razmere Slovenskega primorja (z 2 slikama v besedilu) Die
unterirdischen Schnecken und die zoogeographischen Verhltnisse
des Slowenischen Kstenlandes (mit 2 Abbildungen im text). --
Briegleb, W., Schatz, A.: Der Extrembiotop Hhle als
Informationslieferant fr die allgemeine Physiologie am
Beispiel des Grottenolms (
Proteus anguinusLaut.) (mit 4 Abbildungen im text) -
Ekstremni jamski Biotop Kot vor informacij za splono
fiziologijo na primeru loveke ribic (
Proteus anguinusLaur.) (mit 4 Abbildungen im Text) -
Ekstremni jamski biotop kot vir informacij za splono
fiziologijo na primeru loveke ribice (
Proteus anguinusLaur.) (s 4 slikami v besedilu) --
Isteni, L., Sojar, A.: Poraba kisika pri moerilu (
Proteus anguinus) (z 1 sliko v besedilu) Oxygen
Consumption of
Proteus anguinus(with 1 figure in text) --
Bretter, Egon: Zgodovinski prellet koleopterolokih
raziskovanj v jamah Slovenije Historische bersicht der
koleopterologischen Forschungen in den Hhlen Sloweniens --
Drovenik, B.: Enoletnoopzovanje jamskih hroev v devh
jamah na Dobrovljah Einjhrige Beobachtung der Hhlenkfer in
zwei Hhlen des Dobrovlje-Gebirges --
Gospodari, Rado: Fluvialni sedimenti v Krini jami (s
27 slikami v besedilu) Fluvial Sediments in Krina jama (with
27 figures in text) --
Novak, Duan: Nekaj o vodnih razmerah na Koevskem
polju (z 9 slikama v besedilu) Sur la hydrographie du Polje
de Koevje (avec 9 figures en texte) --
Lapajne, Janez: Geofizikalne raziskave na krasu (s 13
slikami v besedilu) Geophysical Explorations in Karst (with
13 figures in text).