Acta carsologica

Citation
Acta carsologica

Material Information

Title:
Acta carsologica
Series Title:
Acta Carsologica
Alternate Title:
Krasoslovni zbornik
Creator:
Inštitut za raziskovanje krasa (Slovenska akademija znanosti in umetnosti)
Publisher:
Inštitut za raziskovanje krasa
Publication Date:
Language:
Multiple Languages

Subjects

Subjects / Keywords:
Geology ( local )
Genre:
serial ( sobekcm )

Notes

General Note:
SPREJETO NA SEJI RAZREDA ZA NARAVOSLOVNE VEDE SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI DNE 31. OKTOBRA 1985 IN NA SEJI PREDSEDSTVA DNE 26. FEBRUARJA 1986 - UREDNIŠKI ODBOR JOŽE BOLE, IVAN GAMS, MARIO PLANIČAR, RADO GOSPODARIČ IN PETER HABIČ - UREDILA PETER HABIČ IN RADO GOSPODARIČ - VSEBINA-INDEX: In memoriam: akad. prof. dr. Svetozar Ilešič (1907-1985) - SIMPOZIJ O KRAŠKEM POVRŠJU - predgovor - Herak, Milan: Geotektonski okvir zaravni u kršu (5 slika) / Geotectonic frame of karst plains (with 5 figures) - Gospodarič, Rado: O geološkem razvoju klasičnega Krasa / About the geological development of classical karst - Čar, Jože: Geološke osnove oblikovanja kraškega površja / Geological bases of karst surface formation - Habič, Peter: Površinska razčlenjenost Dinarskega krasa (s 7 slikami) / Surface dissection of dynamic karst (with 7 figures) - Šušteršič, France: Model čistega krasa in nasledki v interpretaciji površja / The "pure karst model" and it consequences in the karst relief interpretation - Gams, Ivan: Kontaktni fluviokras (s 5 slikami) / Contact fluviokarst (with 5 figures) - Šušteršič, France: Zaprte kraške globeli, problematic interpretacije in kartografskega prikaza (z 1 sliko) / The closed depression, problems of identification and cartography (with 1 figure) - Radinja, Darko: Kras v luči fosilne fluvial akumulacije / Karst in the light of fossilized fluvial deposition - Kranjc, Andrej: Transport rečnih sedimentov skozi kraško podzemlje na primer Škocjanskih jam / Underground fluvial sediments as an example from Škocjanske name (Kras, Slovenija) - Kogovšek, Janja: Korozija pro vertikalnem prenikanju code (z 2 slikama) / Corrosion during vertical water percolation (with 2 figures) - Petrović, Jovan B.: Dubinski krš Belopalanačke kotline / The phreatic karst of the Bela Palanka basin - Miljković, Ljupče: Dubinski krš zapadnog oboda Beljanice (3 alike) / The phreatic karst of the western Beljanica border (with 3 figures) - Božičević, Srečko: Morfologija i geneza urušnih vrtača (4 slika, 2 crteža) / Morphology and genesis of collapse do lines (with 4 photos and 2 figures) - Pavičić, Ante - Fritz, Franjo: Postanak i razvoj doling Krčića i izvora Kreke (Dalmacija) (2 alike) / The origin and development of the Krčić river valley and Krka spring (with 2 figures). - Kunaver, Jurij: K problematic geomorfološkega kartiranja in tipologije visokogorskega glaciokraškega relief / On the problems of geomorphological mapping and typology of mountain glaciokarst relief - Belij, Srdjan: Komparativnost krškog, gladialnog i periglacialnog process u relief Južnog Velebita (11 slika) / Comparison of karst, glacial and periglacila process in the relief of Southern Velebit (with 11 figures) - Bognar, Andrijc - Blazek, Ištvan: Geomorfološka karts područja Velike Paklenice, 1:25.000 (2 alike) / The geomorphological map of Velika Paklenica region (with 2 figures) - Mihevc, Andrej: Geomorfološka karts ozemlja Logških rovt (z 1 karto) / Geomorphological map of Logaške rove region (with 1 map) - Natek, Karel: Projekt Splošna geomorfološka karts Jugoslavije v merilu 1:100.000 in kartiranje kraškega površja / The project "general geomorphological map of Yugoslavia in the scale 1:100.000" and the mapping of karst areas - Bonacci, Ognjen: Polja u kršu - utjecaj dada čovjeka na promjenu hidrološkog režima (2 alike) / Poljes in karst - The influence of man's work on the changes in the hydrological regime (with 2 figures) - Šestanović, Slobodan: Utjecaj gradevinskih objekata izvan urbaniziranih područja na vodne resurse u kršu / The influence of civil engineering structures located outside the urban on the water resources in karst - Debelak, Marjan: Turistično rekreacijska Valorizacija ohranjenih naravnih fenomenov na območju občine Cerknica / Tourist-recreational valorization of preserved natural phenomena in the region of Cerknica commune.
Restriction:
Open Access - Permission by Publisher
Original Version:
Vol. 14-15 (1985-1986)
General Note:
See Extended description for more information.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
K26-00176 ( USFLDC DOI )
k26.176 ( USFLDC Handle )
12436 ( karstportal - original NodeID )
0583-6050 ( ISSN )
8894944 ( OCLC )

USFLDC Membership

Aggregations:
Added automatically
Karst Information Portal

Postcard Information

Format:
serial

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text


Description
SPREJETO NA SEJI
RAZREDA ZA NARAVOSLOVNE VEDE SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN
UMETNOSTI DNE 31. OKTOBRA 1985 IN NA SEJI PREDSEDSTVA DNE 26.
FEBRUARJA 1986 UREDNIKI ODBOR JOE BOLE, IVAN GAMS, MARIO
PLANIAR, RADO GOSPODARI IN PETER HABI UREDILA PETER HABI
IN RADO GOSPODARI VSEBINA-INDEX:
In memoriam: akad. prof. dr. Svetozar Ilei
(1907-1985) SIMPOZIJ O KRAKEM POVRJU predgovor -
Herak, Milan: Geotektonski okvir zaravni u kru (5
slika) / Geotectonic frame of karst plains (with 5 figures) -
Gospodari, Rado: O geolokem razvoju klasinega Krasa
/ About the geological development of classical karst -
ar, Joe: Geoloke osnove oblikovanja krakega
povrja / Geological bases of karst surface formation -
Habi, Peter: Povrinska razlenjenost Dinarskega
krasa (s 7 slikami) / Surface dissection of dynamic karst (with
7 figures) -
uteri, France: Model istega krasa in nasledki v
interpretaciji povrja / The "pure karst model" and it
consequences in the karst relief interpretation -
Gams, Ivan: Kontaktni fluviokras (s 5 slikami) /
Contact fluviokarst (with 5 figures) -
uteri, France: Zaprte krake globeli, problematic
interpretacije in kartografskega prikaza (z 1 sliko) / The
closed depression, problems of identification and cartography
(with 1 figure) -
Radinja, Darko: Kras v lui fosilne fluvial
akumulacije / Karst in the light of fossilized fluvial
deposition -
Kranjc, Andrej: Transport renih sedimentov skozi
krako podzemlje na primer kocjanskih jam / Underground
fluvial sediments as an example from kocjanske name (Kras,
Slovenija) -
Kogovek, Janja: Korozija pro vertikalnem prenikanju
code (z 2 slikama) / Corrosion during vertical water
percolation (with 2 figures) -
Petrovi, Jovan B.: Dubinski kr Belopalanake kotline
/ The phreatic karst of the Bela Palanka basin -
Miljkovi, Ljupe: Dubinski kr zapadnog oboda
Beljanice (3 alike) / The phreatic karst of the western
Beljanica border (with 3 figures) -
Boievi, Sreko: Morfologija i geneza urunih vrtaa
(4 slika, 2 crtea) / Morphology and genesis of collapse do
lines (with 4 photos and 2 figures) -
Pavii, Ante Fritz, Franjo: Postanak i razvoj
doling Kria i izvora Kreke (Dalmacija) (2 alike) / The origin
and development of the Kri river valley and Krka spring (with
2 figures). -
Kunaver, Jurij: K problematic geomorfolokega
kartiranja in tipologije visokogorskega glaciokrakega relief /
On the problems of geomorphological mapping and typology of
mountain glaciokarst relief -
Belij, Srdjan: Komparativnost krkog, gladialnog i
periglacialnog process u relief Junog Velebita (11 slika) /
Comparison of karst, glacial and periglacila process in the
relief of Southern Velebit (with 11 figures) -
Bognar, Andrijc Blazek, Itvan: Geomorfoloka karts
podruja Velike Paklenice, 1:25.000 (2 alike) / The
geomorphological map of Velika Paklenica region (with 2
figures) -
Mihevc, Andrej: Geomorfoloka karts ozemlja Logkih
rovt (z 1 karto) / Geomorphological map of Logake rove region
(with 1 map) -
Natek, Karel: Projekt Splona geomorfoloka karts
Jugoslavije v merilu 1:100.000 in kartiranje krakega povrja /
The project "general geomorphological map of Yugoslavia in the
scale 1:100.000" and the mapping of karst areas -
Bonacci, Ognjen: Polja u kru utjecaj dada ovjeka
na promjenu hidrolokog reima (2 alike) / Poljes in karst -
The influence of man's work on the changes in the hydrological
regime (with 2 figures) -
estanovi, Slobodan: Utjecaj gradevinskih objekata
izvan urbaniziranih podruja na vodne resurse u kru / The
influence of civil engineering structures located outside the
urban on the water resources in karst -
Debelak, Marjan: Turistino rekreacijska Valorizacija
ohranjenih naravnih fenomenov na obmoju obine Cerknica /
Tourist-recreational valorization of preserved natural
phenomena in the region of Cerknica commune.


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options

close
Choose Size
Choose file type
Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.