Citation
Acta carsologica

Material Information

Title:
Acta carsologica
Series Title:
Acta Carsologica
Alternate Title:
Krasoslovni zbornik
Creator:
Inštitut za raziskovanje krasa (Slovenska akademija znanosti in umetnosti)
Publisher:
Inštitut za raziskovanje krasa
Publication Date:
Language:
Multiple Languages

Subjects

Subjects / Keywords:
Geology ( local )
Genre:
serial ( sobekcm )

Notes

General Note:
SPREJETO NA SEJI RAZREDA ZA NARAVOSLOVNE VEDE SLOVENSKE AKADEIJE ZNONOSTI IN UMETNOSTI DNE 11. OKTOBRA 1989 IN NA SEJI PREDSEDSTVA DNE 21. NOVEMBRA 1989 -- UREDNIÅ KI ODBOR JOŽE BOLE, JOŽE ÄŒAR, IVAN GAMS, PETER HABIÄŒ, ANDREJ KRANJC, MARIO PLENIÄŒAR - UREDILA PETER HABIÄŒ - PREVODI POVZETKOV V TUJE JEZIKE IN V SLOVENSÄŒINO MAJA KRANJ, JANJA KOGOVÅ EK - VSEBINA - INDEX: Urednik: K Gospodaričevemu zborniku / A Word to Gospodarič's Miscellany - H. Moser: Rado Gospodarič und die Arbeitsgemeinschaft Tracerhydrologie (ATH) / Rado Gospodarič in delovna skupina za sledilno hidrologijo (ATH) - Maja Kranjc: Bibliografija - prof. dr. Rado Gospodarič (1933-1988) - Rado Gospodarič: Prispevek k vodnogospodarskim osnovam Pivke / The contribution to water economy bases of Pivka - Derek Ford - Rado Gospodarič: U series dating studies of Ursus spelaeusdeposits in Križna jama, Slovenia / Z U serijo določene starosti plasti z jamskim medvedom iz Križne jame, Slovenija - Franco Cucchi - Paolo Forti: Prime datazioni assolute su una stalagmite del Carso Triestino / Prve absolutne datacije stalagmita s TržaÅ¡kega Krasa - Fabio Forti: I grandi crolli nelle grotte del Carso Triestino - considerazioni e ipotesi / Veliki podori v jamah TržaÅ¡kega Krasa - ugotovitve in hipoteze - Yves Quinif - Bruno Bastin: Modalités et chronologie de la sédimentation souterraine en Belgique au Pleistocène moyen et supérieru / Načini in kronologija podzemne sedimentacije v Belgiji v srednjem in zgornjem pleistocenu - Mitja Brodar: Luknje v kosteh iz Dolarjeve jame in Nevelj / The hollows in the bones from Dolarjeva jama and Nevlje - Andrej Kranjc: O krasu izven Kranjske v Valvasorjevem delu Slava vojvodine Kranjske / About karst phenomena out of Carniola, mentioned in Valvasor's "Die Ehre des Hertzogthums Crain" - Ivo Å truci: Vloga kraÅ¡kih p;rocesov pri nastanku severno karavanÅ¡kih Pb-Zn rudišč / The importance of karst processes at origin of North Karavanke Pb-Zn ore deposits - Ladislav Pacer - Bojan Ogorelec - Jože ÄŒar - Miha MiÅ¡ič: Nekaj novih podatkov o Ravenski jami na Cerkljanskem / Some new facts about Ravenska jama in Cerkno region - Nadja Zupan: Mineralogija tektonske gline v Pivki jami / Mineralogy of tectonic clay in Pivka jama - Stanka Å ebela: Apnenec z roženci in njihov vpliv na velikost rovov v Postonjski jami / Impact of limestone with cherts on passages size in Postojnska jama - Andrej Mihevc: Kontaktni kras pri Kačičah in ponor Mejame / Contact karst near Kačiče and ponor cave Majame - Tadej Slabe: Skalne oblike v Križni jami in njihov speleogenetski pomen / Rocky features in Križna jama and their meaning for speleogenesis - Janja KogovÅ¡ek - Andrej Kranjc: Vpliv kislih padavin na procese v Postojnski jami / The influence of acid precipitations to processes in Postojnska jama - Peter Habič: KraÅ¡ka bifurkacija Pivke na jadranski črnomorskem razvodju / Pivka karst bifurcation on Adriatic - Black Sea watershed - Primož Krivic - Mihael Bricelj - Martina Zupan: Podzemne vodne zveze na področju ÄŒicarije in osrednjega dela Istre / Underground water connections in Cicarija region and in Middle Istria - Martina Zupan: Vplivi vodnega ekosistema na fluorescenčna barvila / The Influence of Water Ecosystem to Fluorescent Dyes - Mihael Bricelj: Mikrobna sledila v kraÅ¡ki hidrologiji / Microbial tracrers in karst hydrology.
Restriction:
Open Access - Permission by Publisher
Original Version:
Vol. 18 (1989)
General Note:
See Extended description for more information.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
K26-00179 ( USFLDC DOI )
k26.179 ( USFLDC Handle )
12464 ( karstportal - original NodeID )
0583-6050 ( ISSN )
8894944 ( OCLC )

USFLDC Membership

Aggregations:
Karst Information Portal

Postcard Information

Format:
Serial

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text


Description
SPREJETO NA SEJI
RAZREDA ZA NARAVOSLOVNE VEDE SLOVENSKE AKADEIJE ZNONOSTI IN
UMETNOSTI DNE 11. OKTOBRA 1989 IN NA SEJI PREDSEDSTVA DNE 21.
NOVEMBRA 1989 --
UREDNIKI ODBOR JOE BOLE, JOE AR, IVAN GAMS, PETER
HABI, ANDREJ KRANJC, MARIO PLENIAR UREDILA PETER HABI -
PREVODI POVZETKOV V TUJE JEZIKE IN V SLOVENSINO MAJA KRANJ,
JANJA KOGOVEK VSEBINA INDEX:
Urednik: K Gospodarievemu zborniku / A Word to
Gospodari's Miscellany -
H. Moser: Rado Gospodari und die Arbeitsgemeinschaft
Tracerhydrologie (ATH) / Rado Gospodari in delovna skupina za
sledilno hidrologijo (ATH) -
Maja Kranjc: Bibliografija prof. dr. Rado Gospodari
(1933-1988) -
Rado Gospodari: Prispevek k vodnogospodarskim osnovam
Pivke / The contribution to water economy bases of Pivka -
Derek Ford Rado Gospodari: U series dating studies
of
Ursus spelaeusdeposits in Krina jama, Slovenia / Z U
serijo doloene starosti plasti z jamskim medvedom iz Krine
jame, Slovenija -
Franco Cucchi Paolo Forti: Prime datazioni assolute
su una stalagmite del Carso Triestino / Prve absolutne datacije
stalagmita s Trakega Krasa -
Fabio Forti: I grandi crolli nelle grotte del Carso
Triestino considerazioni e ipotesi / Veliki podori v jamah
Trakega Krasa ugotovitve in hipoteze -
Yves Quinif Bruno Bastin: Modalits et chronologie
de la sdimentation souterraine en Belgique au Pleistocne
moyen et suprieru / Naini in kronologija podzemne
sedimentacije v Belgiji v srednjem in zgornjem pleistocenu -
Mitja Brodar: Luknje v kosteh iz Dolarjeve jame in
Nevelj / The hollows in the bones from Dolarjeva jama and
Nevlje -
Andrej Kranjc: O krasu izven Kranjske v Valvasorjevem
delu Slava vojvodine Kranjske / About karst phenomena out of
Carniola, mentioned in Valvasor's "Die Ehre des Hertzogthums
Crain" -
Ivo truci: Vloga krakih p;rocesov pri nastanku
severno karavankih Pb-Zn rudi / The importance of karst
processes at origin of North Karavanke Pb-Zn ore deposits -
Ladislav Pacer Bojan Ogorelec Joe ar Miha
Mii: Nekaj novih podatkov o Ravenski jami na
Cerkljanskem / Some new facts about Ravenska jama in Cerkno
region -
Nadja Zupan: Mineralogija tektonske gline v Pivki jami
/ Mineralogy of tectonic clay in Pivka jama -
Stanka ebela: Apnenec z roenci in njihov vpliv na
velikost rovov v Postonjski jami / Impact of limestone with
cherts on passages size in Postojnska jama -
Andrej Mihevc: Kontaktni kras pri Kaiah in ponor
Mejame / Contact karst near Kaie and ponor cave Majame -
Tadej Slabe: Skalne oblike v Krini jami in njihov
speleogenetski pomen / Rocky features in Krina jama and their
meaning for speleogenesis -
Janja Kogovek Andrej Kranjc: Vpliv kislih padavin
na procese v Postojnski jami / The influence of acid
precipitations to processes in Postojnska jama -
Peter Habi: Kraka bifurkacija Pivke na jadranski
rnomorskem razvodju / Pivka karst bifurcation on Adriatic -
Black Sea watershed -
Primo Krivic Mihael Bricelj Martina Zupan:
Podzemne vodne zveze na podroju icarije in osrednjega dela
Istre / Underground water connections in Cicarija region and in
Middle Istria -
Martina Zupan: Vplivi vodnega ekosistema na
fluorescenna barvila / The Influence of Water Ecosystem to
Fluorescent Dyes -
Mihael Bricelj: Mikrobna sledila v kraki hidrologiji
/ Microbial tracrers in karst hydrology.