Acta carsologica

Citation
Acta carsologica

Material Information

Title:
Acta carsologica
Series Title:
Acta Carsologica
Alternate Title:
International Karstological School "Classical Karst"
Alternate Title:
Krasoslovni zbornik
Creator:
Inštitut za raziskovanje krasa (Slovenska akademija znanosti in umetnosti)
Publisher:
Inštitut za raziskovanje krasa
Publication Date:
Language:
Multiple Languages

Subjects

Subjects / Keywords:
Geology ( local )
Genre:
serial ( sobekcm )

Notes

General Note:
International Symposium / Mednarodni simpozij "ALCADI '96" Postojna 1996 4th International Karstological School / 4. Mednarodna krasoslovna Å¡ola - "Classical Karst / Klasični Kras"Postojna 1996. Contents/Vsebina: Uvodnik / Preface Papers presented at International Symposium "Alcadi '96" Postojna 1996/ Predavanja, predstavljena na mednarodnem simpoziju "Alcadi '96" Postojna 1996 -- Francesco Trevisani: La grotta di vileniza, detta di corniale / Vilenica, jama corniale imenovana (prevedla Nadja Adam) - Presem o vilenici -- Ede Barabás: Emile G. Racovitza and his important role in speleobiology / Vloga in pomen Emila G. Racovitze v speleobiologiji -- György Dénes: Erwähnung von höhlen in mittelalterlichen ungarischen urkunden / Jame v madžarskih dokumentih iz srednjega veka -- Istvan Dénes: Speleological data in "the description of the land of the Székelys" by Balázs Orbán / SpeleoloÅ¡ki podatki v "Opisu Dežele Székelys" Balázsa Orbána -- Mladen GaraÅ¡ič: Contribution to the knowledge about speleology in Croatia / Prispevek k poznavanju speleologije na HrvaÅ¡kem -- Christoph Gauchon: Le rôle des botanistes dans les débuts de la spéléologie française / Vloga botanikov pri začetkih speleologije v franciji -- Christoph Gauchon: Une caverne classique du vercors: la grotte des cuves de sassenage / Cuves de sassenage, klasična jama v vercorju -- Pino Guidi: Incidenti speleo d'altri tempi - infortunistica minore sul carso triestino nel XIX secolo / Jamarske nesreče v preteklosti. ManjÅ¡e nezgode na tržaÅ¡kem krasu v. 19. stoletju -- Heinz Holzman: Der plan der vilenica vom 20. April 1818 / Načrt vilenice datiran "20. April 1818" -- Heinz Ilming: Speleologists on postage stamps / Speleologi na poÅ¡tnih znamkah -- Anton Kapel: Contribution to the history of the explorations of the cave vjetrenica in zavala to 1914 / Prispevek k zgodovini raziskav vjetrenice v zavali do 1914 -- Andrej Kranjc: Brief account of the development of speleology in Slovenia (to 1914) / Kratek pregled razvoja speleologije na Slovenskem (do 1914) -- Marcel Lalkovič: Daniel Fischer und die anfänge der speläologie in der SlovaÅ¡kem -- Karl Mais: Friedrich Simony (1813-1896), sein beitrag zur karst und höhlenforschung / Friedrich Simony (1813-1896) in njegov prispevek h krasoslovju in speleologiji -- Karl Mais: Geodetic survey of Postojna Caves in 1891 by J. Schmid / Schmidova geodetska izmera postojnske jame leta 1981 -- Klára Patay: Abbildungen der veterani-höhle aus dem 17-18. Jahrhundert / Upodobitve jame "veterani" iz 17. in 18. stoletja -- Pál Patay: Die ergebnisse der archäologischen höhlenforschungen in ungarn / Resultati arheoloÅ¡kih raziskav v jamah na madźarskem -- Rajko Pavlovec: A.C. Morlot, a geologist and a less known researcher of karst phenomena / Geolog a.c. morlot, manj poznani razikovalec kraÅ¡kih pojavov -- Tanja Pipan: A historical significance of egon pretner for biology / Zgodovinski pomen egona pretnerja za biologijo -- Trevor R. Shaw: A fairy phantom does Agapito's 1802 book on vilenica exist? / Ali obstoja agapitova knjiga o vilenici iz leta 1802? -- Trevor R. Shaw: Å kadavnica cave explored by english travellers in 1737 / Kako sta angleÅ¡ka poptnika 1737 raziskovala jamo Å¡kadavnico -- Trevor R. Shaw: Robert Townson, traveller in Hungary in 1973 - his life and work / Robert Townson, popotnik po madžarskem leta 1973 - njegovo življenje in delo -- Kinga Székely: Published in 1796 / IzÅ¡lo v letu 1796 -- Katalin Bolner-Takác : Caves in the works of the hungarian novelist Mór Jókai / Jame v delih madźarskega pisatelja móra jókaia -- Di Maurizio Tavagnutti: Federico de Comelli: gli studi in merito all'approvvigionamento d'acqua potabile per la citta di gorizia / Federico de Comelli in njegova Å¡tudija o oskrbi gorice s pitno vodo. Papers presented at 4th International Karstological School "Classical Karst" Postojna 1996 / Predavanja, predstavlijena na 4. mednarodni krasoslovni Å¡oli "Klasični kras", Postojna 1996: Nenad Buzjak: Medjame (samoborsko gorje, Croatia) - an example of speleological features formed in upper triassic dolomite / Medjame (samoborsko gorje, hrvaÅ¡ka) - primer speleoloÅ¡kih pojavov v zgornjetriasnem dolomitu -- Jože ÄŒar Stanka Å ebela: Structural position of vertical karst objects on postojnska gmajna / Strukturna lega vertikalnih kraÅ¡kih objektov na postojnski gmajni -- Franci GabrovÅ¡ek: The shaft brezno pod velbom / Brezno pod velbom -- Ivan Gams: Climatic and lithological influence on the cave depth development / LitoloÅ¡ki in klimatski vpliv na globinski razvoj jam -- Iwona Marawiecka Peter Walsh: A study of solution pipes preserved in the miocene limestones (Staszów, Poland) / Preučevanje zapolnjenih korozijskih brezen (geoloÅ¡kih orgel) v miocenskih apnencih (Staszow, Poljska -- Slavko Polak: A classification of the subterranean environment and cave fauna / Klasifikacija podzemeljskega življenskega okolja in jamske favne -- Tadej Slabe: The caves in the motorway dane - ferneticči / Jame v trasi autoceste dane - Fernetiči -- Andrzej Tyc: Spring chemograph analysis - the influence of thaw effect and dispersed pollution impulses (Cracow-Czestochowa Uploand, Poland) / Analiza kemogramov izvirov - vpliv efekta taljenja snega in impulzov razprÅ¡enega onesnaževanja (Krakowsko-Czestochowsko ViÅ¡avje, Poljska) -- Kazuko Urushibara-Yoshino: A comparison of red soils from south Australia and Japan / Primerjava rdečih prsti iz avstralije in japonske -- Nadja Zupan Hajna: Karst depressions with precipiced walls on the southern slope of Snežnik Mountain, Slovenia / KraÅ¡ke depresije s prepadnimi stenami na južnem pobočju sneżnika, Slovenija. Other Papers / Ostali ÄŒlanki: Pavel Jamnik: Ponovno o luknjah v nosorogovih kosteh iz kolarjeve jame / New discussion about the holes in rhynoceros' bones from dolarjeva jama -- Martin Knez: Prvi rezultati raziskav kamnine v treh lunanskih kamnitih gozdovih (Yunnan, Kitajska) -- Janja KogovÅ¡ek: Nekatere značilnosti prenikajoče vode na lunanskem krasu, yunna, kitajska / Some properties of the percolation water in the karst o lunan, unnan province, china -- David Lowe John Gunn: Carbonate speleogenesis: an inception horizon hypothesis / Speleogeneza v karbonatnih kamninah: hipoteza začetnih horizontov. Reports / Poročila: Martin Knez, Janja KogovÅ¡ek, Tadej Slabe: Karst researches in yunnan province, china in 1997 -- Stanka Å ebela: 6. Mednarodna konferenca o vrtačah in inženirskih vplivih in vplivih okolja na krasu / springfield / Missouri / ZDA / 6. - 9. april 1997. Book Reviews / Knjižna Porocčila: Martin Knez: Tracer hydrology (A. Kranjc, Ed.) Proceedings of the 7th International Symposium on Water Tracing -- Andrej Kranjc: David Gillieson - Caves: processes, development and management -- Andrej Kranjc: D. André M. Casteret P. Carlier A. Gautier G. Kalliatakis C. in L. Renouard, La plume et les gouffres: correspondence de E.-A. Martel (1868-1936), Association E.-A. Martel, Meyrueis 1997.
Restriction:
Open Access - Permission by Publisher
Original Location:
Northup Database Collection
Original Version:
Vol. 26, no. 2 (1997)
General Note:
See Extended description for more information.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
K26-00188 ( USFLDC DOI )
k26.188 ( USFLDC Handle )
12492 ( karstportal - original NodeID )
0583-6050 ( ISSN )
8894944 ( OCLC )

USFLDC Membership

Aggregations:
Added automatically
Karst Information Portal

Postcard Information

Format:
serial

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text


Description
International Symposium / Mednarodni simpozij "ALCADI
'96" Postojna 1996
4th International Karstological School / 4.
Mednarodna krasoslovna ola "Classical Karst / Klasini
Kras"Postojna 1996.
Contents/Vsebina: Uvodnik / Preface
Papers presented at International Symposium "Alcadi
'96" Postojna 1996/ Predavanja, predstavljena na
mednarodnem simpoziju "Alcadi '96" Postojna 1996 --
Francesco Trevisani: La grotta di vileniza, detta di
corniale / Vilenica, jama corniale imenovana (prevedla Nadja
Adam) Presem o vilenici --
Ede Barabs: Emile G. Racovitza and his important
role in speleobiology / Vloga in pomen Emila G. Racovitze v
speleobiologiji --
Gyrgy Dnes: Erwhnung von hhlen in
mittelalterlichen ungarischen urkunden / Jame v madarskih
dokumentih iz srednjega veka --
Istvan Dnes: Speleological data in "the description
of the land of the Szkelys" by Balzs Orbn / Speleoloki
podatki v "Opisu Deele Szkelys" Balzsa Orbna --
Mladen Garai: Contribution to the knowledge about
speleology in Croatia / Prispevek k poznavanju speleologije
na Hrvakem --
Christoph Gauchon: Le rle des botanistes dans les
dbuts de la splologie franaise / Vloga botanikov pri
zaetkih speleologije v franciji --
Christoph Gauchon: Une caverne classique du vercors:
la grotte des cuves de sassenage / Cuves de sassenage,
klasina jama v vercorju --
Pino Guidi: Incidenti speleo d'altri tempi -
infortunistica minore sul carso triestino nel XIX secolo /
Jamarske nesree v preteklosti. Manje nezgode na trakem
krasu v. 19. stoletju --
Heinz Holzman: Der plan der vilenica vom 20. April
1818 / Nart vilenice datiran "20. April 1818" --
Heinz Ilming: Speleologists on postage stamps /
Speleologi na potnih znamkah --
Anton Kapel: Contribution to the history of the
explorations of the cave vjetrenica in zavala to 1914 /
Prispevek k zgodovini raziskav vjetrenice v zavali do 1914 --
Andrej Kranjc: Brief account of the development of
speleology in Slovenia (to 1914) / Kratek pregled razvoja
speleologije na Slovenskem (do 1914) --
Marcel Lalkovi: Daniel Fischer und die anfnge der
spelologie in der Slovakem --
Karl Mais: Friedrich Simony (1813-1896), sein
beitrag zur karst und hhlenforschung / Friedrich Simony
(1813-1896) in njegov prispevek h krasoslovju in speleologiji
--
Karl Mais: Geodetic survey of Postojna Caves in 1891
by J. Schmid / Schmidova geodetska izmera postojnske jame
leta 1981 --
Klra Patay: Abbildungen der veterani-hhle aus dem
17-18. Jahrhundert / Upodobitve jame "veterani" iz 17. in 18.
stoletja --
Pl Patay: Die ergebnisse der archologischen
hhlenforschungen in ungarn / Resultati arheolokih raziskav
v jamah na madarskem --
Rajko Pavlovec: A.C. Morlot, a geologist and a less
known researcher of karst phenomena / Geolog a.c. morlot,
manj poznani razikovalec krakih pojavov --
Tanja Pipan: A historical significance of egon
pretner for biology / Zgodovinski pomen egona pretnerja za
biologijo --
Trevor R. Shaw: A fairy phantom does Agapito's 1802
book on vilenica exist? / Ali obstoja agapitova knjiga o
vilenici iz leta 1802? --
Trevor R. Shaw: kadavnica cave explored by english
travellers in 1737 / Kako sta angleka poptnika 1737
raziskovala jamo kadavnico --
Trevor R. Shaw: Robert Townson, traveller in Hungary
in 1973 his life and work / Robert Townson, popotnik po
madarskem leta 1973 njegovo ivljenje in delo --
Kinga Szkely: Published in 1796 / Izlo v letu 1796
--
Katalin Bolner-Takc
: Caves in the works of the hungarian novelist Mr Jkai
/ Jame v delih madarskega pisatelja mra jkaia --
Di Maurizio Tavagnutti: Federico de Comelli: gli
studi in merito all'approvvigionamento d'acqua potabile per
la citta di gorizia / Federico de Comelli in njegova tudija
o oskrbi gorice s pitno vodo.
Papers presented at 4th International
Karstological School "Classical Karst" Postojna 1996 /
Predavanja, predstavlijena na 4. mednarodni krasoslovni
oli "Klasini kras", Postojna 1996:
Nenad Buzjak: Medjame (samoborsko gorje,
Croatia) an example of speleological features formed in
upper triassic dolomite / Medjame (samoborsko gorje,
hrvaka) primer speleolokih pojavov v zgornjetriasnem
dolomitu --
Joe ar & Stanka ebela: Structural
position of vertical karst objects on postojnska gmajna /
Strukturna lega vertikalnih krakih objektov na
postojnski gmajni --
Franci Gabrovek: The shaft brezno pod velbom /
Brezno pod velbom --
Ivan Gams: Climatic and lithological influence
on the cave depth development / Litoloki in klimatski
vpliv na globinski razvoj jam --
Iwona Marawiecka Peter Walsh: A study of
solution pipes preserved in the miocene limestones
(Staszw, Poland) / Preuevanje zapolnjenih korozijskih
brezen (geolokih orgel) v miocenskih apnencih (Staszow,
Poljska --
Slavko Polak: A classification of the
subterranean environment and cave fauna / Klasifikacija
podzemeljskega ivljenskega okolja in jamske favne --
Tadej Slabe: The caves in the motorway dane -
fernetici / Jame v trasi autoceste dane Fernetii --
Andrzej Tyc: Spring chemograph analysis the
influence of thaw effect and dispersed pollution impulses
(Cracow-Czestochowa Uploand, Poland) / Analiza kemogramov
izvirov vpliv efekta taljenja snega in impulzov
razprenega onesnaevanja (Krakowsko-Czestochowsko
Viavje, Poljska) --
Kazuko Urushibara-Yoshino: A comparison of red
soils from south Australia and Japan / Primerjava rdeih
prsti iz avstralije in japonske --
Nadja Zupan Hajna: Karst depressions with
precipiced walls on the southern slope of Snenik
Mountain, Slovenia / Krake depresije s prepadnimi
stenami na junem poboju snenika, Slovenija.
Other Papers / Ostali lanki:
Pavel Jamnik: Ponovno o luknjah v nosorogovih
kosteh iz kolarjeve jame / New discussion about the holes
in rhynoceros' bones from dolarjeva jama --
Martin Knez: Prvi rezultati raziskav kamnine v
treh lunanskih kamnitih gozdovih (Yunnan, Kitajska) --
Janja Kogovek: Nekatere znailnosti prenikajoe
vode na lunanskem krasu, yunna, kitajska / Some
properties of the percolation water in the karst o lunan,
unnan province, china --
David Lowe & John Gunn: Carbonate
speleogenesis: an inception horizon hypothesis /
Speleogeneza v karbonatnih kamninah: hipoteza zaetnih
horizontov.
Reports / Poroila:
Martin Knez, Janja Kogovek, Tadej Slabe: Karst
researches in yunnan province, china in 1997 --
Stanka ebela: 6. Mednarodna konferenca o
vrtaah in inenirskih vplivih in vplivih okolja na krasu
/ springfield / Missouri / ZDA / 6. 9. april 1997.
Book Reviews / Knjina Porocila:
Martin Knez: Tracer hydrology (A. Kranjc, Ed.)
Proceedings of the 7th International Symposium on Water
Tracing --
Andrej Kranjc: David Gillieson Caves:
processes, development and management --
Andrej Kranjc: D. Andr & M. Casteret &
P. Carlier & A. Gautier & G. Kalliatakis & C.
in L. Renouard, La plume et les gouffres: correspondence
de E.-A. Martel (1868-1936), Association E.-A. Martel,
Meyrueis 1997.


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options

close
Choose Size
Choose file type
Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.