Citation
Estudio ecologico del ecosistema cavernicola de una Sima de Origen volvanico: La Sima Robada (Tenerife, Islas Canarias)

Material Information

Title:
Estudio ecologico del ecosistema cavernicola de una Sima de Origen volvanico: La Sima Robada (Tenerife, Islas Canarias)
Creator:
Martin, J. L.
Oromi, P.
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Subjects / Keywords:
Vulcanospeleology ( local )
Genre:
serial ( sobekcm )
Location:
Canary Islands, Spain

Notes

General Note:
In this article we present an ecological study of a volcanic pet (Sima Robada, Tenerife, Canary Islands), analysing in the first place the origin of these geological formations and the effects of their particular morphology on the fauna. We also describe the energy input and how the cave species relate to this, and conclude that in its structure the cave community of the Sima Robada more closely resembles the communities of tropical caves than those of temperate zones. Finally, we establish on the one hand associations among the species of the pit, and on the other hand the relationships that exist between these spcies and those of other caves in Tenerife, drawing various conclusions concerning the factors that are influential in the subterranean distribution of troglobite species. En el present article es fa un estudi ecologic d'un aveno volcanic (Sima Robada, Tenerife, Illes Canaries), analitzant-se primerament l'origen d'aquestes formacions geologiques, aixi com les influencies que la seva particular morfologia te sobre la fauna. Tambe es descriuen els fluxes energetics d'entrada i la manera com s'organizen les especies cavernicoles en funcio d'aquells, arribant a la conclusio de que, per les seves caracteristiques, la comunitat cavernicola de la Sima Robada s'assembla mes a les de tipus tropical que no pas a les de climes temperats. Finalment s'estableixen, per una banda, associacions entre aquestes especies i les d'altres coves de Tenerife, elaborant-se algunes teories al voltant de les causes que influeixen en la distribucio subterrania de les especies troglobies.
Restriction:
Open Access - Permission by Author(s)
General Note:
See Extended description for more information.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
K26-01369 ( USFLDC DOI )
k26.1369 ( USFLDC Handle )
11571 ( karstportal - original NodeID )

USFLDC Membership

Aggregations:
Karst Information Portal

Postcard Information

Format:
Serial

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
Description
In this article we present an ecological study of a
volcanic pet (Sima Robada, Tenerife, Canary Islands), analysing
in the first place the origin of these geological formations
and the effects of their particular morphology on the fauna. We
also describe the energy input and how the cave species relate
to this, and conclude that in its structure the cave community
of the Sima Robada more closely resembles the communities of
tropical caves than those of temperate zones. Finally, we
establish on the one hand associations among the species of the
pit, and on the other hand the relationships that exist between
these spcies and those of other caves in Tenerife, drawing
various conclusions concerning the factors that are influential
in the subterranean distribution of troglobite species. En el
present article es fa un estudi ecologic d'un aveno volcanic
(Sima Robada, Tenerife, Illes Canaries), analitzant-se
primerament l'origen d'aquestes formacions geologiques, aixi
com les influencies que la seva particular morfologia te sobre
la fauna. Tambe es descriuen els fluxes energetics d'entrada i
la manera com s'organizen les especies cavernicoles en funcio
d'aquells, arribant a la conclusio de que, per les seves
caracteristiques, la comunitat cavernicola de la Sima Robada
s'assembla mes a les de tipus tropical que no pas a les de
climes temperats. Finalment s'estableixen, per una banda,
associacions entre aquestes especies i les d'altres coves de
Tenerife, elaborant-se algunes teories al voltant de les causes
que influeixen en la distribucio subterrania de les especies
troglobies.