Intercom

Citation
Intercom

Material Information

Title:
Intercom
Series Title:
Intercom
Creator:
National Speleological Society (Iowa Grotto)
Publisher:
National Speleological Society (Iowa Grotto)
Publication Date:
Language:
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Regional Speleology ( local )
Genre:
Newsletter
serial ( sobekcm )
Location:
United States

Notes

General Note:
Intercomis a publication of the Iowa Grotto of the National Speleological Society, Inc., an internal organization of the National Speleological Society (NSS). The Iowa Grotto, is dedicated to the exploration, study, and conservation of caves.
Restriction:
Open Access - Permission by Publisher
Original Location:
Windy City Grotto Collection, 1961-2013
Original Version:
Vol. 17, no. 5 (1981)
General Note:
See Extended description for more information.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
K26-01628 ( USFLDC DOI )
k26.1628 ( USFLDC Handle )
21138 ( karstportal - original NodeID )

USFLDC Membership

Aggregations:
Added automatically
Karst Information Portal

Postcard Information

Format:
serial

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

!"#$%&'( )'*$ + %,-%*.($/-##0 10 234 5678 9:6226 !"#$%!& '()&)$&$*#+!& '$+#)", ; < 5 = #$ % >.#!*' ?>55 5%%!' & )',@'*"'A + 6/@."'A BCDB

PAGE 2

!"# $%!&&! !"#$%&' '( !( )*+ ,,*./ 01234 *./ 5,,66 &78 !"#$%&' 19 :;1<28= 1< 91+ 199>89 8/?7 38/; @3 278 *./ $;*22*4 ABB( B>@9?;1:21*<9(/;8 C1D8 =*EE/;9 C*; 91+ 199>894 *; C;88 1< 8+?7/@E1?/21*<9 *C *278; F;*22*9( !"#$%&' B&#HH I=12*;J $;8F K?0/;23 ';1<28;J L<1D8;9123 *C *./ M127*:7*2*F;/:73J N( 08;*<18 0!OI% 0&L%IJ H*;G/21*<9 *< 278 ?*GG8;?1/E 2*>; 1< 0;392/E M/P8 0/D8 <8/; Q>@>R>84 *./ '7*2* @3 N*7< N*7<9*< 0*:3;1F72 ST-S @3 278 *./ $;*22* *C 278 A/21*
PAGE 3

!"# $%&'! !"#$%!& '()&)$&$*#+!& '$+#)", -./. 0$1 223 4$5! 6#",7 4$5! 8299: +,-.# /#0#)1##) 6=!# BG!% E E E "#$%&'! (()')* !"#$%&'!()* % E E E <#+=!)& 0$>%? @A#"$B7 !%A C,(#D"E E F$5)&& 0>B?=)!A E E E E C$G HB>D?! 233-# 4!0# IIIIIIIIIIIIIIII 6. : C@ C I JB$""$ <#%>")D !" J&!%+) E E H$A!* H>%" E E K L!&& CB#( J$>&ADN>B* -!B? 6!O) Q)D" R%#$% KB)! S#**#%* !%A '"B!"#*B!(=#+ '">A, CB#( E 6!O)D $T 0#1N, '"!") -!B?7 6$$& 6!O) !%A 0#1N, 4+) 6!O) 99 98 () 9M 9P 9P (*

PAGE 4

!"#$%&' ($&""& !)"#* +" + (,+!%# "-./01 2341506 *7837903: $7;4<03 '779=>; *7?97/@73 A6 BACB $../ BDE %0<<7F 9. .3F73G HGIJ K' +FL.43>7FG CGDE K' +997>F0>87G A /7/@731 0>F D ;47191 "370143:G MHNOHC "-7 7P8-0>;7 ?3.87F437 Q.3 9-7 !"#$%&' R01 F=184117F 0>F 0 8.//=9977 R01 0?[ ?.=>97F 9. 011711 7P8-0>;7 ?.<=8:O +?3=< %0T7 143T7: 93=?1 037 97>909=T7<: ?<0>>7F Q.3 9-7 Q=319 R7757>F .Q 708/.>9-O (37; '8%039: -0F BJJ <7;0< 37[ <7017 Q.3/1 ?3=>97F Q.3 ;3.99. 417O (37; 37?.397F .> -=1 <70F 8-785=>; 93=? => 9-7 '0>8-71973 0>F #F;7R..F 03701O '=57 U.4>5 0>>.4>87F 0 F=;;=>; 93=? 9. 9-7 V499.>W1 %0T7 03706 &89.@73 X6I6 BACB6 0>F 9-7 /.>9-<: %.;6 Y=/ 20>>.> 1-.R7F 1<=F71 .Q 9-7 BAHE Z:./=>; 93=? 0>F '=57 U.4>5 ?3717>97F 0 1<=F7 ?3.;30/O $7;4<03 '779=>; *7?97/@73 DI6 BACB $../ BDE %0<<7F 9. .3F73G HGXJ +FL.43>7FG CGBE +997>F0>87G N /7/@731 0>F E ;47191 "370143:G MHNOHC "-7 ;3.99. <=@303: 0>F ?4@<=809=.>1 7P8-0>;7 ?.<=8: R01 0;0=> F=184117FO '=57 U.4>5 37?.397F .> 9-7 2.F0; 24>9 0>F !.39%.4>93: $7;=.> /779=>; R-737 .QQ=8731 R737 >./=>097FO '=57 U.4>5 R01 >./=>097F Q.3 8-0=3/0>6 Y.-> '.171 0>F $0F1.> Q.3 T=87[8-0=3/0>6 K7973 V0:9.> Q.3 17837903: 0>F (7.3;7 \08-03=01.> Q.3 937014373O (03: #>;R01 0??.=>97F 9. R.35 4? 0 ?.1973 Q.3 F=1?<0: 09 9-7 *94F7>9 +89=T=9=71 %7>973O U.@ Y0315= R=<< ?49 4? ;3.99. /779=>; >.9=871 .> 9-7 %0/@41 *:197/O "-737 R01 0 F=18411=.> .Q 80T=>; X>F 9-7 .R0 (3.99. R=99-7 ;47191O '=57 U.4>5 37?.397F .> -=1 93=? 9. %.; 0 $783709=.> V7?039/7>9 93=?O '=57 U.4>5 0>>.4>87F 0 9R. F0: F=;;=>; 93=? 9. 0 1=>5-.<7 9-09 F30=>1 9. V499.>W1 %0T7O "-7: R=<< @7 80/?=>; 09 V499.>W1 %0T7 K035O '=57 0<1. 0>>.4>87F 9-7 37;4<03 %.F6 &89O BH 0>F BC6 BACB 0>F 0 !.T7/@73 H 0>F C 143T7:=>; 93=? 9. +?3=< %0T7O '=57 0<1. 9.>7F T739=80< ?3089=87 09 '0]4.5790 %0T71 .> !.TO BI 0>F 9-7 37;4<03 %.F DD 0>F 0 143T7:=>; 93=? 9. Z0;.>R-77< K=9 %0T7 .> !.T DC 0>F DA6 BACBO $7;4<03 '779=>; &89.@73 BI6 BACB "-7 /=>4971 .Q 9-=1 /779=>; 80>W9 @7 Q.4>FO 9 =1 @7<=7T7F 9-09 0 /779=>; R01 -7F 9-7 /=>4971 R737 F7193.:7F @: 9-7 8-0=3/0> @780471 -7 F=F>W9 <=57 9-7 >7R 0>F 4>.9-.F.P 19:<7 417F @: 9-7 T=87[8-0=3/0>O $7;4<03 '779=>; &89.@73 DC6 BACB $../ BDE %0<<7F 9. .3F73G HGEJ K' +FL.43>7FG CGXE +997>F0>87 R01>W9 9057> "370143:G MHNOHC '=57 U.4>56 (37; '8%039:6 0>F Y.-> Y.->1.> R=<< R.35 4? 9-7 ?.1973 Q.3 9-7 *94F7>9 +9=T=9=71 %7>973O !./=>09=.>1 Q.3 ;3.99. .QQ=8731 R737 -756 (37; '8%039:6 0>F ,.R7<< U435-70F R737 >./=>097F Q.3 9-7 .QQ=871 .Q 8-0=3/0> 0>F T=87[8-0=3/0>O "./ 234150 0>F (37; '8%039: R737 >./=>097F Q.3 *7837903:[937014373O (37; '8%039: 0157F 9-09 ?7.?<7 .R7=>; 93=? 37?.391 Q.3 9-7 !"#$%&'6 9. ;79 9-7/ => 01 1..> 01 ?.11=@<7O '=57 U.4>5 37?.397F .> -=1 93=? 9. %.F (37; '8%039: 37?.397F .> -=1 93=? 9. %.>30F %0T7 => V7<0R037 %.4>9: .> &89.@73 BBO IE

PAGE 5

!" # $$ %! & '()*+ ',%./01/23/4 556 576 586 59:5 ;<=4"/> +!!?2=@6 AB?C D4B>EF!6 =@? GHI<=/" J!B@F 3C GHI<=/" J!B@F K4H?=C /L/@H@M6 $ ?4!L/ 1! AB?CN> / H@ )B3BOB/P *Q1/4 "!=?H@M !B4 /OBH02/@1 H@1! I=46 AB?C6 RHQ/ =@? 1R! I +!!?2=@ ="!@M RH1< AB?C =@? $ LH>H1/? D=4=?H>/ DH1 ;=L/P *Q1/4 /@1/4H@M 3C R=C !Q 1!B1< /@14=@I/ 0H16 R/ !B1< H@1! 1H@I/ 11 )!!4 ;!B@1C '!?=M 'B@1P *1 1 0=>>=M/ R/ >=R R/@1"C R!4FH@M 1! /S1/@? 1"=3>P *Q1/4 /SH1H@M Q4!2 1 0=>>=M/6 R/ >=M/ "/=?H@M 1! 1P - 0=>>=M/ H> M/@/4=""C "=4M/4 1<=@ 1!B1< >/I1H!@ B@1H" @/=4 1=@? <=> R=>!2/R<=1 1HM<1P AB?C =@? $ 1 R =@? ;<=4"/>N RHL/> =@? I!2/ >HM<1W>//H@M !@ 1B4Q=I/P -<=1 /L/@H@M =Q1/4 ?H@@/46 1 "H?/ > H@ G!@4!/ ;!B@1C6 $""H@!H> 3C X!<@ G!>/> !Q 1H1/? 1!B1< >/I1H!@ !Q )!4I1/4 ;=L/6 R /@1/4/? Q4!2 1/2/@1 !Q 11/4 @B4>H@M !Q 1 0=>>=M/ I!@1=H@ R<=1 =00/=4> 1! 3/ =3B@?=@1 Q!>>H"HE/? ="M=/ 2=1> H@ =??H1H!@ 1! !1>H">P - Q=2H"C6 =@? $ 4/1B4@/? 1! )B3BOB/P K*YY -A$D J=IF3!@/ ;=L/6 JHS3C ./01/23/4 576 59:5 $I/ ;=L/ +"!4H= J"!!23/4M =@? Y!4/@ .I 0=41 !Q = 14H0 1! 1 H1 R=> = R=42 Q="" ?=C ZR/6 R/4/@N1 ="!@/ H@ 1[6 R/ >BH1/? B0 =@? R/@1 1! 11 ?!R@ 114/=2 1<=1 4B@> 1<4!BM< 1 I!B4>/ >H@I/ $ QH4>1 >=R H1 =3!B1 5& C/=4> =M!6 <=LH@M I4!>>/? 2BI< !Q 11H"" I!@1=H@/? HI/P - HI/ !@ 1>H!@ H@ H16 =@? HI/ B0 !@1! 1
PAGE 6

()*+ ',%-)./ 01.*2 30 4-.* 5*6.*78*) 9:;< .=-. >?-0.3./ 1@ 3,* A !"#$%&' B14 CB !1 DE 6-+* F:GH .1 8* -I 7?,= .=3I /*-)E .=* *J3I.-0,* 1@ 3,* 30 -0 .=* /*-) 3I ?0?I?-4H "=* ,-K* I=1?42 8* ,=*,L*2 30 0*M .)*02 =-I I*. 30H (&OPQ5RO$( ST$U %TB# !"#$%&' .=* ,-K* ,10.-30*2 4-)+* N=34* .=*)* 21*I 01. I**7 1M3,* ,-K* .=3I 4-.* 30 I?,,**230+ @-44I .1 I** 3@ 5*6.*78*) V
PAGE 7

!" # $$ %! & !" #"$% &'(#)#*+ ,-%"( .!'(% /"(%)0,1 ."..)'# ,% 23%%'#4. 5,/" 6,(7 '()*) ') (+, -.)/0 0() /12(03 4) *)05*/), 0! 0() ,12 -10)6 7) '!*8), 9!* +:!50 0(*)) (!5*'10( (+;;)*-3 + <(1-)"3 +/, + .*= :+* +/, + *!.) 0*=1/2 5/-5<<)--> 95""= 0! *);!?) 0() *!<86 $ 91/+""= 0*1), !/) "+-0 01;) 0! -@5))A) !?)* 106 B"0(!52( $ " '#"9 B90)* ")+?1/2 0() ,123 ') *)05*/), 0! I100")-0+,0 J+?) '()*) ') 0!!8 .*)<1-) -0*+012*+.(1< ;)+-5*);)/0."+<1/2 0() <+?) 1/ 5/10)@51?+")/0 0! 0() K"+/,1/2 L!*;+01!/ +/, !?)*"=1/2 H=*1/2!.!*+ K),!9 0() M!.81/0!/ L!*;+01!/6 7) 0()/ *)05*/), (!;)6 %!0)N F(10*1. '++ .+*0 !9 ;= H1"5*1+/ O+*-0 -05,= '(1<( 195/,), 1/ .+*0 := + 2*+/0 9*!; 0() %+01!/+" H.)")!"!21<+" H!<1)0=6 !! !" # ?2 "#

PAGE 8

:;;< 2>?@AB> 4* => !"#$%& '( )*+,)*!"#$ !"# $%&!'()*% $+,-!( /01& ./'0012 %&' 234 () *+ &3 &567 )87 59 &5: !"#$%&' ;5;.< ;= <= >;;<< =;;<= >=;;> ;!! <= 4)#4)5)5440)#1#54) 6 ( )))) ,',././. 0 ** 11111 1"7 """"89:#9941 +,-.+ +/,0!1 1 1112*0! 3/45 +/,3 .%&%%%!&2% 3+4677 89.*07 3 2. .3%%>.?;. ;''01 &9%9<1? 4''. ,5.6718'!9:8 '5:"6++;% 2<=<. @@A <>B#4C DE450 !&CC3..%7 ?@A BC D= EF >FGF5H/I7 :)J7 #D. KH"!7L7% M (E7F8G! A8 @A)8B4A )057'5H; !NL O!75--=%& !D298:D.<.8(% 2<=<. I;)J8KL;; M%E5.;75.--N.O8 +M35+%%))5.H;.7D5H "+'+PD2.5 (E7F8''8; 2.-%Q2.2.C0 B%%>7 67; ,A7"G5AH !7->L U1; P9',% 2<@<. I;D'1"6++; M%E5.;75--Q'O8 DV'8D(2).+I8G9" :+'9JFDE222. &SH"T%S

Description
Intercomis a publication of the Iowa Grotto of the
National Speleological Society, Inc., an internal organization
of the National Speleological Society (NSS). The Iowa Grotto,
is dedicated to the exploration, study, and conservation of
caves.


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options

close
Choose Size
Choose file type
Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.