JohnHouse News

Citation
JohnHouse News

Material Information

Title:
JohnHouse News
Series Title:
JohnHouse News
Creator:
Lee Florea ( suggested by )
National Speleological Society (Dayton Area Speleological Society)
Publisher:
National Speleological Society (Dayton Area Speleological Society)
Publication Date:
Language:
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Regional Speleology ( local )
Technical Speleology ( local )
Genre:
Newsletter
serial ( sobekcm )
Location:
United States

Notes

General Note:
The JohnHouse Newsis a publication of the Dayton Area Speleological Society (DASS). DASS is an internal organization of the National Speleological Society.
Restriction:
Open Access - Permission by Publisher
Original Version:
Vol. 8, no. 2 (1979)
General Note:
See Extended description for more information.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
K26-01956 ( USFLDC DOI )
k26.1956 ( USFLDC Handle )
17541 ( karstportal - original NodeID )

USFLDC Membership

Aggregations:
Added automatically
Karst Information Portal

Postcard Information

Format:
serial

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

"% !" # #$ !" !"#$ # # &"&" !" % & #$ ##### % #%# ' (# &

PAGE 2

!"# "!$%& #&'% (!)* +, #-*. 2345-6 7*%*%* !CC<=18>L !"# "!$%& #&'% \!#/&#/%L ]-1A 9;* / B4 )3884 %-6 /1>5<6; 9;* R B4 ^-B '38618 M1AB18>0<9 )<>5 9;* S !"# "!$%& #&'% %/7``L &E<5-8 M-6 7%% &E<5-8 ^-B '38618 %1=815384 %0<8:14 `-?>5 ]8<6518 a [::?>5835-8 '3:518 `-?>5 \-D18 ]8-E?=5<-6 -1 Z16618 /01 2345-6 7813 %91:1-:-;<=3: %-=<154 <>>?1> 501 !"# "!$%&@#&'% 3> 3 A-650:4 9?B:<=35<-6 -C >-=<154 3=5 36E -C A1AB18 =-A9-><5<-6> 90-5-;8390<= -8 1F9-><5-84* 7:: >?=0 =-A9-><5<-6> 381 501 98-91854 -C 501 3?50-8> 36E 381 9?B:<>01E <6 501 "# G<50 501<8 918A<>><-6* !9<6<-6> 1F981>>1E <6 385<=:1> 9?B:<>>38<:4 *"!%+*!!, KH*L*B1 D<1G> -8 9-:<=<1> -C 27%%* M1AB18> 03D<6; =-A9-><5<-6> C-8 <6=:?><-6 <6 C?5?81 <>>?1> >0-?:E C-8G38E >3A1 5M-6, OJP !0<7D1HQ /8165-6, !0<-, RSJQP* /01 =-65165> 381, =-948<;05 ITPT, 501 !"# "!$%& #&'% G<50 3:: 8<;05> 81>18D1E* !5018 #%% U8-55-> A34 =-94 98-D ; 36 <651863: -8;360<9 <> 6-5 61=1>>384 C-8 A1AB18>0<9 <6 27%%* M1AB18>0<9 165<5:1> -61 3==1>> 53:: >9-6>-81E 3=5 -C 501 >-=<154 <6=:?E<6; A-650:4 A115<6;>, >-=<3: -?5<6;>, 36E =3D1 58<9>* M1AB18> 3:>81=1 381 C-?8 E-::38> 918 4138 36E >0-?:E B1 93?818, )11 !85A36, .IQ 78EA-81, M-6 <6 %53?B \3D1* ]81>* (<=1* %1=* /813>* \-8*%1=* @ -1 Z16618 @ ^-B '38618 @ '3461 _186 @ )11 !85A36 @ '3:518 `-?>5 9-G18 <6 0<> \0-=-:351 Z3BB<5 -?8 &E<5-8 G3> ?63B:1 -C 50<> <>>?1* "<> 0-?:E 03D1 B-?;05 3 \01D1551* #&b/ M&&/[#U !6 `1B8?384 +, 35 P ]M -?8 A115<6; G<:: B1 35 501 0-A1 -C -?8 <::?>58<-?> U3<5-8, M-6, <6 /8165-6, !0<-* 7> <> 501 583E<5<-6 35 501 `1B8?384 A115<6; G1 G<:: B1 0-:E<6; 1:1=5<-6>* !CC<=1> -916 C-8 61G 918>-661: =-6><>5> -C /813>?818, %1=815384, 36E (<=1@]81>5 A115<6; =-K "1:AB-:E G3> >1:1=51E 5B1=-A1 -?5 61G 9813 E1A-6>58351E 36 1F583-8E<6384 :3=N -C =-658-: 35 -?8 A115<6;> 3::-G<6; 501A 5E1;1618351 <65918>-63: B?><61>> B1C-81 501 =:?B B?><61>> <> =-6E?=51E* [6 3EE<5<-6 5501 >1:1=5<-6 -C -CC<=18> G1 G<:: 03D1 >:* /Z[] 7 58<9 <> 9:3661E C-8 `1B8?384 012 a 0$ 5%c?3:1 <65181>51E <6 ;-56; >0-?:E 35516E 501 A115<6; 5A3N1 38836;1A165>* ^Z&7_2!'# 2?1 5501 :->> -C A-5>1AB:4 C8-65 G011: E81 A3N1 4-?8 =01=N -?5 5)11 !85A36 36E >163 >3A1 50>* W B15518 415 =-A1 5501 61F5 A115<6; 36E 934 <6 !"#$% &&''&'&&'&''& X %11 ]3;1 P @ @ C-8 501 A39Y 93;1

PAGE 3

) + !"# "!$%& #&'% ()( ** !"# $% !"# !"#$"% &'()*+, "% ,-#.%+//0 /*+ 1-")+, 23(# 4+2 )*#++ 4"''"(% 5+-#/6 7 /'"88+, "%)( )*+ 3(',/ (3 *0# ,-#.%+//6 -%, 1+ +49#-&+, 26 :%)"' *+# 29(%+/ 26&#:#% 9'+,; -%, 4"%+6 <+ ."//+,; (:# )(%$:+/ )($+)*+# =6 9+&(4"%$ 64:,; (:# ;+5+/; /)(%+/6 >(1 7 -4 ,-#.%+//; -%, 7 &'()*+ *+# 1")* 45 ,#+-4/ ? # &#'( (,( 95 '-##5 @"48/(% ) -* 8-$+

PAGE 4

!"# "!$%& #&'% ()*+ ,#) .. /012345 6)7 28)10 )9 :); <)413=07345 9;72807>0=;> /80 )BI0<23A0 31 2) 34207C702 280 @)7=1 )7 C87?101 C7010420=+ 6)7 0D?GC*0280 34207C702?23)4 9)7 JK 31 280 @)7= L1?4= B)DL+ /831 31 ? 23G0= 0D?G+ M); )4*: 8?A0 )40 G)428 2) <)GC*020+ Ka+ T&E/" ` NV6& KQ+ TVZ& TVZ& K[+ /! $\ K^+ #$% FE//&S K_+ "&>% ` "VF%&N6 &'( )*+,-. K]+ >XS!$#T 6&&/ 6&&/ 6&&/ 6&&/ 6&&/ 6&&/ X+ K+ ZZZZZZ bY+ K+ N3EO/PQ FE# R!EST U+ %/E#T V "! SW&WEWTW7"X #! '&ES N!#X S $! S Y E T E T %! ZMZN& ZMZN& ZMZN& &! / ( # )! N&(&N KY+ Y R?<8+ T05700F?1207>1 T05700T7+ >1 \0c700 &&( /+)) NVX"/ L 01,2230 *! %)4!5 +, 6 7 -V C?50 [

PAGE 5

!"# "!$%& #&'% ()*+ ,#)+. J/KL!# /@&/ %D&M&!MNOPQR/M %!RQ&LK 367, S&SF&@%"QD MQ%L !& SQM&% ,TI M<: R:BC*< D*:G< S?:E?BUV=W!>?) 4T54. ,99X,,,4 !"# /0#&' 1#%%2345678 3499 #+ ":;<=>?** @A+ 'H*+ 584I6 !"# F&&S/# 55 $YY<= "?**B?A< J=+ !"#$%!#& #%'()**+,) !>+ 4T5IT M&& !@LS/# .39 /=AE)=< S?AA*?) 4TI4. !"# $$% \]3-\^0Q#% 1#%%2437T8 &' ### ( !"#$!% ./ 01! 2/##&( R:==)**C)[!>?) 4T446 45TXI.T6 '/ML&@ H!$%L 1#%%2359668 4T3. (<[?) 4T456 ,T6X764X9 QS "&MSF!MJ 1#%%23.4,T8 .I4H=<_[ J=+ R<[C<=;?**?) 4T4T6 455X,,97 SQ`& !"#%!# 1#%%23.94T8 5I7 !>?) /;<+ L=<[C)[!>?) !"#$ 6,,X9979 '/K#& `&@# 1#%%23TT598 ,.. /*C><: J=+ S?:E?BUV=W!>?) 4T54. ,99X53IT M/@@K MQL%&K 3I9.3 /*A)=: J=+ S?:E?BUV=W!>?) 4T54. J/ (& SRS!#Q0M& .II R)==_<= @A+ "?AA*?) 4TI4. 4.5X.III FQMM S&@@QLL @C+ 3 F)d .T3F M:V=:!>?) 4T557 `/@M S&@@QLL 63T9 %C)Gb<= @A+ /=G:[VE!>?) 4T5I7 !& @&##&@ 7,9 &+ @)VC< 275 %Y=?[WU)=)!>?) 4TI9I ,,TXT77I D/$M @QR"L&@ ,I SGR:** @A+ 0<=E:[C)Z[!>?) 4T5.7 ,TTX4939 M/@@K %QSD%!# 9.,9 R?) 4T34I M!$^% a F/@F %QSD%!# 1#%%23335,8 5II, 0=:G?) 4T4.I F&# L"!SD%!# 49II &:_?) 4-T43T .74X9T97 M&& '/L%!# 3.3, F=))bZ))A %><*U_#)=C> R:=)*?[: .,3TI F!F '/"#&@ 1#F%23T.648 ..43 F<**BUV=W R<[C<=;?**?) 4T4T6 455X.639 0@!LQc!% &OR"/#0&J 'QL" 0@&/L&@ RQ#RQ##/LQ + 0@!LQc! J+ R+ %D&M&NOP@/D" SQR"Q0/# Q#L&@M/`& 0@!LL! SQR"/&M JK/% 35.3 %)VC> 45=A %C=<?[WC)[ 6,4I, Y:W< T

PAGE 6

! !" !"!

PAGE 7

/ 22 3 0 !"#$! "" !"!!!# !!!! $ % %& &'" ( # (( )) *% % # $%% &' !! $%& ) "$$$$$ "" $$$$$* !! + ,( () ** ( ) +,+, ( % *# !"!"# $$ %& .+ -.// / !,!! 0 1

PAGE 8

!" # " # $


Description
The
JohnHouse Newsis a publication of the Dayton Area
Speleological Society (DASS). DASS is an internal organization
of the National Speleological Society.


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options

close
Choose Size
Choose file type
Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.