La Cueva de Les Mallaetes y los Problemas del Paleolítico Superior del Mediterráneo Español


previous item | next item

Citation

Material Information

Title:
La Cueva de Les Mallaetes y los Problemas del Paleolítico Superior del Mediterráneo Español
Series Title:
Zephyrus
Creator:
Fortea Pérez, Francisco Javier
Jordá Cerdá, Francisco
Publisher:
Ediciones Universidad de Salamanca
Publication Date:
Physical Description:
1 online reource

Subjects

Subjects / Keywords:
Caves ( lcsh )
Excavations (Archaeology) ( lcsh )
Paleolithic period ( lcsh )
Genre:
serial ( sobekcm )
Location:
Europe -- Spain -- Valencia -- Bárig

Notes

Abstract:
En 1946 se iniciaron, bajo la dirección del Prof. L. Pericot y con la ayuda de F. Jordá, los primeros trabajos de excavación de Les Mallaetes (Barig, Valencia) trabajos que se continuaron durante los años 1947 al 1949. Los materiales fueron estudiados de un modo superficial, aunque pronto se echaron de ver una serie de discordancias, junto a grandes coincidencias, con la sucesión estratigráfica que había proporcionado, según Pericot, la vecina cueva del Parpalló.
Original Version:
Volume 26
General Note:
38 p.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
K26-05480 ( USFLDC DOI )
k26-5480 ( USFLDC Handle )

USFLDC Membership

Aggregations:
University of South Florida
Karst Information Portal

Postcard Information

Format:
serial

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

L a Cuev a d e Le s Mallaete s y lo s Problema s de l Paleolític o Superio r de l Mediterráne o Españo l JAVIE R FORTE A PÉRE Z Y FRANCISC O JORD Á CERD A E n 194 6 s e iniciaron , baj o l a direcció n de l Prof . L . Perico t y co n l a ayud a d e F . Jordá , lo s primero s trabajo s d e excavació n d e Le s Mallaete s (Barig , Va ­ lencia ) trabajo s qu e s e continuaro n durant e lo s año s 194 7 a l 1949 . Lo s materiale s fuero n estudiado s d e u n mod o superficial , aunqu e pront o s e echaro n d e ve r un a seri e d e discordancias , junt o a grande s coin ­ cidencias , co n l a sucesió n estratigráfic a qu e habí a proporcionado , segú n Pericot , l a vecin a cuev a de l Parpalló . Durant e l a campañ a d e 194 7 s e observ ó la pre ­ senci a d e elemento s auriñacenses , qu e no s amplia ­ ba n par a lo s término s primitivo s l a secuenci a de l Paleolític o superio r valenciano . Per o l a falt a d e elemento s típico s y e l n o poders e recose r muestra s apta s par a datacione s no s impedía n llega r a un a conclusió n firm e respect o a l a existenci a d e Aurina cens e e n aquell a región . L a cultur a gravetens e proporcion ó u n materia l abundante , co n do s nivele s bie n definidos , e l má s antigu o co n punta s d e L a Gravett e d e tip o grande , e l má s recient e co n punta s d e tendenci a microlítica , cos a qu e cuadrab a co n lo s elemento s conocido s en ­ tonce s de l Perigordens e francés , y qu e aseguraban , junt o co n lo s nivele s semejante s de l Parpalló , un a important e colonizació n gravetens e par a e l paí s va ­ lenciano . La s serie s solutrense s qu e s e obtuvieron , pobre s e n relació n co n la s de l Parpalló , reafirmaro n l a se ­ paració n entr e e l Solutrens e francé s y e l qu e lueg o denominaríamo s Solutrens e ibérico , mostrándono s ademá s l a existenci a d e u n «habitat » distint o de l d e l a Dordoña , y de l d e l a regió n cantábrica , qu e permiti ó l a aparició n d e nuevo s elemento s —la s punta s d e flech a d e pedúncul o y aleta s cuy o orige n no s result a todaví a oscur o y enigmático— . E s a parti r de l final de l Solutrens e cuand o s e perfila n la s mayore s divergencia s co n lo s esquema s culturale s conocidos . E l Solútreo-gravetens e d e Par palló , qu e aparec e co n lo s mismo s elemento s e n Le s Mallaetes , populariz a nuevament e l a técnic a d e retoqu e abrupt o y hac e qu e s e abandon e e l re ­ toqu e solutrens e paralel o y bifacial . Est e hech o qu e creemo s significativo , parec e genera l e n tod a l a Europ a occidental , aunqu e todaví a n o est á bie n conocid o e n l a regió n cantábrica . E n Le s Mallaete s no s encontramo s co n uno s nuevo s elemento s cultu ­ rales , qu e e n lo s primero s momento s creímo s qu e discurría n paralelament e a lo s nivele s magdalenen ­ se s de l Parpalló , per o qu e diferían , notablemente , d e éstos , l o qu e no s oblig ó a busca r un a denomina ­ ció n que , po r un a parte , respondí a a un a posibl e perduració n de l retoqu e abrupt o gravetens e y que , po r otra , señalab a un a posición extrem a e n relación co n e l nive l Solútreo-gravetens e a l qu e l a nuev a in ­ dustri a parecí a superponerse . Est a nuev a industri a recibi ó e l nombr e d e Epigravetense . Teniend o e n estudi o esto s materiales , s e llev ó a cab o po r e l Dr . Perico t l a excavació n d e l a Cuev a Barran e Blanc , cuyo s nivele s superiore s confirmaba n e n gra n part e l o qu e habíamo s observad o e n Le s Mallaetes , per o no s faltab a comproba r e l hech o de l paralelism o cu i tura i entr e lo s nivele s epigravetense s d e nuestr a cuev a co n lo s magdalenense s de l Parpalló , l o qu e ZEPHYRVS , XXVI-XXVII , 197 6

PAGE 2

130 Javier Fortea Pérez y Francisco Jordá Cerda s i po r un a part e parecí a posible , po r otr a resultab a poc o probable , y a qu e s i aceptábamo s l a existenci a d e u n desarroll o cultura l coetáne o d e do s cultura s diferente s dentr o d e un a comarc a d e dimensione s ta n reducida s (meno s d e tre s kilómetro s entr e e l Parpall ó y Le s Mallaetes) , l a vecinda d d e la s mis ­ ma s tení a qu e da r entr e amba s amplio s contacto s culturale s y préstamo s materiales , l o qu e n o s e pud o comprobar . Quedaba , po r tanto , nuestr o Ep i gravetens e si n situa r adecuadament e dentr o d e l a secuenci a de l paleolític o superio r valenciano , y a qu e carecí a d e un a bas e cronológico-cultura l e n qu e apo ­ yarse . Otr o problem a qu e s e no s plante ó a l revisa r lo s nivele s neolítico s fu e e l observa r qu e contr a tod o l o qu e er a d e esperar , d e acuerd o co n lo s conoci ­ miento s qu e sobr e e l neolític o valencian o s e po ­ seía n e n aquell a época , la s primera s cerámicas , lisa s y cardiales , aparecía n e n estrech a relació n co n lo s materiale s d e u n «epigravetens e final» . Lo s yaci ­ miento s cardiale s conocido s —Cuev a d e Sars a y Co vet a de l Or — e n aque l entonces , n o ofrecía n u n materia l litic o comparable . Ell o hiz o qu e pensára ­ mos e n l a existenci a d e do s posible s facie s e n e l neolític o valenciano . Un a d e tip o cardia l si n micro Uto s geométrico s y otra , co n cerámica s lisa s o im ­ presa s si n cardia l y co n elemento s geométricos . L a investigació n posterior , y sobr e todo , l a excavació n d e l a Covet a de l O r y d e otro s yacimiento s neolí ­ tico s valenciano s ha n demostrad o qu e n o e s posi ­ bl e sostene r est e dualism o cultural . Todo s esto s problema s no s plantearo n l a necesi ­ da d d e realiza r nuevo s trabajo s d e excavació n e n Le s Mallaetes , qu e pudimo s lleva r a cab o e n e l ve­ ran o d e 1970 , e n lo s qu e teníamo s qu e comprobar , e n l o posible : 1. ° Lo s resultado s obtenido s e n la s primera s excavaciones , precisament e sobr e e l contenid o cultu ­ ra l d e lo s distint e s niveles . 2. ° L a ordenació n cultura l d e lo s mismo s y e l establecimient o d e su s analogía s y diferencia s co n su s posible s coetáneo s de l occident e europeo . 3. ° L a obtenció n d e fecha s C-14 , qu e no s pu ­ diera n servi r d e bas e e n l a qu e fundamenta r di ­ cha s analogía s y diferencias . 4. ° L a obtenció n d e lo s pertinente s dato s pa ­ r a pode r defini r mejo r e l llamad o Epigravetense , y 5. ° Examina r e l problem a de l complej o cultu ­ ra l neolític o levantin o co n objet o d e establece r s i existí a un a dualida d e n s u desarrollo , o s i s e tratab a d e un a sol a corrient e colonizador a qu e actu ó e n tod o e l áre a mediterráne a peninsula r y qu e e n Le s Mallaete s s e no s manifestab a com o u n clar o proces o d e aculturación . Gra n part e d e esto s aspectos , e n especia l lo s do s últimos , fuero n tratados , co n lo s dato s obtenido s e n l a excavació n d e 1970 , e n u n important e estu ­ di o realizad o po r un o d e nosotros , e n e l qu e s e plante a l a existenci a durant e e l Epipaleolític o me ­ diterráne o españo l d e do s grande s corriente s cultu ­ ral e —l a microlamina r (epigravetense ) y l a geo ­ métrica— , a l tiemp o qu e s e establecí a l a existenci a d e un a gra n colonizació n de l neolític o co n cardia l qu e e n alguna s zona s s e aculturab a co n lo s elemen ­ to s de l viej o epipaleolítico . E n e l present e trabaj o s e da n a conocer , funda ­ mentalmente , la s fecha s d e C-1 4 obtenida s par a vario s d e lo s nivele s d e l a cueva , y s e discut e y plante a l a ampli a problemátic a qu e suscita n la s dis ­ tinta s etapa s culturale s representada s e n Le s Mallae ­ tes , trabaj o qu e consideramo s básic o par a pode r realiza r u n estudi o complet o d e lo s distinto s mate ­ riale s d e nuestr a cuev a valenciana , un o d e lo s má s importante s yacimientos , a nuestr o entender , de l pa ­ leolític o superio r de l Mediterráne o occidenta l euro ­ peo . Ante s d e pasa r a trata r d e lo s problema s citados , quisiéramo s da r nuestra s expresiva s gracia s po r l a ayuda , colaboració n y desinteré s qu e e n tod o mo ­ ment o e l Servici o d e Investigació n Prehistóric a d e la Diputació n Provincia l d e Valenci a no s h a pres ­ tado , e n especia l a s u Director , do n Doming o Flet ­ che r Valls , y a s u Subdirector , do n Enriqu e Pl á Ballester , qu e a l pa r qu e bueno s y entrañable s amigo s ha n sid o e n tod o moment o eficace s colabo ­ radores ; esta s línea s so n e n realida d u n trabaj o de l S . I . P . que , gracia s a s u generosidad , s e public a e n nuestr a revist a par a s u má s pront a difusión . Tam ­ bié n queremo s agradece r a l Prof . Dr . do n Lui s Pe ricot , maestr o y amigo , s u liberalida d y aprobació n d e nuestr o trabajo ; gracia s tambié n a l Dr . Schwa bedisse n y a l Laboratori o d e l a Universida d d e Colonia , si n cuy a ayud a hubier a sid o imposibl e es ­ cribi r esta s nota s d e comentari o a la s fecha s C-1 4 po r ello s suministradas , y a lo s amigo s de l Institut o Arqueológic o Alemá n e n España , especialment e a l Dr . Schubar t qu e tant o s e preocup ó po r nuestro s trabajos . Tambié n hemo s d e manifesta r nuestr o

PAGE 3

La Cueva de Les Mallaetes y los Problemas del Paleolítico Superior del Mediterráneo Español 131 agradecimient o a l a Ayud a a l Foment o par a l a I n vestigació n e n l a Universidad , qu e co n su s subven ­ ciones —siempr e demasiad o escasa s par a e l tip o d e trabaj o arqueológico — no s ayud ó a supera r alguna s dificultade s económicas . Ahor a sól o no s rest a continua r trabajand o par a pode r da r fin a u n trabaj o iniciad o hac e bastante s año s co n objet o d e da r a conoce r lo s interesante s materiale s d e Le s Mallaetes . E n la cueva-abrig o d e Mallaeta s s e acotaro n do s sectore s d e excavación , un o e n l a zon a Est e y otr o e n l a zon a Oest e (fig . 1) . E l primer o s e plante ó so ­ br e lo s sectore s L y M d e la s antigua s excavaciones , qu e había n rebajad o la estratigrafí a hast a lo s inicio s de l Solutreogravetiense . E l motiv o residi ó e n qu e excavadore s furtivos , aprovechand o e l cort e verti ­ ca l dejad o tra s l a excavació n de l secto r I , s e había n adentrad o e n é l anch a y profundament e (cerc a d e 1, 5 x 1 m . respectivamente ) interesand o nuestro s estrato s VII-IX . As í pues , estab a e n peligr o u n important e troz o d e estratigrafía , l o qu e oblig ó a plantea r all í u n cort e d e regularización . N o obstan ­ te , dad a l a fertilida d d e l a zon a dentr o d e la relativ a pobrez a genera l de l yacimiento , atestiguad a po r la s excavacione s d e 1946-49 , e l cort e lleg ó a ampliars e hast a 4 m 2 . e n lo s estrato s superiores , per o e l buza ­ mient o d e ¡l a pare d d e l a cuev a fu e paulatinament e restand o extensió n a l áre a excavable , a medid a qu e s e profundizaba , hast a poc o má s d e 1 m 2 . Lo s plane s iniciale s d e trabaj o cifraba n e l in ­ teré s primordia l e n e l secto r Oeste , dond e s e en ­ contrab a complet a la secuenci a estratigráfico-cultu ra l de l yacimient o y s e conservab a e n bue n estad o e l cort e dejad o po r l a antigu a excavació n de l secto r C , cort e que , un a ve z limpio , sirvi ó d e testig o y re ­ ferenci a e n la nuev a excavación . L o qu e s e buscab a er a e l establecimient o d e un a secuenci a estratigrá gráfico-cultura l de l yacimient o qu e pudier a acla ­ ra r lo s problema s suscitado s po r la s excavacione s d e 194 6 a 194 9 y , po r ello , s e verific ó u n sonde o es ­ tratigráfic o d e 1 m. 2 e n e l cuadr o 1 . Un o d e lo s primero s resultado s d e é l e s qu e pareci ó vers e u n hiatu s entr e lo s estrato s V I y VII , lo s correspon ­ diente s a l Epigravetiens e y e l Solutreogravetiense , l o qu e no s llev ó a amplia r e n extensió n e l inicia l sonde o estratigráfic o d e l a Cl par a determina r s i aque l hiatu s er a u n fenómen o aislad o o no . As í pues , s e abriero n la s C-2 , 3 y 5 , est a últim a adya ­ cent e a l a pared , y s e excavaro n hast a e l estrat o VI I inclusive . L o qu e pasaremo s a expone r n o es , e n absoluto , e l estudi o definitiv o de l yacimiento , sin o simple FIG . 1 . Plano de Les Mallaetes con la indicación de los sectores excavados entre 1946-1949 {trazo discontinuo) y 1970 {trazo continuo). A la derecha la cata Este con la indicación del corte estratigráfico por a-b {fig. 2) y, a la iz­ quierda, la cata Oeste con el corte estratigráfico por a-b-c (fig. 8).

PAGE 4

132 ]avier Fortea Pérez y Francisco Jordá Cerda ment e un a seri e d e comentario s cronológico s 1 moti ­ vado s po r e l gra n interé s d e lo s resultado s de l C-1 4 de l yacimiento 2 , qu e viene n a compensa r lo s des ­ concertante s resultado s obtenido s po r e l mism o mé ­ tod o par a e l Paleolític o mediterráne o español , y q e , po r ell o mismo , creemo s debe n se r dado s a conoce r prontament e par a l a consult a bibliográfic a d e lo s estudiosos . E n fech a oportuna , e l Servici o d e Investigació n Prehistóric a d e l a Diputació n d e Va ­ lenci a publicar á l a monografí a pormenorizad a d e l a cueva , co n lo s estudio s tipológieo-estadístico s d e lo s materiales , sedimentos , polen , fauna 8 , etc . As í pues , vamo s a realiza r u n somer o estudi o cualitativo, estrat o po r estrato , d e lo s materiale s aparecido s e n 1970 . A ello s uniremo s otro s proce ­ dente s d e la s antigua s excavaciones , bie n porqu e n o 1 Co n objet o d e aligera r la s cita s biblográficas , y salv o indicació n contraria , hemo s seguid o par a Españ a la s recopi ­ lacione s d e fecha s C-1 4 qu e ALMAGR O GORBEA , M . vien e publicand o e n Trabajos de Prehistoria, n. ° 27-31 , Madrid , 1970-74 , dond e s e encontrar á l a bibliografí a pertinent e d e cad a yacimiento . Par a Franci a s e h a consultad o a DELI BRIAS , G . y EVIN , J. : Sommaire des datations 14 C con­ cernant la préhistoire en Vranee 1 Dates parues de 1955 à 1974, Bulleti n Sociét é Préhistoriqu e Française , n. ° 71 , 1974 , pp . 149-15 6 y n. ° 72 , 1975 , pp . 93-96 . Co n respect o a la s comparacione s d e fecha s qu e pasare ­ mo s a realiza r n o podemo s deja r d e indica r alguno s ries ­ go s metodológicos : entr e la s distinta s fecha s pued e habe i variació n e n la s estimacione s sobr e l a vid a medi a de l C-14 , e s posibl e qu e alguna s n o haya n sid o corregida s y , finalmen ­ te , n o ha y qu e olvida r la s diferencia s cronológica s resul ­ tante s d e l a distint a materi a orgánic a datada . L a comproba ­ ció n d e todo s esto s pormenore s implicarí a u n complejísim o examen , y , po r otr a parte , la s estimacione s qu e pasaremo s a realiza r so n l o suficientement e generale s com o par a com ­ pensa r la s dificultade s qu e podría n deducirs e d e l o anterior ­ ment e dicho . Po r otr a parte , s e ha n consultad o la s secuencia s sedi mentológica s siguientes : L A VILLE , H. : Recherches sédimentologiques sur la paléoclimatologie du Würmien récent en Périgord. L'Anthroplogie, n. ° 68 , 1964 , pp . 1-4 8 y 220 252 ; ESCAL" N D E FONTON , M. : Les séquences sedimento climatiques du Midi métiterranéen du Wurn à l'Holocène Bull . Musé e d'Anthropologi e Préhistoriqu e d e Monaco , n. ~ 14 , 1967 , pp . 125-187 ; RENAULT-MISKOUSKY , J. : Contri­ bution à la paléoclimatologie du Midi méditerranéen pen­ dant la dernière glaciation et le Post-glaciaire, d'après l'étude palynologique du remplissage des grottes et abris sous roche. Bull . Musé e d'Anthropologi e Préhistoriqu e d e Monaco , n. ° 18 , 197 2 pp . 145-21 0 y BINT Z e t alii : Métho­ dologie et chronologie du quaternaire récent. Bull . Sociét é Préhistoriqu e Française , n. ° 71 , 1974 , pp . 133-137 . 2 La s muestra s ha n sid o analizada s po r e l Prof . ScHWABEDlSSE N e n e l Naturwissenschafdiche Laboratorien: C 14 — Datierun g de l Institu t fü r Ur — un d Frühgeschicht e d e l a Universida d d e Colonia . Toda s la s muestra s estaba n compuesta s po r trozo s o partícula s d e carbó n vegeta l y materi a indeterminada , d e apareciero n e n la s modernas , bie n porqu e so n sig ­ nificativo s industrialmente . E n cualquie r caso , la s razone s d e l a asimilació n será n siempr e estratigráfi cas . D e l o un o y l o otr o obtendremo s un a identifi ­ cació n cultura l genéric a par a lo s distinto s estratos . Después , analizaremo s s u cronologí a absolut a o re ­ lativ a y , finalmente , compararemo s l a entida d cro ­ nológic a y cultura l resultante 4 co n l a d e otra s regiones , per o siguiend o siempr e l a gradació n co n valo r descendente : entorn o circundante , ambiente s mediterráneo s má s próximo s o lejanos , ambiente s alejados . Aunqu e est a gradació n pued e parece r re ­ lativ a a l sobrepasa r lo s límite s de l entorn o circun ­ dant e o de l mediteráne o má s próximo , tampoc o pued e negársel e algun a lógica , aunqu e se a aprioristi ­ ca . textur a mu y fin a y probablement e de l mism o origen , mez ­ clado s co n l a inevitabl e proporció n d e tierr a de l estrato , qu e n o s e quis o eliminar . E l procedimient o d e recogid a s e llev ó a cab o co n severa s medida s par a evita r l a contami ­ nació n e n e l moment o d e recogid a y envasado . E s impor ­ tant e señala r que , un a ve z localizad o u n roda l carbonos o apto , s e recogí a únicament e ést e despreciand o la s materia s carbonosa s d e lo s lugare s próximo s aunqu e hubier a sufi ­ ciente s garantía s d e qu e tod o pertenecí a a u n mism o pis o d e habitación , sensu lato, dentr o de l mism o estrato ; est o es , l a muestr a n o fu e e l resultad o d e coge r trozo s d e car ­ bó n aqu í y all á e n e l correspondient e estrato , sin o e l pro ­ duct o d e l a selecció n d e u n punt o qu e nunc a fu e mu y ex ­ tens o y qu e tampoc o result ó se r má s grues o d e 5 cm . Est a selección , qu e impidi ó e l aument o d e l a cantida d d e materi a orgánic a e n cad a muestr a mediant e e l procedi ­ mient o aditiv o mencionado , y s u n o preparación , qu e traj o consig o n o pode r sabe r l a exact a proporció n d e materia s orgánic a e inorgánica , ha n sid o la s causante s d e qu e d e la s catorc e muestra s enviada s sól o cinc o tenía n l a sufi ­ cient e cantida d d e materi a carbonos a par a permiti r s u ve ­ rificació n y , au n así , un a d e ella s h a dad o u n ampli o error . Per o e l hech o d e qu e esa s cinc o muestra s haya n propor ­ cionad o uno s resultado s totalment e coherente s entr e s í y co n l a estratigrafía , compensa n cumplidament e e l quiz á excesiv o rigo r seguid o e n l a recogida . N o obstante , queda n sei s muestra s má s cuy o análisis , e n proceso , esperamo s completar á l a secuenci a d e Le s Mallaetes . 3 D e l a faun a s e encuentr a e n prens a u n estudi o pr e limina r d e Iai n Davidso n qu e ser á publicad o e n e l home ­ naj e a J . D . G . Clark . 4 E l hech o d e qu e nuestr o razonamient o est é apoyad o tambié n e n la s cronologí a relativ a estratigráfica , y e n l a absoluta , super a e l marc o de l mer o estudi o cualitativ o d e un a morfologí a descriptiv a estricta . Fundamentalment e va ­ mo s a intenta r l a identificació n cronológic a y espacia l d e u n complej o industrial (Perigordiense , etc.) , per o l a mism a identificació n d e la s industria s (Perigordiens e IV , V etc. ) o d e la s fase s (Magdaleniens e Ví a y VIb ) s e sustentar á e n hipótesi s d e mayo r o meno r fundamento , pues , com o ve ­ remos , ser á necesari o contrastarl a co n u n análisi s tipológico estadístic o d e l a totalidad .

PAGE 5

La Cueva de Les Mallaetes y los Problemas del Paleolítico Superior del Mediterráneo Español 133 SECTO R EST E (figs . 2 y 3 ) sediment o e s d e colo r rosàce o co n mayo r o meno r r abundanci a d e canto s y plaqueta s y lentejone s o del ESTRATO S XIV-X I (fag . 4 ) ga j a s capa s d e materi a car bcnos a e n lo s subestrato s Est e tram o ocup a cerc a de l 4 0 % d e l a potenci a XII , XII I y XlIIb . sedimentari a excavad a entr e 1946-194 9 y 1970 . E l Desd e lo s inicio s d e l a serie , s e asist e a u n brus r i r 1 O i O í ! 13 S O í I *=• _ ¡ 23 . b +I i. I 3 9 C D |_-__Ü. _ ' 4 ^ -2 mts. FlG . 2 . Corte estratigráfico por a-b cata Este. Los círculos C-14. numerados indican las muestras tomadas para

PAGE 6

134 Javier Fortea Pérez y Francisco Jordá Cerda c o y paulatin o empobrecimient o d e l a cueva : la textur a d e lo s estrato s ofrec e mu y poca s huella s d e habitación , demostrand o un a poc o intens a ocupa ­ ción . Lo s materiale s d e 197 0 ofrece n un a tipologí a inciert a co n ausenci a tota l d e borde s abatido s (fig . 4) , per o d e entr e lo s encontrado s e n la s excavacio ­ ne s d e 1946-194 9 reseñaríamo s algú n raspado r fuer ­ tement e carenado , com o e l procedent e d e l a cuev a de l Tesor o o Ambrosi o (Almería) , y do s formida ­ ble s instrumento s óseos : u n punzó n co n do s mues ­ ca s adyacente s y bilaterale s e n s u punt a y un a aza ­ gay a d e 2 2 cm . d e longitu d d e secció n aplanada . Dentr o d e l a serie , e l subestrat o XI I proporcio ­ n ó tre s muestra s d e la s qu e s e h a analizad o l a n. ° 1 7 = KN-1/926 ; 29.69 0 ± 56 0 B . P . Est a fech a e s 5 U n comentari o d e l a cronologí a y materiale s d e Got ­ ham' s cav e e n FORTEA , J. : LOS complejos microlaminares y geométricos del Epipaleolítico mediterráneo español. Me ­ ma s antigu a qu e la s de l Perigordiens e I V de l Abr i Pataud , per o má s recient e qu e la s de l Auriñaciens e I y I I de l mism o yacimient o (34-31.00 0 B . P. , ha ­ ciend o cas o omis o d e la s contaminada s o rejuve ­ necida s inexplicablemente) . Si n embargo , podrí a p a ralelizars e co n la proporcionad a po r e l Auriñacie n s e I evolucionad o d e Caned a (Caminade ) (GrN / FIG . 3 . Corte e stratigra­ fico por a-b de la cata Este. 1491 : 29.10 0 ± 30 0 B . P.) . Dentr o d e l a Penín ­ sula , no s encontramo s co n qu e nuestr a fech a d e Mallaetes , au n siend o má s antigua , pued e equipa ­ rars e co n la s fecha s e n torn o a l 28.50 0 B . P . pro ­ porcionada s po r e l Auriñaciens e arcaic o d e Morí n (Santander) . L o mism o ocurre , per o co n un a quiz á lógic a mayo r antigüedad , co n e l Auriñaciens e d e Gorham' s cav e (Gibraltar ) (GrN/1455 : 28.70 0 ± 20 0 y GrN/1363 : 27.86 0 ± 300 B . Esta s do s fe moria s de l Seminari o d e Prehistori a y Arqueología , n. ° 4 . Salamanca , 1973 , pp . 278-280 .

PAGE 7

La Cueva de Les Mallaetes y los Problemas del Paleolítico Superior del Mediterráneo Español 135 cha s y l a d e Mallaetes , invalida n la s de l Auriña ciens e d e Recla u Viver 6 . L a cronologí a absolut a de l subestrat o XII , l a posició n relativ a a l a estratigrafí a d e l a seri e XI XIV , y l a tipologí a litic a y óse a má s destacabl e d e la s capa s pregravetiense s excavada s entr e 194 6 y 1949 , permite n asegura r u n moment o d e ocupació n auriñaciense , l o cua l fu e avanzad o anteriorment e po r un o d e nosotros 7 ; incluso , s i quisiéramo s se ­ gui r a Peyron y fijándonos e n l a tipologí a ósea , di ­ ríamo s u n Auriñaciens e II . As í pues , co n e l Auriñaciens e asistiríamo s a lo s balbuceo s d e l a ocupació n po r part e de l Homo sa­ piens sapiens d e l a comarc a d e Gandía . Per o e s qu e e l Auriñaciens e s e encuentr a atestiguad o e n to ­ d a l a líne a mediterráne a peninsular ; recuérdense , d e Su r a Norte , lo s caso s d e Gorham' s cav e (Gibral ­ tar) , Tesor o o Ambrosi o (Almería) 8 , Pernera s (Murcia) 9 , Mallaete s (Valencia) , y Recla u Viver 10 , omitiend o otra s cita s d e escas o valor . Pero , siend o est o cierto , ho y sól o podemo s ha ­ bla r d e u n Auriñaciens e sensu lato, alg o retardata ­ rio , y qu e lo s yacimiento s qu e no s permitirá n con ­ creta r má s so n l a cuev a de l Tesor o o Ambrosi o y , quizá , lo s d e l a zon a d e Seriñá . e M./1.01 6 = 18.70 0 ± 80 0 B . P. , M./1.01 5 = 16.56 0 ± 60 0 y M./1.02 0 = 16.20 0 ± 50 0 B . P. , aunqu e toda s so n coherente s co n l a estratigrafía . 7 JORDÁ , F. : Secuencia estrati gráfica del Paleolítico levantino. I V Congres o Arqueológic o de l Sudest e Españoi , 194 8 (1949) , pp . 104-111 . BALLESTER , L : La labor del Ser­ vicio de Investigación Prehistórica y su Museo en los años 1940 a 1948. Valencia , 1949 , pp . 29-40 . 8 E n e l últim o Congres o Naciona l d e Arqueologí a (Vi ­ toria , 1975 ) D . Migue l C . Botell a present ó un a comunica ­ ció n sobr e su s excavacione s e n est a cueva . Po r debaj o d e lo s estrato s solutrense s aparece n do s potente s serie s auriña ciense s co n abundante s señale s líticas , faunística s y estrati gráfica s d e un a intens a ocupación . Ha y raspadore s carenado s o no , e n hocic o u hombrera , pieza s co n retoqu e auriñacien ­ se , y atípica s azagaya s co n bas e má s ahorquillad a qu e hen ­ dida . Est e materia l h a venid o a comproba r l a hipótesi s ex ­ presad a po r un o d e nosotro s tra s e l estudi o d e lo s mate ­ riale s que , procedente s d e est e yacimiento , pertenece n a la s coleccione s H . Breuil , L . Sire t y F . d e Motos , actualment e conservada s e n e l Institut o d e Paleontologí a Human a d e París , Muse o Arqueológic o Naciona l d e Madri d y Muse o de l Servici o d e Investigació n Prehistóric a d e Valencia . Cfr . FORTEA , J. : op. cit., pp . 257-278 . 9 Segú n nuestr o estudi o d e lo s materiale s d e l a co ­ lecció n L . Sire t conservado s e n e l Muse o Arqueológic o Na ­ cional . Cfr . FORTEA , J. : op. cit., pp . 257-278 . ESTRAT O X (fig . 4 ) E n est e moment o comienz a l a ocupació n inten ­ siv a de l lugar . Lo s materiale s d e l a fig . 4 so n lo s má s significativo s y denota n un a buen a técnic a d e talla . Destaca , ant e todo , l a presenci a d e punta s d e L a Gravette , una s d e bue n tamañ o y otra s co n ten ­ denci a a l empequeñecimiento . D e entr e lo s materiale s d e 1946-194 9 destacaría ­ mo s burile s simple s o sobr e truncadur a y un a buen a cantida d d e formidable s punta s d e L a Gravette , al ­ guna s d e ellas , com o l a dibujad a d e 1970 , e n u n extrañ o síle x negro , quizá s exógeno . Sigue n acom ­ pañada s d e gravette s co n tendenci a microlítica . ESTRAT O I X (fig . 5 ) L a seri e I X ofreci ó uno s sedimento s sensibl e ment e alterado s po r l a ocupació n y su s característi ­ ca s motivaro n s u subdivisió n e n tre s subestraíos : IX , IX a y IXb . E l lot e d e materiale s e s bie n exiguo , quiz á debid o a particulare s fenómeno s d e localiza ción . Entr e lo s materiale s d e l a fig. 5 , destac a e l buri l latera l sobr e truncadur a oblicu a y , entr e lo s d e 1 0 COROMINAS , J . M. : La cueva de Reclau Viver de Se­ riñá. Anale s de l Institut o d e Estudio s Gerundenses , n. ° 1 , 1946 , p . 20 9 y El Paleolítico superior en la cueva «Reclau Viver» en Seriñá (España). Rivist a d e Scienz e Preistoriche , n. ° 4 , pp . 43-53 . L a exact a valoració n de l Auriñaciens e de l Recla u Vive r aparec e controvertida . Par a s u excavador , opera cit., e l tra ­ m o inferio r d e l a cuev a contendrí a Perigordiens e I I y Auri ­ ñaciens e III , opinió n seguid a tambié n e n JORDÁ , F. : Gravetiense y Epigravetiense en la España mediterránea, Caesar augusta , n. ° 4 , 1954 , pp . 12-13 . Po r l o contrario , s e cit a Perigordiens e inferio r y Auriñaciens e típic o e n SONNEVILLE BORDES , D . DE : L'évolution du Paléolithique supérieur en Europe occidentale et sa signification, Bull . Sociét é Pré ­ historiqu e Française , n. ° 63 , 1966 , p . 8 . E l perigordiens e inferio r s e nieg a e n GONZÁLE Z ECHEGARAY , J . y FREEMAN , L . G. : Cueva Morín. Patronat o d e la s Cueva s Prehistórica s d e l a provinci a d e Santander , n. ° 6 , 1971 , p . 284 , quiene s piensa n mejo r e n u n Protoauriñaciens e o Auriñaciens e O . E n LAPLACE , G. : Recherches sur l'origine et l'évolution des complexes leptolithiques. Ecol e Français e d e Rome . Mélan ­ ge s d'Archéologi e e t d'Histoire , n. ° 4 , Pari s 1966 , pp . 227-228 , s e afirm a qu e tod o e l tram o inferio r pertenec e a i Protoauriñaciens e d e tip o meridional . Esperamo s qu e la s reciente s excavacione s emprendida s po r E . Ripo U y H . d e Lumle y e n otro s yacimiento s d e l a zon a d e Seriñ á contribuya n a aclara r lo s problemas .

PAGE 8

136 Javier Fortea Pérez y Francisco Jordá Cerda CAT A EST E 197 0 + 2 m 5cm . X I 1lT| 2 XI I — TRE S LASCA S Y U N RASPADO R SOBR E LASCA . XII I ALGUNA S LASCAS . XI V UN A LASC A Y U N BURI L SIMPL E CENTRA L CO N DO S PAÑOS . FIG . 4 . Cuadro estratigrâfico, tipológico y cronológico de la cata

PAGE 9

La Cueva de Les Mallaetes y los Problemas del Paleolítico Superior del Mediterráneo Español 137 C-1 4 1946-194 9 1 4 1 5 e n anali BURILE S SIMPLE S O SOBR E TRUNCADURA . GRAVETTE S MACRO LITICA S Y MICROLI TICAS . ~>trJt — 1 PUNZ" N CO N EO S MUESCA S ADYACEN ­ TE S Y BILATERALE S EN S U PUNTA . — 1 AZAGAY A D E 2 2 CM . SECCI" N APLANADA . 1 7 = KN-1/920 : 2969 0 ± 56 0 B P 2774 0 B C te (Léase 17 = KN -1/926 y no 920, por error tipográfico).

PAGE 10

138 ]avier Tortea Ferez y Francisco )ordá Cerda CAT A EST E 197 0 Vi l 4m 2 VI H _ ¡4¿ft 4m 2 I X a 2 5 cm . 4m 2 FIG . 5. Cuadro estratigrâfico, tipologie

PAGE 11

La Cueva de Les Mallaetes y los Problemas del Paleolìtico Superior del Mediterràneo Español 139 ÇÎÊ " w 7 í 1 \ a 6 £ M i W&-' lÈÈà, a 6 'fifa M /''/m •/Mm a 7 fcsriBi i§| r ~| P 1 H r H Ü 7 Vi H I f 8 í u F iy p 8 ^>
PAGE 12

14 0 Javier Fortea Pérez y Francisco Jordá Cerda 1946-1949 , señalaríamo s l a continuida d d e la s gra vette s grande s y pequeñas . ESTRAT O VII I (fig . 5 ) L a seri e VII I repit e la s particularidade s estra tigráfica s d e l a IX , sól o qu e co n un a mayo r fertili ­ dad . Per o ahora , frent e a l o qu e ocurrí a e n e l estrat o X , la s gravette s so n toda s pequeñas . N o e s necesario , demostra r la filiació n d e lo s es ­ trato s X a VII I dentr o de l complej o industria l Pe ­ rigordiens e o Gravetiense , pue s ¡l a pur a tipologí a y l a cronologí a -relativ a a l a estratigrafí a ofrece n su ­ ficient e evidencia . Ahor a bien , creemo s qu e puede n detectars e do s industria s o momentos . Lo s estrato s X y I X ofrece n gravette s grandes , d e un a excelent e tipología , cas i propia s de l luga r epónino , per o l a seri e VII I sól o d a gravette s que , po r comparació n co n la s precedentes , muestra n un a tendenci a micro lítica . Est a sucesió n n o e s sól o propi a d e l a excava ­ ció n d e 1970 , pue s tambié n aparec e e n l a antigu a co n tod a evidencia , y e n otr o gra n yacimient o co ­ m o e l d e Barran e Blan c (Rótova , Valencia) . E n 1954 , un o d e nosotro s sistematizab a a l Gravetiens e mediterráne o españo l e n tre s industrias . D e ellas , la I I estab a subdividid a e n Ha , macrolítica , y I I b-c , co n marcad a tendenci a a l mierolitism o u . Co n l a seri e VII I ha n d e paralizars e la s última s cana s gravetiense s d e la s excavacione s d e 1946 194 9 si n ningun a distorsió n tipológic a o estratigrá ­ fica. Esta s última s n o sól o diero n gravette s co n ten ­ denci a microlítica , sin o tambié n burile s simple s o sobr e truncadur a (l a falt a d e u n estudi o estadístic o no s impid e fija r s u respectiv a entidad , y l a de l gru ­ p o co n relació n a l d e lo s raspadores ) y l o qu e e s má s importante , un a excelent e punt a d e muesca , o mejor , escotad a d e tip o gravetiense . E s sabid o qu e 1 1 JORDÁ , F. : Gravetiense y Epigravetiense..., op. cit., pp . 22-25 . 1 2 SONNEVILLE-BORDES , D . de : Le Paléolithique supe rieur en Périgord. Deliras , Burdeos , I960 . 1 3 ESCAL"N , M. : DU Paléolithique supérieur cu Mé­ solithique dans le Midi méditerranéen. Bull . Sociét é Préhis ­ toriqu e Française , n. ° 63 , 1966 , p . 11 4 y COMBLER , J. : Le Paléolithique de l'Ardèche dans son cadre paléoclimatique. Institu t d e Préhistoir e d e l'Univeisit é d e Bordeaux , n. ° 4 dicha s puntas , asociada s a microgravettes , aparece n e n e l Perigordiens e V a y , e n general , e n e l Perigor ­ diens e superior 12 . E n otr o ambient e mediterráne o com o e l de l Mediodí a francés , tambié n aparece n e n industria s calificada s d e Perigordiens e evoluciona ­ do 1 3 y , finalmente , e n e l tram o medi o de l Recla u Viver , asociada s a lámina s co n bord e abatid o y escotadur a opuesta . Par a Laplac e {opus cit., p . 257 258 ) dich o tram o medi o pertenec e a l gravetiens e evolucionad o indiferenciado . L a secuenci a estratigráfic a X-IX-VII I aparec e entr e 29.69 0 ± 56 0 B . P . de l estrat o XI I y 21.71 0 i 65 0 B . P . de l estrat o VI . As í pues , tod o e l desa ­ rroll o d e l a secuenci a gravetiens e d e Le s Mallaete s e s exactament e sincrónic o de l Perigordiens e de l Abr i Pataud , dond e e l Perigordiens e I V s e fech a e n torn o a l 26.00 0 y e l V I sobr e e l 22.000 . N o dej a d e se r u n resultad o interesant e qu e e l Gravetiens e d e Le s Mallaete s n o sól o se a e l prime r gra n mo ­ ment o d e ocupació n aqu í y e n lo s demá s yacimien ­ to s d e l a comarc a d e Gandía , qu e imprimir á u n fuert e carácte r a l a evolució n posterior , l o cua l y a s e habí a dich o e n l a bibliografí a precedente , sin o qu e est a ocupació n n o tien e desfas e co n l a fran ­ cesa . S i ampliamo s esto s hecho s a l rest o d e lo s vari m i ento s mediterráneo s españoles , a reserva s d e l o qu e ocurr a co n e l Perigordiens e inicia l o Auriña ciens e O de l Recla u Viver 14 , l a ocupació n perigor ­ diens e s e inici a co n e l Gravetiens e o Perigordiens e I V co n un a entida d bastant e «clásica» , per o l a fal ­ t a d e alguno s fósile s directore s y d e análisi s tipu lógico-estadístico s n o no s permite n afirma r par a s u evolució n posterio r alg o má s qu e l o dich o e n la s línea s precedentes l0 . E n cualquie r caso , toda s la s '•elacione s qu e hemo s 'hech o y haremo s co n l a se ­ cuenci a «clásica » n o tiene n má s valo r qu e e l d e l a comparació n entr e complejo s industriale s d e raí z simila r par a ve r s u exact a y diferencia l caracteriza ­ ción . E s evident e qu e l a pormenorizació n e n in ­ dustria s y fase s conducir á a un a lógic a regional i Delmas , Bordeaux , 1967 , pp . 240-24 2 y 249 . 1 4 Po r l o dich o má s arrib a ha y qu e considera r inutili zable s la s fecha s M . 1.01 8 = 14.80 0 + 60 0 B . P . y M . 1.01 7 = 14.75 0 + 60 0 par a e l Perigordiens e de l Recla u Viver , pes e a s u coherenci a estratigráfica . 1 5 Poc o es , pues , l o qu e s e pued e añadi r a l a valora ­ ció n sobr e e l Perigordiens e meditenáne o españo l d e SONNE VILLE-BORDES , D . de : L'évolution du Paléolithique..., op. cit., p . 13 .

PAGE 13

La Cueva de Les Mallaetes y los Problemas del Paleolítico Superior del Mediterráneo Español 141 zación , aspecto , est e último , sobr e e l qu e trabaja ­ mo s e n l a actualida d co n lo s método s d e estudi o e n uso . ESTRAT O VI I (fig . 5 ) L a filiació n industria l d e est e estrat o e s proble ­ mátic a tant o po r l a valoració n d e lo s materiale s d e 1970 , com o d e lo s recogido s e n 1946-1949 . Po r s u posició n relativ a a l a estratigrafí a y a l C-14 , po ­ drí a tratars e tant o d e u n Gravetiens e mu y evolu ­ cionad o com o d e u n Auriñaciens e V . E n otro s am ­ biente s mediterráneo s aparec e e n est e moment o l a últim a industria , y tambié n s e h a hablad o d e u n po ­ sibl e Auriñaciens e V co n azagaya s monobiselada s e n e l Recla u Viver . Cronológic a y estratigráfica ment e e s posible , per o l a tipologí a n o permit e de­ cidi r nad a po r e l momento . L o qu e s í parec e fuer a d e tod a dud a e s qu e l a pobrez a tipológica , faunistic a y l a escas a alteració n sedimentológica , demostra ­ d a e n toda s la s excavacione s realizada s e n e l yaci ­ miento , indica n un a evident e crisi s d e ocupación . ESTRAT O V I (fig . 6 ) E n est e moment o l a ocupació n d e Le s Mallaete s empiez a a intensificars e nuevamente . L a piez a n. ° 7 podrí a considerars e com o un a punt a d e car a pla ­ n a subtip o D e n e l límit e co n e l E d e Smith . Par a completa r e l cuadr o e s necesari o examina r e l rest o d e la s aparecida s entr e 1946-194 9 e n la s capa s d e excavació n equiparables , o la s publicada s po r Peri co t procedente s de l Parpalló 16 . E s sabid o qu e am ­ bo s yacimiento s dista n entr e s í meno s d e tre s km . e n l a mism a cuerd a montañosa , y qu e Mallaete s re ­ pite , empobrecida , per o pas o a paso , l a secuenci a estratigráfic a y cultura l d e Parpall ó hast a e l final de l Solutrense . Aú n más , I . Davidso n h a demostrad o un a relació n estaciona l entr e ambo s yacimiento s e n funció n d e l a caz a d e Capra. Ciertamente , u n númer o d e esta s punta s d e c?.r a plan a tendría n qu e clasificars e e n l a imprecis a fron 1 6 PERICOT , L. : La cueva del Parpalló (Gandía). Con ­ sej o Superio r d e Investigacione s Científicas , Madrid , 1942 , figs . 9 , 1 1 y 14 . 1 7 OTTE , M. : Une hypothèse d'interprétation de la pointe «proto-solutréenne» de Saint Pierre-les-Elbeuf. Bull . ter a entr e e l subtip o E y l a simpl e lámin a apuntad a co n retoqu e margina l oblicuo . Per o n o e s meno s ciert o qu e la s restante s so n auténticas puntas de cara plana d e diverso s subtipo s y , además , result a mu y significativ o qu e la s apuntada s aparezca n precisa­ mente ahora e n cantida d n o despreciable . Pone r e n tel a d e juici o a la s auténtica s po r e l sol o hech o d e l a evident e presenci a d e la s simple s lámina s apunta ­ das , implicarí a e l erro r d e quere r hace r estricta ­ ment e paralela s do s secuencia s culturale s desarro ­ llada s e n espacio s diferente s y alejados . Per o s i aú n queremo s pone r dificultades , ha y otr a d e tip o cro ­ nológico : l a muestr a n. ° 8 = KN-I/920 , di o l a fe ­ ch a d e 21.710+650 , l o qu e signific a un a sorpren ­ dent e y n o despreciabl e mayo r antigüeda d d e Ma ­ llaete s co n relació n a l má s viej o Solutrens e d e Lau geri e Haut e (GrN/1.88 8 = 20.890t300) . Ahor a bien , n o e s infrecuent e e l cas o d e l a exis ­ tenci a d e auténtica s punta s o cuchillos d e car a pla ­ n a e n e l Perigordiens e final . S e h a señalad o e l cas o e n Bélgica 17 , y aparece n co n profusió n e n Corbia c dentr o d e u n moment o qu e F . Borde s sitú a entr e lo s perigordiense s V I y VII 18 . E n u n ambient e me ­ diterráneo , M . Escaló n la s consider a típicas , co n l a denominació n d e punta s arenienses , d e u n pe ­ ríod o sincrónic o a l Perigordiens e VI I d e l a secuen ­ ci a «clásica » 19 . L a tentador a hipótesi s qu e podrí a derivars e d e est o e s qu e e l Solutrens e nacerí a de l Perigordiens e final , hipótesi s y a viej a desd e qu e s e estipul ó sobr e l a bas e d e la s punta s d e Fon t Ro ­ bert . Per o ell o e s negad o po r F . Borde s {op. cit.) co n argumento s indudablement e válido s par a e l S . W . francés . ¿Perigordiense/Gravetiens e final ó Protosolu trense/Solutrens e inferior ? Par a decidi r ser á nece ­ sari o espera r a u n estudi o tipológic o y estadístic o pormenorizado . Ho y po r ho y no s limitaremo s a se ­ ñala r qu e e n favo r d e l a primer a hipótesi s est á l a valoració n d e s u cronologí a absoluta , pues , preci ­ samente , bastante s nivele s de l Perigordiens e VI I s e fecha n e n torn o a l 21.00 0 B . P . y que , a nive l d e un a mer a morfologí a descriptiva , nad a impid e qu e esa s punta s d e car a plan a sea n perigordienses . E n ta l caso , s e tratarí a d e u n Gravetiens e a l estil o Sociét é Préhistoriqu e Française , n. ° 71 , 1974 , pp . 196-198 . i 8 BORDES , F. : Notes de Typologie Paléolithique. Zephyrvs , n. ° 25 , 197 4 pp . 53-64 . 1 9 ESCAL"N , M. : Du Paléolithique supérieur..., op. cit., p . 114 .

PAGE 14

142 Javier Portea Pérez y Prancisco Jordá Cerda CAT A EST E 197 0 5 cm . 4m 4 V I 4m 2 FIG . 6 . Cuadro estratigrâfico, tipológi

PAGE 15

La Cueva de Les Mallaetes y los Problemas del Paleolítico Superior del Mediterráneo Español 143 C-1 4 194 6 194 9 y j ¡my f 1 2 PIEZA S FOLIÁCEA S BIFA CIALE S ASIMÉTRICAS . 2 1 7 = KN-I/919 : 20.14 0 ± 46 0 B P 18.19 0 B C PIEZA S FOLIÁCEA S BIF A CÍALE S ASIMÉTRICAS . 8 = KN-I/920 : 21.71 0 ± 65 0 B P 19.76 0 B C PUNTA S D E CAR A PLANA . cronológico de la cata Este.

PAGE 16

144 Javier Fortea Pérez y Francisco Jorda Cerda Corbia c o , má s lógicamente , d e alg o relacionad o d e algun a maner a co n e l Areniense . E n apoy o d e la segund a hipótesi s est á e l hech o d e qu e aquell a va ­ loració n cronológic a pued e parece r excesivament e estricta , subyaciend o e n ell a un a cerrad a identifica ­ ció n cronológic a entr e secuencia s industriale s per ­ teneciente s a espacio s diferente s y alejados . Po r otr a parte , tampoc o nad a impid e qu e esa s punta s o cuchillo s d e car a plan a pertenezca n a l Solutrens e inicial , máxim e cuand o Mallaete s 197 0 y 1946-49 , y Parpalló , no s indica n qu e e n est e moment o ha n desaparecid o la s láminas , laminita s y la s puma s escotada s co n bord e abatido . Además , e l hech o d e qu e consideremo s a l estrat o V I com o perte ­ necient e a u n Solutrens e inicia l (d e algú n mod o equiparabl e a l Protosolutrense/Solutrens e inferio r francés ) darí a coherenci a a l hech o d e qu e e n lo s estrato s V a y V no s encontramo s co n u n So ­ lutrens e medi o plenament e desarrollad o (qu e tam ­ bié n tendrí a algun a equiparació n co n e l francés) , com o veremo s má s adelante . Po r tod o ello , y a reserva s d e un a precisió n pos ­ terior , no s inclinaríamo s po r l a últim a hipótesi s co n toda s su s consecuencias . Y l a primer a serí a qu e habrí a qu e revisa r la s opinione s d e Smit h sobr e qu e tod o e l Solutrens e españo l e s má s recient e qu e e l francés , puest o qu e e n Españ a n o ha y n i Protoso lutrens e n i Solutrens e inferior , y que , s i hub o a l gun a propagació n d e influencia s o técnica , és a fu e d e Franci a a Españ a y n o a l a invers a 20 . Qued a e l problem a de l Ateriense . E l hech o d e qu e e n Mallaete s tengamo s un a industri a d e carác ­ te r solutrens e má s antigu a qu e e l má s viej o Solu ­ trens e francé s podrí a hace r cronológicament e via ­ bl e l a hipótesi s acerc a de l orige n hispánic o d e est a cultura , tra s habe r experimentad o un a influenci a 2 0 SMITH , Ph. : Le Solutréen en France. Delmas , Bur ­ deos , 1966 , pp . 343-344 . 2 1 Com o e s sabido , est a tesi s h a sid o propugnad a po r L . Perico t e n gra n part e d e s u bibliografí a co n alguna s variante s adaptadora s a lo s nuevo s resultado s d e l a inves ­ tigación . A títul o d e ejemplo , cfr . PERICOT , L. : La cueva del Parpalló, op. cit., pp . 286-298 . 2 2 CAMPS , G. : L'âge de l'Atérien Nord-Africain et Saharien. Estudio s dedicado s a l Profeso r Dr . Lui s Pericot . Institut o d e Arqueologí a y Prehistoria , publicacione s even ­ tuales , n. ° 23 , Barcelona , 1973 , pp . 29-4 6 y TIXIER , J. : Notes de Typologie Nord-Africaine. II, une pointe maro­ caine inédite, e n l a mism a publicación , pp . 47-49 . As í mis ­ mo : CAMPS , G. : Les civilisations préhistoriques de l'Afrique du Nord et du Sahara. Doin , Paris , 1974 , p . 34 , Tableaux chronologiques de la Préhistoire récente de Nord de l'Afri­ que. Première (e t deuxième ) synthèse des datations absolues ateriense 21 . A ell o s e opon e e l hech o d e qu e l a fas e termina l de l Ateriens e (Dar-es-Soltan , cap a C-2 ) e s sincrònic a de l Auriñaciens e sensu stricto 22 . Po r otr a parte , l a posibl e influenci a e n l a pedunculació n d e instrumento s únicament e podrí a dars e a parti r de l Solutrens e medi o d e Mállaestes , com o lueg o ve ­ remos , po r l o qu e quedarí a e n medi o e l hiatu s de l Gravetiens e superior , final, y e l de l Solutrens e ini ­ cial . Finalmente , haríamo s referenci a a lo s conoci ­ do s argumento s tipológico s e n favo r d e l a inviabili da d d e un a influenci a africana 23 . Puesto s a teorizar , má s parec e qu e l a curios a concentració n d e la s «puntas marroquíes » d e M . Antoin e e n torn o a l a regió n d e Tánge r sea n e l exponent e d e un a influen ­ ci a NS qu e a l a inversa . L a mayo r antigüeda d de l Solutrens e inicia l me ­ diterráne o españo l co n relació n a l francé s pued e parece r inquietante . Per o e s necesari o hace r l a ob ­ servació n d e qu e lo s nivele s má s antiguo s fechado s e n Franci a so n lo s correspondiente s a l Solutrens e inferior , per o n o a l Protosdlutrense . S i ést e ultim o correspond e a l a fas e inicial , a l balbuce o cultura l de l complej o industria l solutrense , serí a lógic o es ­ pera r qu e proporcionar a fecha s má s antigua s qu e la s de l Solutrens e inferio r (n o obstante , e n Laugeri e Haute , la s datacione s d e s u Solutrens e inferio r lle ­ ga n a solapars e co n la s proporcionada s po r s u Pe rigordiens e final 24 ; habr á qu e espera r l a datación , s i e s posible , d e lo s restante s y escasísimo s nivele s Protosolutrense s d e Franci a y Bélgica , pue s lo s in ­ glese s d e Kent' s Caver n ha n dad o fecha s e n torn o a l 28.00 0 B . P.) . E n est e sentido , e l resultad o d e Mallaete s V I serí a má s protosolutrens e qu e solu ­ trens e inferior . Un a interpretació n estrict a y únicament e crono ­ lógic a llevarí a a la s inevitable s consideracione s de l obtenues par le carbone 14 y Nouvelles remarques sur l'âge de l'Atérien, e n Bull . Sociét é Préhistoriqu e Française , n. ° 65 , 196 8 y 71 , 1974 , pp . 609-622 , 261-17 8 y 163-167 , respectivamente . 2 3 BREUIL , H. : A propos de l'industrie atêrienne. Bull . Sociét é Préhistoriqu e Française . n. ° 47 , 1950 , pp . 56-6 1 y JORDÁ , F. : El Solutrense en España y sus problemas. Dipu ­ tació n Provincia l d e Asturias . Oviedo , 1955 , pp . 189-198 . 2 4 N o sól o esto , sin o qu e e l problem a d e Laugeri e e s qu e entr e lo s 1.00 0 año s qu e va n de l 20.89 0 a l 19.87 0 h a d e situars e tod a s u secuenci a Solutrense , l o qu e parec e mu y poco . E l laps o podrí a aumentars e a 1.60 0 año s s i s e acept a l a fech a d e 19.28 0 referent e a l a tradició n Solutren ­ s e superior-Magdaleniens e e n e l abrig o Fritsoh , o a má s s i s e coteja n otro s yacimiento s e n lo s qu e e l Solutrens e perdur a bastante .

PAGE 17

La Cueva de Les Mallaetes y los Problemas del Paleolítico Superior del Mediterráneo Español 145 foc o originari o y difusor . Per o es o significarí a abu ­ sa r d e la s posibilidade s de l C-14 : simplement e ha y u n hecho , y nad a impide , olvidand o e l regateo , qu e lo s Solutrense s iniciale s mediterráne o españo l y francé s pertenezca n a do s complejo s industriale s paralelizable s cronológic a y culturalment e e n mayo r o meno r medida . L o qu e significa , com o e n s u dí a apuntar a H . Breui l 25 , que , tra s l a crisi s d e la s pri ­ mera s cultura s co n bord e abatido , pudier a habe r aparecid o u n Solutrens e co n vario s foco s genético s e n l a Europ a occidental . E l ínte r graveto-solutrens e deber á se r estudiad o co n detenimient o e n e l fu ­ turo . ESTRAT O VaV (fig . 6) E l exame n morfológic o d e est a seri e n o acus a má s diferenci a estimabl e qu e un a mayo r abundanci a tipológic a y un a ocupació n má s intens a e n e l subes trat o V . La s punta s d e car a plan a continúa n presen ­ tes . E n e l Va , la piez a n. ° 1 2 podrí a clasificars e e n e l subtip o C , igua l qu e la n. ° 1 8 y , má s problemáti ­ camente , l a 1 9 de l subestrat o V . Lo s número s 15 , 1 6 y 1 7 podría n corresponde r a l subtip o E . N o tien e nad a d e extrañ o est a perduración , pue s sa ­ bemo s qu e e n l a regió n clásic a s e produc e hast a e l Solutrens e superior , per o s í e s u n dat o pecu ­ lia r s u relativ a abundanci a e n est e moment o e l a evolució n solutrense . La s hoja s d e laure l de l tip o C , co n bas e con ­ vexa , está n representada s po r la s pieza s número s 1 1 y 2 0 procedente s d e V a y V . E s sabid o qu e esta s hoja s d e laure l so n típica s de l Cantábric o y Suhpirineos , aunqu e s e da n alguna s e n otra s es ­ tacione s de l S . W . francé s y e n Solutré . Má s pe ­ culia r e s e l númer o 2 2 d e V , que , aunqu e rota , podrí a clasificars e po r l o rectilíne o d e su s filos e n e l subtip o L , hoj a d e sauce . Existe n otra s e n la s capa s equiparable s d e Parpalló 2 6 y Mallaete s 1946-1949 . 2 5 BREUIL , H. : op. cit. 2 6 PERICOT , L. : op. cit., figs. 1 5 y 16 . 2 7 Cuev a d e Le s Mallaete s (Barig) . Diari o d e excava ­ ció n II , 1947 , pp . 3 , 5 , 6 , 23 , 26 , 5 0 y 54 . Conservad o e n e l Servici o d e Investigació n Prehistórica , Valencia . 2 8 PERICOT , L. : op. cit., pp . 51-57 . 2 9 DAVIDSON , L : Radiocarbon dates for the Spanish Solutrean. Antiquit y n. ° 48 , 1974 , pp . 63-65 . Exist e otr a fech a par a Parpalló : Birm/52 0 = 20.17 0 ± 38 0 B.P. , per o result a d e l a combinació n d e do s muestra s procedente s d e E l cuadr o tipológic o pued e completars e co n lo s materiale s d e la s antigua s excavaciones . Exis ­ te n pieza s foliácea s asimétrica s d e lo s subtipo s F o M , importante s par a pode r correlaciona r lo s sectore s Est e y Oeste , com o veremo s má s ade ­ lante . Tambié n pued e señalars e alguna d e sub ­ tip o G o punta s d e Badegoule , aunqu e e s mu y extrañ a s u presenci a e n ést e momento , pero , l o má s importante , e s l a aparició n d e cuatr o hoja s d e laure l co n pedunculació n y tre s co n pedun culació n y esboz o d e aletas 27 . E l exame n atent o d e lo s diario s d e Mallaete s permit e afirma r qu e aparece n e n est e momento . Igualment e ocurr e e n Parpalló , e n cuyo , Solutrens e medi o s e cita n a l meno s cuatro 28 . Si n luga r a dudas , la s típica s punta s co n pedúncul o y aleta s qu e encontrare ­ mo s má s arrib a so n e l product o d e un a evolució n gestad a e n est e momento . E l cuadr o tipológic o qu e acabamo s d e resunr r conform a un a industri a qu e podríamo s equipara r a l Solutrens e medio . L a muestr a n. ° 7 = KN-I/91 9 s e tom ó e n e l terci o superio r de l subestrat o Va , po r tanto , poc o má s o menos , haci a l a mita d de l depó ­ sit o Solutrens e medio . S u fech a e s 20.14 0 + 46 0 B . P. , qu e coincid e co n l a qu e s e h a d e supone r par a e l Solutrens e medi o d e Laugeri e Haute , yacimient o e n e l qu e l a transició n medio-superio r s e fech a e n e l 19.60 0 y 19.74 0 B . P . Tambié n s e relacion a co n Parpall ó BM/85 9 = 20.49 0 4 90 0 — 800 , per o e l problem a e s qu e est a últim a feoh a n o pertenec e a l Solutrens e medio , sin o a l inferior 29 . L a muestr a result ó d e l a combinació n d e hueso s y ast a d e C. elaphus, procedente s d e u n punt o indeterminad o entr e 6 , 57 m. , profundida d correspondient e a l So ­ lutrens e inferior , qu e Perico t situ ó entr e 6,2 5 y 7,2 5 m . L o curios o e s qu e l a fech a d e Parpall ó irí a bie n co n l a má s recient e de l Solutrens e inferio r d e Lau ­ geri e (GrN/446 9 = 20.16 0 ± 100) . Per o consi ­ derand o la s cosa s desd e lo s dato s qu e proporcion a e l n o sól o vecin o sin o subsidiari o yacimient o d e 7.7 5 7,2 5 m . y d e 6,5 0 6,2 5 m. , profundidade s qu e corresponden , respectivamente , a l a segund a mita d de l Gravetiens e y a l final d e Solutrens e inferio r segú n l a nive ­ lació n d e Pericot . Agradecemo s a Mr . Iai n Davidso n s u gentilez a a l comunicarno s est a fech a y otra s do s má s de l mism o yacimiento : Birm./51 9 y 521 . Recientement e ha n sid o publicada s po r SHOTTON , F . W. ; WIILLIANS , R . E . G . y JOHNSON , A . S. : Birmingham university radiocarbon dates IX. Radiocarbon , vol . 17 , n. ° 3 , 1975 , pp . 272-273 .

PAGE 18

146 Javier Fortea Pérez y Francisco Jordá Cerda Mallaetes , la s fecha s podría n conciliars e jugand o co n e l sentid o positiv o d e l a ampli a band a d e inde ­ terminació n d e B . M. / 859 , o suponiend o qu e l a fe ­ ch a d e Parpall ó correspond a a u n moment o final d e s u Solutrens e inferior . La s razone s par a procede r as í so n varias . E n prime r luga r l a relativ a indeter ­ minació n que , co n relació n a su s exacto s contexto s estratigráfico s y culturales , tiene n toda s la s fecha s C-1 4 proporcionada s po r Parpalló . E n segund o lu ­ gar , lo s resultado s cronológico s d e Mallaete s V I y part e superio r d e V a hace n má s lógic a l a sucesió n cultura l contenid a e n ambo s estrato s y , además , so n perfectament e coherente s co n l a estratigrafía . ESTRAT O I V (fig . 7) . Estab a formad o po r u n lech o uniform e (figs . 2 y 3) d e plaqueta s angulosa s co n fractur a viva , apa ­ rentement e debida s a gelifracción . Haci a l a part e inferio r de l estrat o la s plaqueta s iba n disminuyend o e n cantida d hast a s u cas i tota l desaparición . Total ­ ment e estéril . ESTRAT O II I (fig . 7 ) L a tipologí a morfológic a globa l y l a posició n re ­ lativ a a l a estratigrafí a no s indic a qu e no s encontra ­ mos e n e l inici o d e l a últim a industri a solutrens e de l yacimiento , industri a qu e podrí a correlacionars e co n e l denominad o Solutrens e superio r d e otra s regiones . Com o e s normal , ha n desaparecid o la s punta s o cuchillo s d e car a plan a y no s encontramo s co n un a posibl e punt a d e Badegoule (n. ° 28) . Entr e la s novedade s destaca n l a coexistenci a d e la s punta s es ­ cotadas , e n s u versió n ibéric a d e bord e abatid o (n. ° 1 9 a 23) , co n exponente s claros , per o n o lo s má s característicos , d e la s punta s co n retoque s paralel o cubrient e bifacia l (n. ° 2 5 a 27) , qu e tipifican, junt o co n la s anteriores , a l a últim a industri a de l Solu ­ trens e ibérico . Com o e s tambié n l o propio , e l uti ­ llaj e d e lámina s y laminita s co n bord e abatid o em ­ piez a a manifestars e co n sensibl e importancia . Me ­ rec e la pen a qu e no s detengamo s e n l a piez a n. ° 24 . A primer a vist a podrí a parece r com o l a versió n ibé ­ ric a d e l a punt a d e bas e cóncav a tip o cantábrico . Pero , alejándono s d e fácile s asimilaciones , diríamo s 8 0 RIPOLL , E. : Excavaciones en Cueva de Ambrosio (Vélez Blanco, Almería). Campañas 1958 y 1960. Ampu ria s n. ° 22-23 , 1960-61 , pp . 31-45 , e n particula r l a clasifi ­ qu e podrí a tratars e d e un a punt a escotad a e n curs o d e fabricació n s i n o fuer a po r u n hecho : l o absol u tament e mayoritari o e s qu e la s punta s escotada s tenga n e l bord e abatid o a l a izquierd a y l a escota ­ dur a e n l a extremida d basa l derecha . Existe n pieza s e n Parpall ó y Ambrosio 3 0 qu e lateraliza n e l esque ­ m a a l revés , per o so n rarísimas . L a piez a n. ° 2 4 est á dentr o de l esquem a normal , per o n o as í la n. ° 1 8 de l estrat o I I (fig . 7) . Po r ell o diríamo s qu e s e trat a d e u n subtip o d e laminit a apuntad a co n bord e abatid o poc o arquead o y bas e cóncava , po r ahor a oblicua , y qu e s u aparició n quiz á est é ligad a a " a fabricació n d e la s punta s escotadas . Má s arrib a decíamo s qu e la s pieza s n. ° 2 5 a 2 7 era n exponente s claros , per o n o lo s má s caracterís ­ ticos , d e l a últim a industri a de l Solutrens e ibérico . Obsérves e qu e so n punta s únicament e peduncula da s o , s i s e quiere , co n u n mu y tibi o esboz o d e aletas . E n e l estrat o II I d e Mallaete s falta n la s punta s d e pedúncul o y aletas , y a corta s y ancha s co n cuatr o muesca s bilaterale s qu e delimita n una s aleta s acusadas , y a estrecha s y mu y alargada s co n ro ­ bust o pedúncul o y aleta s delgada s y salientes , ca ­ racterísticas , la s dos , d e Parpall ó y Ambrosio 31 . Est a ausenci a s e v e comprobad a e n lo s materiale s d e la s antigua s excavaciones ; ta n sól o podría n ci ­ tars e do s o tre s tipo s alargados , per o dista n bastan ­ t e d e la s maravilla s d e do s otro s do s yacimientos . E l Solutrens e superio r d e Parpall ó s e extiend e entr e lo s 5 , 25-4 , 5 0 m . Dentr o d e él , la s punta s d e pedúncul o y aleta s va n a experimenta r un a cu ­ rios a evolución : aparece n desd e e l principio , per o sól o será n abundante s entr e 5,0 0 y 4,7 5 m . E n e l tram o superior , lo s ejemplare s so n de l tip o d e pe­ dúncul o co n sól o esboz o d e aletas . Despué s vien e l o qu e Perico t denomin ó Solutreoauriñaciens e (So lutreogravetiense ) entr e 4,504 m. : d e aqu í sól o s e cita n cinc o puntas , fundamentalment e de l mism o tipo . As í pues , e n Mallaete s falt a alg o qu e e n Parpall ó y Ambrosi o e s característic o de l moment o inicia l d e l a últim a industri a de l Solutrens e ibérico . Lógica ­ ment e no s vien e a l a memori a e l hiatu s cultura l re ­ presentad o po r s u estrat o IV . L a muestr a n. ° 6 = KN-I/91 8 di o l a fech a d e 16.300 , per o co n un a lamentabl e band a d e indeter cació n tipológic a d e la s punta s escotadas . 3 1 PERICOT , L. : op. cit., figs. 21-2 6 y RIPOLL , E. : Excavaciones en..., op. cit., fig. 6 .

PAGE 19

La Cueva de Les Mallaetes y los Problemas del Paleolítico Superior del Mediterráneo Español 147 minació n d e ± 1.50 0 años . S u problemátic a ser á comentad a má s adelante . ESTRAT O I I (fig . 7 ) Continúa n la s laminita s co n bord e abatid o (n. ° 1 4 yl5 ) y e l subtip o especia l representad o po r l a piez a n. ° 18 , qu e y a vimos , lateralizad o d e mod o contrario , e n e l estrat o III . L o má s significativ o e s qu e ahor a ha n desapa ­ recid o totalment e la s punta s pedunculadas , y a qu e sól o no s encontramo s co n la s escotadas , y aparece n forma s nueva s com o la n. ° 19 , qu e implicarí a u n inici o d e geometrizació n par a e l moment o cultura l representad o po r est e estrato , y l a n. ° 17 , extrañ a punt a d e muesc a d e siluet a trapezoida l qu e n o sól o aparec e e n Mallaetes , sin o tambié n e n e l Solu treoauriñaciens e d e Parpa'lló 3 2 y e n l a cuev a d e Ambrosi o o de l Tesoro 33 , co n tipologí a idéntica . S u extrañ a tipologí a y e l hech o d e qu e l a d e Mallae ­ te s fije bie n s u posición dentr o d e l a secuenci a cul ­ tural , har á qu e tengamo s qu e tenerla s e n cuent a e n e l futuro . N o diríamo s más , pue s sól o so n tre s la s pieza s existentes . ESTRAT O I (fig . 7) L a part e inferio r d e est e estrat o estab a formad a po r sedimento s intactos , per o l a superio r l a consti ­ tuía n tierra s y piedra s removidas , procedente s d e l a protecció n estratigráfic a realizad a e n 194 9 a l ' i terrumpi r l a excavació n d e lo s sectore s L y M , aqu í planteado s (fig . 1) . As í pues , nuestr o estrat o I coin ­ cid e co n l a cap a 4. a d e 194 9 (fig . 2) . Nosotro s a pena s s i encontramo s instrumento s entr e u n exigu o lot e d e producto s bruto s d e troceado , per o e n l a mencionad a cap a 4. a continuaba n presente s la s punta s escotadas . A est e moment o habrí a qu e asigna r la s pequeña s azagaya s monobiselada s d e hueso , qu e e n la s exca ­ vacione s d e 1946-194 9 aparecía n a l final de l Solu treogravetiense . 3 2 PERICOT , L. : op. cit., fig. 39 , n. ° 2 . 3 3 Procedente s d e la s excavacione s realizada s po r e l Sr . Botella . L a evolució n y relacione s mutua s d e la s punta s d e pedúncul o y aleta s y la s escotadas , qu e muestr a l a seri e IIII d e Mallaetes , tambié n s e encuentr a e n Parpalló . E n lo s do s primero s tercio s d e s u So lutrens e superio r la s punta s d e pedúncul o y aleta s so n dominante s y mu y rara s la s escotadas , per o e n e l últim o terci o s e invierte n la s proporciones : la s primera s so n mu y rara s y la s segunda s abundantes . Finalmente , e n e l Solutreoauriñaciens e ha y un a práctic a ausenci a d e pedúncul o y aletas , mientra s qu e la s otra s so n dominantes . D e ell o cabrí a sos ­ pecha r u n moment o d e coexistenci a y otr o co n sól o escotadas , sopech a qu e tambié n fu e expresad a po r E . Ripol l y F . Borde s co n relació n a cuev a Ambro ­ sio 34 . L a evolució n qu e hemo s descrit o e n l a seri e estratigráfic a IIII d e 197 0 vien e a confirma r plena ­ ment e l a suposición . Per o n o sól o 1970 , sin o tam ­ bié n la s excavacione s d e 1949 , secto r I : la s capa s 8. a a 11. a , d e 0,7 0 a 1,1 0 m . sól o diero n punta s es ­ cotadas , mientra s qu e l a 12. a mostr ó lo s do s tipos . Ante s d e continua r quisiéramo s hace r alguna s observaciones . L a secuenci a solutrens e d e Mallaete s n o tien e má s solució n d e continuida d qu e l a de l estrat o IV . A l moment o inicia l l e correspond e u n estrato ; a l medio , dos , y a l final, tre s (cuatro) . Evi ­ dentemente , est o o n o quier e deci r nad a o pued e significa r u n mayo r dinamismo , duració n e intensi ­ da d e n l a ocupación ; naturalment e s i l o mism o pue ­ d e probars e a travé s de l estudi o cultural . L o dich o má s arrib a creemo s qu e apunt a e n es a dirección ; inclus o no s atreveríamo s a señala r varia s fase s par a l a últim a industri a solutrens e de l litora l mediterrá ­ ne o español . L a primer a s e caracterizarí a po r poca s punta s escotada s d e bord e abatido , punta s d e pe­ dúncul o y aleta s bie n destacadas , tipo s foliáceo s y punzone s bicónicos . E n est e moment o s e asis ­ tirí a e n Mallaete s a l hiatu s d e ocupació n represen ­ tad o po r s u estrat o IV . L a segund a fas e tendrí a abundante s punta s escotada s y laminita s co n bord e abatido , punta s pedunculada s co n esboz o d e aletas , rarefacció n d e lo s tipo s foliáceo s y punzone s bicóni ­ cos . E n l a tercer a fas e s e producirí a l a extinció n d e la s punta s pedunculada s y tipo s foliáceos ; l o caracte ­ rístic o sería n la s punta s escotadas , la s laminita s co n bord e abatido , y la s pequeña s azagaya s monobisela ­ das , asistiéndos e e n est e moment o a polimorfism o 3 4 RIPOLL , E. : Excavaciones en cueva..., op. cit., p . 4 1 y BORDES , F. : not a n. ° 1 , p . 31 1 e n SMITH , Ph. : op. cit.

PAGE 20

148 Javier Fortea Pérez y Francisco Jorda Cerda CAT A EST E 197 0 « 2 o t î U J CAP A 1 a = CERAMIC A ACANALADA , RASPADORES , 1 RASPADOR-BURIL , LAMINITA S CO N BORD E CAP A 2. a = RASPADORE S SOBR E LASC A Y LAMINA , 1 BURI L SIMPL E LATERAL , LAMINITA S CO N CAP A 3 a = RASPADORE S SOBR E LASC A Y LAMINA , 1 BURI L SOBR E TRUCADURA , 1 TRIANGUL O FIG . 7 . Cuadro estratigráfico, tipològici

PAGE 21

La Cueva de Les Mallaetes y los Problemas del Paleolítico Superior del Mediterráneo Español 149 C-1 4 194 6 194 9 ABATIDO . BORD E ABATIDO . ESCALEN O Y 2 PUNZONE S D E HUESO . SOLUTRENS E EVOLUCIONA ­ D O CO N PUNTA S ESCOTA ­ DAS , CAP A 4. a SECTORE S L y M , EXCAVACIONE S D E 1949 . AZAGAYA S CO N BISE L SEN ­ CILLO , CORTA S Y ESTRE ­ CHAS . = e n análisis . 6 = KN-I/918 : 16.300 + 1.500B P 14.35 0 B C PIEZA S FOLIÁCEA S BIFA CIALE S ASIMÉTRICA S y cronológico de la cata Este.

PAGE 22

150 Javier Fortea Pérez y Francisco ]ordá Cerda tipológic o e inicio s d e geometrizació n ante s reseña ­ dos . Co n la s lógica s correccione s motivada s po r lo s nuevo s resultado s d e l a investigación , est e esquem a perfil a e l propuest o po r un o d e nosotro s hac e años 35 . Lo s resultado s cronológico s y culturale s d e l a seri e estratigráfic a VII indica n l a divisió n e n tre s industria s par a e l SolutrensgE.d e facie s ibérica , y con ­ firman , genéricamente , l a tripl e divisió n propuest a po r L . Perico t e n Parpalló . Per o l a aceptació n d e esto s resultado s oblig a a matiza r hipótesi s expres a da s anteriorment e po r lo s autores . E n nuestr a sis ­ tematizació n de l Solutrens e ibéric o habíamo s sepa ­ rad o tajantement e u n Protosolutrens e d e u n Solu ­ trens e a secas , qu e dividíamo s e n cuatr o fases , y negábamo s l a existenci a d e cualquie r etap a «me ­ dia» , pue s e l Solutrens e aparecí a plenament e for ­ mad o desd e s u inicio 36 . Ahor a n o seríamo s ta n ta ­ jante s y hablaríamo s d e u n Solutrens e inicia l ( o A , s i queremo s evita r l a divisió n d e inferior , medi o y superior) , qu e s e caracterizarí a po r l a aparició n de l retoqu e plan o y la s punta s o cuchillo s d e car a plana . U n Solutrens e plen o ( o B ) co n punta s d e car a plana , tipo s bifaciale s co n bas e convex a y aparició n d e la s primera s pedunculaciones , qu e s e identificarí a co n l a primer a fas e d e nuestr a anterio r sistematización , y , finalmente , u n Solutrens e evolucionad o ( o O co n la s tre s fase s anteriorment e descritas . Esta s tre s industria s solutrense s pertenecería n a l mism o com ­ plej o industria l qu e e n otro s lugare s h a sid o divi ­ did o e n Protosolutrense/Solutrens e inferior , medi o y superior , segú n un a seri e d e determinada s carac ­ terística s qu e aqu í sól o s e encuentra n sensu lato. Po r otr a parte , e n 197 3 examinábamo s lo s mate ­ riale s de l Solutrens e medi o d e Parpalló , segú n lo s dato s d e l a publicació n d e L . Pericot . Veíamo s ras ­ padore s solutrenses , hoja s d e sauc e y pieza s foliá ­ cea s asimétrica s d e lo s subtipo s F y M d e Smith , elemento s qu e so n propio s d e u n Solutrens e medi o evolucionad o y u n Solutrens e superior , segú n l a se 8 5 JORDÁ , F. : El Solutrense..., op. cit., pp . 180-183 . 3 6 JORDÁ , F. : El Solutrense..., op. cit., pp . 162-183 . 3 7 FORTEA , J. : op. cit., pp . 489-495 . 3 8 E s necesari o hace r l a precisió n qu e lo s único s ele ­ mento s «evolucionados » qu e tiene n procedenci a estratigrá ­ fica exact a so n la s hoja s d e sauc e atestiguada s e n e l estrat o V d e Mallaetes . Co n meno r rigo r habrí a qu e añadi r la s pun ­ ta s d e Badegoul e y pieza s foliácea s asimétrica s encontrada s e n la s capa s asimilable s a l a seri e Va-V . E l rest o proced e de l Solutrens e medi o d e Parpalló , dond e Perico t encontr ó cuenci a clásica . Po r ello , concluíamo s qu e e n e l So ­ lutrens e medi o d e Parpall ó habí a elemento s qu e po ­ dría n hacerno s pensa r e n u n Solutrens e superior 8 " . Lo s resultado s estratigráfieos , cronológico s y tipo ­ lógico s d e l a seri e VaV no s obliga n a rectifica r \ opinión . L o qu e entonce s n o podíamo s imagina r e s qu e aquello s elementos , má s qu e significa r u n Solu ­ trens e medi o tardí o o u n Solutrens e superior , im ­ plicaba n u n carácte r bastant e evolucionad o par a e l Solutrens e plen o d e litora l mediterráne o español , co ­ m o s i s e hubiera n quemad o ante s alguna s etapa s 3S . Ahor a y a n o no s deb e extraña r s i consideramo s l a gra n profundida d cronológic a d e s u moment o ini ­ cia l y e l extrem o dinamismo , co n creació n d e tipo s propios , de l final . Per o no s qued a e l problem a d e l a posició n y extensió n cronológic a d e est e moment o final : lo s aspecto s cronológico s sigue n siend o servidumbr e e n lo s estudio s d e nuestr o Paleolític o superior , debid o a l estad o e n qu e s e encuentr a l a investigación . N o obstante , e l problem a tien e s u importanci a pue s e n Parpalló , tra s e l final de l Solutrense , s e h a se ­ ñalad o u n magdaleniens e inferio r y otr o medio , cuy a valoració n h a sid o fuent e d e polémicas . E n 1973 , tra s l a valoració n d e un a seri e d e ar ­ gumentos , un o d e nosotro s avanzab a la s siguiente s hipótesis : «Qu e e n e l Solutrens e superio r d e ambo s yacimiento s (Mallaete s y Parpalló ) aparece n elemen ­ to s que , d e paralelizars e co n e l Solutrens e cantá ­ bric o y d e se r cierta s la s hipótesi s d e Jordá , impli ­ caría n un a cronologí a ligad a y a a l plen o Magdale ­ niens e francés . Qu e e l Solutreogravetiens e fu e l o su ­ ficientement e vigoros o par a qu e all í dond e e l Mag ­ daleniens e llegar a d e mod o má s afectivo , ést e n o pudier a sustitui r l a antigu a industri a d e mod o brus ­ co , sin o mediant e u n lent o e imbricad o proces o d e magdelenización . Qu e e l Magdaleniens e I d e Par pall ó reún e u n indudabl e sabo r o tradició n a L e Placar d y otro s elemento s qu e puede n fechars e e n e l Magdaleniens e II I francés . Est o mism o parec e má s clar o e n e l Magdaleniens e I I d e Parpalló» . S i est o hoja s d e sauc e junt o a raspadore s solutrense s y pieza s foliácea s asimétricas . Par a completa r e l cuadr o de l Solu ­ trens e plen o d e facie s ibéric a habrí a qu e señala r l a ausenci a e n su s nivele s d e hoja s d e laure l d e lo s subtipo s A , l a má s característic a y tip o bas e de l Solutrens e medio , y B . Po r otr a parte , l a perduració n d e la s punta s d e car a plan a e n e l Solutrens e medi o francé s e s cos a normal , per o un a insistent e reiteració n e s má s propi a d e la s área s medite ­ rránea s francesas , y l o mism o ocurr e e n Parpall ó y Ma ­ llaetes .

PAGE 23

La Cueva de Les Mallaetes y los Problemas del Paleolítico Superior del Mediterráneo Español 151 fuer a cierto , concluíamo s qu e lo s nivele s co n punta s escotada s de l litora l mediterráne o españo l podría n tene r un a cronologí a sincrónic a a l Magdaleniens e inferio r francés , concretament e a su s industria s O , I y II ; e n es e cas o l a comparació n co n e l Salpetrien s e d e M . Escaló n o e l Epiperigordiens e d e T . Com ­ ble r serí a tentadora 39 . Lo s nuevo s dato s proporcionado s po r l a investi ­ gació n realizad a d e entonce s ac á conlleva n un a pro ­ blemátic a discusió n qu e esbozaremo s e n do s hipe tesi s contrapuestas . I a Hipótesis La s fecha s qu e poseemo s par a est e moment o solutrens e so n la s siguientes : 1. a , 16.30 0 ± 1.50 0 par a e l estrat o II I d e Ma ­ llaetes , cuy a industri a correspond e a l a segund a fas e de l Solutrens e evolucionad o de l mediterráne o es ­ pañol ; 2. a , B M./86 1 = 18.08 0 + 85 0 — 77 0 propor ­ cionad a po r un a muestr a d e ast a d e C. elaphus aso ­ ciad a a punta s d e pedúncul o y aletas , qu e apareci ó entr e 5,0 0 y 4,7 5 m . dentr o d e l a secuenci a estrati ­ gráfic a d e Parpall ó {e l Solutrens e superio r apareci ó entr e 5,2 5 y 4,5 0 m . d e profundidad 40 ) . 3. a , tambié n d e Parpalló , Birm/52 1 = 17.90 0 ± 340 , cuy a muestr a apareci ó entr e 4,2 5 y 4,0 0 m . (e l Solutreoauriñaciens e d e Perico t s e fija entr e 4,5 0 y 4,0 0 m . d e profundida d 40a . S i prescindimo s d e l a fech a proporcionad a po r Mallaetes , fijándpnos e n l a ampli a band a d e inde ­ terminació n d e s u ± , y s i aceptamo s solament e l a pur a indicació n cronológic a d e B.M./86 1 y Birm. / 521 , entonce s habrí a qu e conclui r qu e e l inici o d e l a ocupació n magdaleniens e e n Parpall ó pud o dis ­ curri r má s o meno s sincrónicament e a l Magdale ­ niens e inferio r francés , y aceptar , co n toda s su s consecuencias , lo s Magdaleniense s I y I I fijados po t £ 9 FORTEA , J. : op. cit., pp . 487-496 . 4 0 DAVIDSON , I. : op. cit. p . 63 . 40 a DAVIDSON , L : op. cit., p . 63 . L a profundida d y context o cultura l d e Birm./521 , arrib a indicados , no s ha n sid o facilitado s po r Mr . Iai n Davidso n e n carta s co n fech a 18X y 6-XI-197 5 y durant e l a visit a qu e no s hiz o e n Sa ­ lamanc a e n ener o d e 1976 . 40 b Estand o e n prueba s est e trabajo , hemo s podid o consulta r e l artícul o d e SHOTTON , F . W. : et alii, opus cit., referent e a la s tre s nueva s fecha s d e Birmingha m sobr e Parpalló . Co n respect o a l a qu e ahor a no s interesa , e n l a p . 27 3 s e dic e textualmente : «Birm./521 . 17.90 0 ± 340 . Pericot . Ademá s d e l a sincronicida d e n término s generales , otr a d e la s consecuencias , a nuestr o jui ­ ci o má s importantes , sería n su s caractere s diferen ­ ciales , pue s s i e n alg o s e est á d e acuerd o co n rela ­ ció n a l Magdaleniens e d e Parpalló , e s precisament e e n s u personalida d frent e a l Magdaleniens e inicia l francés . Ahor a bien , e s necesari o hace r alguna s precisio ­ nes . Obsérves e qu e entr e B.M./86 1 y Birm./52 1 apena s s i ha y algun a diferenci a cronológic a y , n o sól o amba s fecha s pertenece n a horizonte s cultur a le s diferente s (Solutrense . superio r y Solutreoauri ­ ñaciense) , sin o qu e e l luga r d e s u hallazg o difier e considerablement e e n profundida d dentr o d e l a se ­ cuenci a estratigráfic a fijada po r Pericot . D e toda s formas , e l argument o n o e s definitivo , pue s siem ­ pr e cabrí a pensa r e n u n fuert e buzamiento , o e n un a improbabl e succió n po r solifluxión , qu e expli ­ car a l a falt a d e diferenci a cronológic a e n amba s muestras . Además , e l problem a s e solucionarí a e n part e s i jugáramo s co n la s fechas , est o es , s i no s fijáramos má s e n e l sentid o aditiv o d e la ampli a band a d e indeterminació n d e B.M./861 , per o ) ha y qu e olvida r qu e tod o resultad o C-1 4 s e refier e a un a probabilida d porcentua l e n e l qu e cuenta n exactament e igua l lo s do s sentidos . As í pue s nad a impid e qu e tambié n no s fijáramos e n e l sustractivo , co n l o cua l amba s fecha s s e solaparía n incoherente ­ mente . As í pues , creemo s qu e h a d e se r ter.id a e n cuent a l a indiferenciació n cronológic a d e B . M./86 1 y Birm./521 , qu e s e enfrent a a l a evident e diferen ­ ciació n cultura l y d e profundida d estratigráfic a d e la s capa s d e excavació n qu e fechan . Ahor a bien , s i valoramo s amba s fecha s dentr o de l conjunt o cronológic o genera l qu e tenemo s p a r a e l Solutrens e europe o occidental , B.M./861 , qui ­ z á alg o reciente , podrí a se r aceptad a si n mayo r pro ­ blema ; e n es e caso , hubier a sid o d e espera r u n ma ­ yo r rejuvenecimient o par a Birm./52 1 40 b D e 6 a 6,2 5 m . d e profundida d dentr o de l estrat o Solu ­ trens e medio , qu e s e extiend e d e 5,2 5 a 6,2 5 m . d e pro ­ fundidad . Comentario: 1. a fech a d e l a industri a Solutreo Gravetiense . Comentario general: la s serie s sugiere n qu e l a cultur a Solutrens e perdur ó má s e n Españ a qu e e n Fran ­ ci a (Davidson , 1974)» . E s posibl e qu e e l comentari o acerc a d e qu e s e trat a d e l a primer a fech a par a e l Solutreo-gravetiens e nazc a d e un a comparació n co n B.M./861 , qu e dat ó a l Solutrens e superio r e n 18.080 . Per o l o qu e qued a fuer a d e dud a e s qu e l a profundida d y context o cultura l d e Birm./52 1 so n totalment e diferente s e n Radiocarbo n y e n la s repetida s co -

PAGE 24

152 ]avier Fortea Pérez y Francisco Jordá Cerda Po r otr a parte , par a e l inici o de l Magdaleniens e e n e l abrig o Fr i to h (regió n centra l francesa ) tene ­ mo s l a muestr a d e hueso s quemados , cap a 8 d , GrN/5.49 9 = 19.28 0 ± 2.3 0 B . P . A ést a pued e unirs e Ly . 71 9 = 18.55 0 ± 55 0 B . P . par a un a muestr a óse a de l nive l 2 d e l a cuev a Cottier s (Re tournac , Auvergne) , clasificad o com o Badeguliens s co n rasqueta s (raclettes) , aunqu e n o s e excluy e un a posibl e contaminación . Obsérves e qu e esta s fecha s llega n a solapars e co n la s existente s e n Parpall ó pa ­ r a e l Solutrens e superio r y ¿Solutreoauriñaciense ? d e L . Perico t (18.30 0 + 850-77 0 y 17.90 0 ± 34 0 B . P . respectivamente) . Y est o prescindiend o d e lo s 16.30 0 ± 1.50 0 proporcionado s po r e l estrat o II I d e Mallaetes , cuy a industri a e s la propi a de l trán ­ sit o Solutrens e superior/Solutreoauriñaciens e e n Parpallí . E l Magdaleniens e medi o tien e e n l a cuev a d e Grapi n (Arlay , Franc o Condado ) do s fechas , pro ­ cedente s de l nive l G : Ly . 55 9 = 15.77 0 ± 39 0 y Ly./49 7 = 15.32 0 ± 370 . E l Magdaleniens e inicia l cantábrico , paralelizabl e co n e l II I o III-I V fran ­ cés , h a proporcionad o e n Altamir a l a muestr a M. / 82 9 = 15.50 0 ± 70 0 y , e n E l Juyo , M./83 0 = 15.30 0 ± 70 0 B . P . Má s abaj o no s referiremo s a qu e e l Magdaleniens e I V antigu o s e fech a e n Ga ze l (Aude ) e n 15.07 0 ± 27 0 B . P . As í pues , est e marc o cronológic o indic a clara ­ ment e la s dificultade s co n qu e habrí a qu e enfren ­ tars e s i aceptáramo s u n Magdaleniens e inferio r e n Parpalló , a l meno s e n s u pur o sentid o cronológico , y expres a l a posibl e gra n perduració n qu e tendrí a municacione s personale s qu e no s facilit ó Mr . Iai n David son , precisament e quie n l a seleccion ó y l a envi ó a l labora ­ tori o d e Birmingham . E n esper a d e un a posterio r aclaración , sól o no s queda n do s interpretaciones : 1. a Considerarl a com o procedent e de l estrat o Solu treoauriñaciense , e n cuy o cas o qued a expuest a arrib a s u problemática . 2. a Ateners e a com o h a sid o publicad a e n Radiocar ­ bon . E n est e caso , s e hac e absolut a l a relativ a incoherenci a estratigráfic a y cronológic a qu e y a encontrábamo s a l co ­ mentarl a segú n l a 1. a interpretación . Parpall ó B.M./85 9 = 20.49 0 par a fines de l Solutrens e inicia l o comienzo s de l pleno , segú n nuestr a interpretación ; Mallaete s KN-I/91 9 = 20.14 0 par a e l Solutrens e plen o d e s u subestrat o Va , y Parpall ó B.M./86 1 = 18.08 0 par a s u Solutrens e superior , impide n d e mod o evident e qu e Parpall ó Birm./52 1 = 17.90 0 pued a se r un a fech a válid a par a l a part e má s infe ­ rio r d e s u Solutrens e medio . Y l a cuestió n e s mu y impor ­ tant e pue s e l únic o criteri o par a interpreta r la s fecha s d e Parpall ó so n lo s dato s d e l a profundida d y de l context o cultura l d e la s muestra s sometida s a análisis . N o podemo s da r po r finalizado est e problem a aquí , nuestr o Solutrens e evolucionado , o C , dentr o de l Wür m I V antiguo . E n otr o orde n d e observaciones , lo s yacimiento s clarament e adscribible s a l Magdaleniens e inferio r so n extraordinariament e escaso s e n Francia . S i acep ­ tamo s l a existenci a e n Parpall ó d e otr o Magdale ­ niens e inferio r y desestimamos , po r e l momento , l a hipótesi s d e s u aparició n po r un a evolució n in situ catalizad a po r un a difusió n secundari a d e influjo s magdalenienses , entonce s cabrí a hacerno s l a pre ­ gunt a d e dónd e pud o llegar . Hacerl o veni r de l S . W . francé s implicarí a u n fero z hiperdifusionism o n o contrastad o po r un o d e lo s hipotético s caminos : a reserva s d e l o qu e ocurr a e n Rascañ o (Santander) , qu e n o vendrí a a cambia r sustancialment e po r aho ­ r a e l conocid o panoram a cantábric o referent e a la perduració n y posició n cronológic a d e su s Solu ­ trens e superio r y Magdaleniens e inicial , e n e l Can ­ tábric o n o ha y Magdaleniens e inferior . Má s lógic o serí a u n camin o oriental , per o tambié n aqu í e l pa ­ noram a n o cambia : tampoc o ha y Magdaleniens e in ­ ferio r e n e l áre a mediterráne a francesa , sin o un a industri a d e posible s afinidade s solutrense s deno ­ minad a Salpetriense 41 , Epiperigordiense 42 , etc. , qu e ocup a s u luga r e n e l tiempo , e , inclus o má s le ­ janamente , aú n podrí a vers e alg o parecid o e n Ita ­ lia 48 . Tampoc o ha y Magdaleniens e inferio r e n e l áre a pirenaic a francesa 44 , salv o e n s u zon a má s N . E . (Aude) , dond e D . Sacch i cit a do s yacimiento s badeguliense s (lo s d e Lassa c y Rivière) , n o lejo s de l tambié n bgdeguliens e d e Bize , po r l a presenci a d e rasquetas , pes e a la anorma l existenci a d e u n des ­ per o e n esper a d e un a mayo r precisión , diríamo s que , po r e l momento , la s única s fecha s válida s par a e l Solutrens e superio r y Solutreoauriñaciens e son , respectivamente , Par pall ó B.M./86 1 = 18.08 0 + 85 0 — 770 , y Mallaete s KN 1/91 8 = 16.30 0 + 1.500 , pes e a tod a s u lamentabl e im ­ presión . E n telegram a posterior . I . Davidso n no s comuni ­ c a qu e lo s dato s d e Radiocarbo n par a Birm./52 1 está n equi ­ vocado s y qu e l a muestr a e s Solutreogravetiense . 4 1 ESCAL"N , M. : DU Paléolithique supérieur..., op. cit., pp . 116-117 , Un nouveau faciès du Paléolithique supérieur dans la grotte de la Salpêtrière (Remoulins, Gard). Misce ­ láne a e n homenaj e a l abat e Henr i Breuil , I , Barcelona , 1964 , pp . 405-42 2 y La question des différents faciès de l'Azilien et du Romanellien. Estudio s dedicado s a l Profeso r Dr . Lui s Pericot . Universida d d e Barcelona , 1973 , pp . 88 . 4 2 COMBIER , J. : op. cit., pp . 250-251 . 4 3 MEZZENA , F . y PALM A D E CESNOLA , A. : L'Epigravetiano della Grotta Paglici nel Gargano. Riv . Scienz e Preistorich e n. ° 22 , 1967 , pp . 147-148 . 4 4 CLOTTES , J. : Le Paléolithique supérieur dans les Pyrénées françaises. Cahier s d'Anahropologi e e t d'Ecologi e Humaine , n. ° 2 , 1974 , pp . 80-83 .

PAGE 25

La Cueva de Les Mallaetes y los Problemas del Paleolítico Superior del Mediterráneo Español 153 tacad o component e d e laminita s co n bord e abati ­ do 40 . E l problem a e s qu e l a cap a I I b d e Lassa c h a sid o datad a e n 16.75 0 ± 25 0 B . P. 46 , fech a má s recient e qu e l o qu e cabrí a espera r par a u n nive l Magdaleniens e I e n s u pur o sentid o tipológic o y cronológico . Per o la verosími l presenci a e n e l de ­ partament o de l Aud e d e u n Magdaleniens e inferior , sensu lato y retardado, e s u n dat o á l qu e habremo s d e referirno s má s adelante . L a presenci a d e azagaya s co n profunda s acana ­ ladura s dorsale s y ventrale s hiz o qu e L . Perico t fi­ jar a u n Magdaleniens e II I entr e 2,5 0 y 0,8 0 m . d e profundidad . Un a muestr a situad a entr e 1,7 0 y 1,5 0 m . h a dad o l a siguient e fecha : Birm./51 9 = 13.80 0 ¿ 380 . Otr o yacimient o clasificad o com o Magdaleniens e III , e n razó n d e la presenci a d e azagaya s monobiselada s corta s y robusta s co n aca ­ naladura s ventrale s y dorsales , o larga s y biapun tadas , per o tambié n co n acanaladuras , e s Canecau d e I (Aude) , cap a II . S u cronologí a e s Gif./2.70 8 = 14.23 0 + 16 0 B . P. 47 , que , e n línea s generales , pued e correlacionars e co n l a suministrad a po r Birm./519 . E l Magdaleniens e superio r ofrec e u n C-1 4 des ­ concertante , principalment e par a s u moment o final. Un a d e la s regione s dond e má s fecha s ha n podid o obtenerse , y má s coherentes , e s l a d e lo s Alpe s me ­ ridionales-Ródano , que , s i bie n n o correspond e a u n ambient e mediterráne o e n sentid o estricto , s í e s mediterráne a e n término s generales . Allí , J . Com bie r h a podid o precisa r verosímilment e qu e «e l Magdaleniens e co n arpone s (V-VI ) s e sitú a entr e 13.50 0 y 12.00 0 B . P . y qu e fu e reemplazad o du ­ rant e e l Allero d po r e l Aziliens e haci a 11.750 » 4S . E s posibl e qu e 13.50 0 B . P . par a e l Magdaleniens e V se a un a fech a alg o reciente , pero , desd e est e mar 4 5 SACCHI , D. : Données nouvelles sur le Poléolithique supérieur du département de l'Aude. Atacina , n. ° 3 , 1968 , pp . 8-1 0 y Observation sur la stratigraphie de la grotte de Bize. Atacina , n. ° 4 , 1970 , pp . 2-23 . 4 6 SACCHI , D. : Gisements de l'Aude Etude s Préhisto ­ riques , n. ° 7 , 1973 , p . 22 . 4 7 Cfr . not a supra . 4 8 COMBIER , J . G. : Problèmes généraux et prospecti­ ves de la Préhistoire, e n BINTZ , A . e t alii : Méthodologie et Chronologie du Quaternaire récent. Bull . Sociét é Préhisto ­ riqu e Française , n. ° 71 , 1974 , p . 134 . 4 9 SACCHI , D. : Recherches sur le Paléolithique supé­ rieur et le Mésolithique en Languedoc Occidental. Cahier s Ligure s d e Phéhistoire , n. ° 21 , 1972 , pp . 158-17 3 y Chrono­ logie absolue de quelques industries préhistoriques du Lan­ guedoc occidental, du 14me au 7me millénaire avant l'ère chrétienne. Bull . Sociét é Languedocienn e d e Géographie , n. ° 8 , 1874 , pp . 301-308 . c o cronologico , s e impone n precisione s par a Ca necaud e I y Parpalló . L a fech a de l prime r yacimien ­ t o corresponderí a a u n moment o mu y adentrad o de l Magdaleniens e IV , l o cua l n o tien e nad a d e ex ­ traño , pue s l a fas e antigu a de l Magdaleniens e I V est á perfectament e fijada cronológic a y tipológica ­ ment e e n l a cap a 7 de l yacimient o de l Gazel , tam ­ bié n e n e l departament o d e Aude , qu e di o 15.07 0 ± 27 0 B . P 40 . Además , la s corta s y robusta s aza ­ gaya s monobiselada s co n acanaladura s n o sól o so n propia s de l Magdaleniens e III , segú n e l sistem a Breuil , sin o tambié n de l Magdaleniens e IV , com o A . Leroi-Gourha n y J . Clotte s ha n observado 00 . Co n respect o a Parpalló , Birm./51 9 serí a un a fe ­ ch a má s propi a d e l a transició n Magdaleniens e IV V , o , má s bien , de l V (s i pensáramo s e n l a crono ­ logí a d e lo s Magdaleniense s III , I V y V , o , má s exactamente , Magdaleniens e inicia l y superio r ini ­ cia l cantábricos , e n Altamira , E l Juyo , L a Lloset a y Tit o Bustillo , diríamo s qu e l a fech a d e Parpall ó s e correspond e holgadament e co n e l Magdaleniens e V) . Per o l o qu e no s interes a señala r e s qu e e n lo s do s ambiente s mediterráneo s d e Canecaud e y Par pall ó l o qu e tipológicament e debí a se r Magdale ­ niens e II I d e ningú n mod o l o e s cronológicamen ­ t e o0a . 2. a Hipótesis Anteriorment e hemo s vist o qu e e n Mallaete s faltaba n lo s elemento s característico s d e l a primer a fas e d e nuestr o solutrens e evolucionado , caracteri ­ zad a po r poca s punta s escotada s co n bord e abatido , punta s d e pedúncul o y aleta s bie n destacadas , tipo s foliáceos , y punzone s bicórneos . Si n embargo , est a fas e s í estab a bie n representad a e n cuev a Ambrosi o 5 0 LEROI-GOURHAN , A. : Préhistoire de l'art occidental, Mazenod , París , 1965 , p . 30 0 y CLOTTES , J. : op. cit., pp . 81-82 . 5© a ]\J 0
PAGE 26

154 Javier Fortea Pérez y Francisco Jordá Cerda y Parpalló , dond e h a sid o fechad a e n torn o a l 18.00 0 B . P . E n Mallaetes , e l Solutrens e evolucionad o comen ­ zab a co n s u segund a fase , representad a po r e l es ­ trat o II I de l secto r Este . S u fech a e n 16.30 0 ± 1.50 0 e s lamentablement e ambigua , per o si , pes e a l o dich o e n la s página s anteriores , no s fijáramos e n s u -+ 1.500 , entonce s tendríamo s qu e e l estra ­ t o IV , estéril , s e habrí a formad o ante s de l 17.00 0 B . P . Precisament e sobr e e l 17.00 0 B . P. , o alg o antes , s e sitú a e l Drya s 1. a , moment o d e frí o sec o co n fenómeno s d e gelifracción , tant o e n e l S . W . francés 51 , com o e n l a regió n cantábric a española 5 2 y l a mediterráne a francesa 03 . Y es o e s l o qu e pare ­ c e habe r e n e l lech o d e plaqueta s angulosa s co n fractur a viv a de l estrat o IV , cuy o brusc o carácte r dominant e e n s u part e superio r parec e indica r l a vuelt a a una s condicione s climática s rigurosas , y a qu e lo s fenómeno s d e gelifracció n n o aparece n e n e l estrat o V 54 . L a esterilida d de l estrat o I V mues ­ tr a e l abandon o de l yacimiento . Qu e ell o fuer a po r factore s climático s est á dentr o d e l o posible , pue s s u zon a d e abrig o est á ampliament e abiert a a l a intem ­ peri e y orientad a a l N.-N.E. , a l o qu e s e suma n do s ventana s laterales , un a e n la zon a d e cueva , qu e aú n n o habí a sid o tapad a po r l a estratigrafía , y otr a e n e l extrem o opuesto , abiert a a la s playa s d e l a Valldigna : e l jueg o d e viento s tierra-ma r e s sensi ­ ble . S i est o e s cierto , e l estrat o II I d e Mallaete s se ­ rí a posterio r a l Drya s I a . A tod o est o ha y qu e añadi r u n hech o par a nos ­ otro s esencial : aunqu e remontemo s la cronologí a de l estrat o II I d e Mallaetes , co n industri a pertene ­ cient e a l a segund a fas e d e nuestr o Solutrens e evo ­ lucionado , s u tercer a fas e seguirí a acercándoseno s e n e l tiempo , puest o qu e po r encim a de l II I aú n tenemo s do s estrato s más , co n industria s solutren se s d e es a tercer a fase . Y est o n o e s u n resultad o singula r d e Mallaetes , pue s y a vimo s qu e ¡la s pieza s tipológicament e má s singulare s d e s u estrat o I I (fig . 7 , n. ° 17 ) encontraba n exact o paralel o e n Par pall ó y cuev a Ambrosio . As í pues , l o qu e e n Ma 5 1 LAVILLE , H. : op. cit., p . 244 . 5 2 GONZÁLE Z ECHEGARAY , J. ; FREEMAN , L . G . e l alii. : op. cit., I , 1971 , pp . 352-35 4 (BUTZER , K.) ; II , 1973 , pp . 271-27 3 (BUTZER , K. ) y pp . 295-29 6 (ECHEGARAY , J . y FREEMAN , L.) . 5 3 ESCAL"N , M. : Les séquences..., op. cit., pp . 168-17 0 y RENAULT-MISKOVSKY , J. : op. cit., pp . 184-193 . 5 4 Esta s opinione s sedimentológica s s e sustenta n e n e l llaete s permiti ó aisla r es a tercer a fas e d e caracte ­ rística s ta n interesantes , existi ó tambié n e n Parpa ­ ll ó y exist e e n Ambrosio . Evidentemente , lo s es ­ trato s I I y I d e Mallaete s y s u evolució n tipológic a exige n un a duració n e n e l tiemp o qu e harí a aú n má s difíci l qu e s u sucesió n po r u n pretendid o Mag daleniens e I e n Parpall ó fuer a ciert a e n estrict o sentid o tipológic o y cronológico . Dentr o d e est e problemátic o contexto , algun a lu z arrojarí a l a opinión , expresad a po r un o d e nos ­ otros , d e qu e entr e e l Solutreoauriñaciens e y e l Magdaleniens e I d e Parpall ó n o hubier a un a abso ­ lut a ruptur a d e continuida d tipológica . E n 197 3 hacíamo s l a observació n d e que , segú n L . Pericot , e n e l tram o final d e s u Solutreoauriñaciens e apare ­ cía n una s azagaya s monobiselada s cuy a tipologí a er a mu y interesante : bastante s d e ella s era n corta s y estrecha s y , l o má s importante , ofrecía n u n raya ­ d o oblicu o subparalel o e n s u bisel ; otras , la s me ­ nos , poseía n u n tamañ o má s grand e y u n rayad o e n espig a u hoj a d e oliv o o heléch o e n e l bise l (cfr . fig. 3 6 d e Parpalló) . E n e l tram o inferio r de l Ma g daleniens e I , l a tónic a er a l a mism a e n e l aspect o óse o ( y tambié n e n e l litico , pue s seguía n apare ­ ciend o punta s escotadas) , sól o que , ahora , e l ta ­ mañ o medi o d e la s azagaya s s e correspondí a co n e l d e la s má s grande s solutreoauriñaciense s (cfr . fig . 4 3 d e Parpalló) . E n e l tram o superio r de l Magda ­ leniens e I , la s azagaya s co n bise l sencillo , curios a y significativament e n o rayad o e n bo j a d e oliv o o helécho , ofrecía n u n tamañ o «clásico » po r s u con ­ siderabl e aument o dimensiona l (cfr . fig. 4 4 d e Par palló) . L a tipologí a litic a acab a ahor a po r hacers e totalment e diferente . L . Perico t consider ó com o propia s de l Magdaleniens e I a la s pequeña s y es ­ trecha s azagaya s de l tram o final d e s u Solutreoauri ­ ñaciens e ( y a l a invers a hiz o co n la s punta s escota ­ da s d e s u Magdaleniens e I ) e n razó n d e qu e s u desarroll o e importanci a cuantitativ a s e verificaba n e n la s capa s magdalenienses . Lo s motivo s d e ta l procede r era n perfectament e irreprochables , pue s cuand o s e public ó Parpall ó aú n n o s e había n inicia ­ d o la s excavacione s e n Mallaetes . Est e yacimient o análisi s d e l a fracció n groser a realizad o durant e l a exca ­ vació n y la s exponemo s co n l a provisionalida d qu e exig e l a esper a de l análisi s d e l a fracció n fina. Otro s momento s d e gelifracció n expresado s po r abundante s plaqueta s angulosa s aparece n e n lo s subestrato s I X y VII I d e la s serie s IX , IX a y IXb/VIII , Villa , VlIIb , qu e habr á qu e compara l co n la s oscilacione s fría s d e lo s Perigordiense s V y final franceses .

PAGE 27

La Cueva de Les Mallaetes y los Problemas del Paleolìtico Superior del Mediterráneo Español 155 indicó , si n luga r a dudas , qu e la s azagaya s mono biselada s corta s y estrecha s era n propia s d e u n mo ­ ment o que , utilizand o l a terminologí a d e Pericot , habrí a qu e califica r d e Solutreoauriñaciens e o Solu treogravetiense , o l o qu e e s l o mismo , nuestr a ter ­ cer a fas e de l Solutrens e evolucionado . Y l o impor ­ tant e er a qu e e n Mallaete s n o existí a l a secuenci a Magdaleniens e co n qu e continuab a Parpalló . As í pues , concluíamo s qu e e l tip o óseo fundamenta l de l Magdaleniens e d e Parpall ó existí a y a desd e e l final d e l a ocupació n solutrens e e n e l litora l mediterrá ­ ne o españo l (l o qu e n o tien e nad a d e extraño , pue s la s azagaya s co n e l bise l sencill o rayad o n o so n in ­ frecuente s e n e l Solutrens e superio r d e l a e n algú n mod o paralelizabl e secuenci a solutrens e francesa) . Aú n más , e l sentid o evolutiv o qu e e n est e tránsit o parecí a señalars e e n Parpall ó consistía , po r u n lado , e n e l mejoramient o d e u n tip o óseo preexistent e y , po r otro , e n u n cambi o d e sentid o e n la s técnica s d e fabricació n que , aparentemente , vertí a su s me ­ jore s esfuerzo s má s e n l a tipologí a óse a qu e e n l a litica : bana l e n lo s Magdaleniense s I y II , sól o empezarí a a produci r tipo s específico s a parti r d e s u moment o III-IV . Po r tod o ello , expresábamo s l a opinió n d e qu e e n Parpall ó podí a señalars e u n proces o d e magdalenizació n d e s u Solutreoauriña ­ ciense , po r mu y socorrid a qu e fuer a l a frase BB . S i quisiéramo s resumi r e n un a fras e e l proces o mag ­ daleniens e d e est e yacimiento , no s referiríamo s a l a machacon a repetició n estratigráfica , dentr o d e un a desconcertant e tipologí a litic a n o badeguliense , d e u n tip o fundamenta l d e azagay a monobiselad a y d e otr o biapuntado , qu e era n conocido s desd e lo s finale s d e s u Solutrense . La s única s novedade s se ­ ría n la s acanaladura s y la s varilla s e n s u Magdale ­ niens e II I y la s azagaya s co n dobl e bise l y frustro s arpone s iniciale s e n s u Magdaleniens e IV , cuand o abunda n lo s triángulo s escalenos , estratigráficamen t e much o despué s d e cuand o hubiera n sid o d e es ­ perar . Indudablemente , e n Parpall ó ha y Magdalenien ­ se , per o tambié n u n viej o sustrat o qu e hast a e l fi­ na l s e resisti ó a desaparecer . Sobr e é l debi ó actua r l a difusió n secundari a d e una s idea s magdalenien ­ se s qu e sirviero n d e catalizadora s par a un a evolu 5 5 FORTEA , J. : op. cit., pp . 487-500 . 5 6 CAZURRO , M. : Las cuevas de Serinyâ y otras es­ taciones prehistóricas del N. E. de Cataluña. Armar i d e l'Institu t d'Estudi s Catalans , 1908 , pp . 43-88 . COROMINAS , J . M. : La colección Corominas de la «Bora Gran». Institut e d e Estudio s Pirenaicos , Zaragoza , 194 9 y PERICOT , L . y ció n qu e pront o cambi ó e l sign o d e l a tipologí a li ­ tic a (l o genéric o y bana l de l instrumenta l litic o e n lo s Magdaleniense s I y I I d e Parpall ó ilustra n un a probabl e crisi s a l a qu e seguirí a un a nuev a y lent a adaptación ) y much o má s pausadament e e l sign o d e l a ósea . Ahor a volveríamo s a referirno s a l po ­ sibl e Magdaleniens e inferio r retardad o de l depar ­ tament o d e Aud e par a acerca r geográficament e u n probabl e foc o difuso r d e ideas . E l resultad o fu e qu e Parpall ó s e magdalenizó , pero , po r ello , s u Mag ­ daleniens e e s ta n sui generis y arcaizante . Quiz á tod o s e debier a a qu e e l Solutrens e habí a producid o a l final un a industri a ta n arraigad a y personal , po ­ siblement e l a págin a má s brillant e d e tod o e l Pa ­ leolític o superio r mediterráneo , qu e all í dond e lle ­ garo n la s idea s magdaleniense s l a mutació n n o pu ­ dier a producirs e sin o tra s u n lent o proceso . Pero , a l final, e l Magdaleniens e acabarí a po r triunfar , co ­ m o l o prueb a e l hech o d e qu e s u industri a co n ar ­ pone s d e un a o do s hilera s s e encuentr e e n lo s do s extremo s de l mediterráneo : e n Gerona 5 6 y e n Má ­ laga 67 . Obsérves e qu e esta s dificultade s d e asenta ­ mient o n o sól o so n propia s d e aquí , sin o tambié n de l litora l mediterráne o francés , donde , tra s e l Sal petriense , aparecerí a e l Magdaleniens e co n arpones ; e n Itali a n o llegarí a a penetrar . Est a segund a hipótesi s vendrí a a resumirs e e n l a expresió n d e l a posibilida d d e qu e la s fase s se ­ gund a y tercer a d e nuestr o Solutrens e evolucionad o discurriría n sincrónicament e a l Magdaleniens e in ­ ferio r (O , I y II ) clásico . S i est o e s cierto , l a com ­ paració n co n e l Salpetriense , Epiperigordiense , etc. , e s ta n tentador a qu e l a expondríamos " a títul o d e hipótesis . Ahor a bien , uniend o lo s dato s d e Parpa ­ lló , Mallaete s y Ambrosi o podemo s dibuja r l a his ­ tori a complet a d e la s punta s escotadas . Así , vemo s s u génesi s e n u n moment o qu e cronológicament e s e paraleliz a co n e l Solutrens e superio r francé s y tambié n tipológicamente , aunqu e co n l a adició n d e l a originalísim a punt a d e pedúncul o y aletas . E n est e sentido , e l estudi o tipológic o y estadístic o he ­ ch o po r D . d e Sonnevill e Borde s co n lo s materiale s d e Ambrosi o permiti ó afirma r a E . Ripo U qu e «los gráfico s cumulativo s d e lo s yacimiento s francese s y españole s so n idénticos» 58 . Después , cuand o la s MALUQUER , J. : La colección Bosóms. Institut o d e Estudio o Pirenaicos , Zaragoza , 1951 . 3 7 FORTEA , J. : op. cit.,_ pp . 239-25 1 y 317-32 6 par a la s cueva s d e Hoy o d e L a Min a y L a Victoria . 5 8 RIPOLL , E. : Solutrense de tipo ibérico en Portugal. Ampurias , n. ° 26-27 , 1964-65 , p . 212 .

PAGE 28

156 ]avier Tortea Pérez y Francisco Jordá Cerda d e pedúncul o y aleta s empieza n a degenera r (quiz á porqu e e n es e moment o la s técnica s d e fabricació n co n bord e abatid o empezaba n a domina r otr a ve z e l panoram a paleolític o europe o occidenta l y n o er a posibl e y a segui r má s a contracorriente ) la s escota ­ da s madura n y s e hace n dominantes . Finalmente , sól o ella s va n a cerra r e l cicl o d e s u larg a historia . Quier e deci r qu e naciero n y evolucionaro n desd e e l Solutrens e superio r aunqu e e l resultad o final di ­ fícilment e podrí a indicarno s e l orige n s i ést e n o fuer a conocido . L a ide a d e qu e e l Salpetriens e pu ­ dier a tene r afinidade s solutrense s h a sid o repetida ­ ment e expresad a po r Escaló n ° 9 y negad a po r Com bier 60 . E l problem a e s qu e e l Solutrens e superio r n o exist e e n L a Salpêtrière , quiz á lavad o po r un a crecid a interestadia l de l Gardon 61 . Per o s í exist e e n Parpalló , Mallaete s y Ambrosi o donde , repitá ­ mosl o un a ve z más , s e v e cóm o es a industri a d e punta s escotadas , sustituidor a de l Magdaleniens e inferio r e n e l mediterráne o español , y de l inferio r y medi o e n l a áboslut a mavorí a de l francés , naci ó e n e l Solutrens e superior . S i e l Salpetriens e y Epi perigordiens e tiene n alg o qu e ve r co n nuestr o So ­ lutrens e evolucionad o com o exponente s d e otra s tanta s secuencia s d e un a simila r industria , e l térmi ­ n o Parpallens e s e impon e co n priorida d a cualquie r otro , aunqu e co n ell o aumentemo s l a fastidios a list a d e nombre s par a designa r complejo s industria ­ le s o industrias ; com o lueg o s e vio , mucho s d e ello s sól o quedaro n co n u n valo r regiona l o purament e locativ o y , si n embargo , hiciero n fortuna . L a justi ­ ficación residirí a n o sól o e n la s razone s ante s dichas , sin o tambié n e n l a importanci a de l yacimient o y e n e l hech o d e qu e prestigioso s prehistoriadore s 5 9 ESCAL"N , M. : DU Paléolithique..., op. cit., p . 7 5 y La question des différents... op. cit. p . 88 . 6 0 COMBLER , }. : Le Paléolithique de l'Ardèche..., op. cit., pp . 242 , basándos e e n la s analogía s existente s entr e e i nive l 1 0 Epiperigordiens e y lo s nivele s 3 , 4 y 5 de l Perigo i diens e fina l d e facie s rodaniens e (entr e ambo s s e desarroll a l a secuenci a solutrense ) d e Oullins . E n cualquie r caso , a o laminita s co n bord e abatid o está n presente s desd e e l Solu ­ trens e inferio r clásic o y adquiere n un a important e entida d e n e l superior . 6 1 ESCAL"N , M. : Du Paléolithique..., op. cit., pp . 69 7 5 y SMITH , Ph. : Le Solutréen en Prance, op. cit., p . 314 . 6 2 SIRET , L. : L'Espagne préhistorique. Revu e de s Ques ­ tion s Scientifiques , Bruselas , 1893 , fig . 35 , par a l a punt a escotad a d e l a cuev a d e E l Palomaric o (Murcia) , l a pri ­ mer a publicada , aunqu e n o descubierta . A est e trabaj o si ­ gui ó Classification du Paléolithique dans le Sud-Est de L'Espagne, XV e Congrè s Internationa l d'Anthropologi e e t d'Archéologi e Préhistorique , VI e session , Portugal , 193 0 hubiera n puest o d e reliev e l a importanci a d e la s industria s co n punta s escotada s desd e finales d e si ­ glo 62 . E n cualquie r caso , la s opinione s vertida s e n la s do s hipótesi s qu e acabamo s d e expone r habrá n d e se r justificada s má s ampliament e e n l a monografí a d e Le s Mallaete s qu e actualment e preparamos , per o l o dich o ilustr a bie n clarament e e l interé s d e est e moment o y d e lo s yacimiento s qu e contenga n estra ­ to s d e él . CAPA S 3 , 2. a y 1. a (1949 ) Co n ella s s e llena n lo s 4 0 cm . qu e faltaba n has ­ t a e l nive l superficia l originario . E n es a relativa ­ ment e escas a potenci a estratigráfic a s e desarroll a to ­ d o e l rest o d e l a ocupació n wurmiens e y postgl a cia r hast a u n moment o cerámic o mu y avanzado . Lo s estrato s era n mu y delgados , hech o comprobad o desd e lo s sectore s I a l R , y la s señale s d e ocupació n human a mu y escasas : entr e la s tre s capa s s e tota ­ liza n poc o má s d e 5 0 pieza s y es o contand o lo s fragmento s d e cerámic a decorada . L o má s caracte ­ rístic o d e cad a cap a qued a reseñad o e n l a figura 7 . L o má s significativ o e s l a presenci a de l triángul o escalen o y lo s do s punzone s e n l a cap a 3. a , sobr e l o qu e avanzamo s y a un a opinió n e n 1973 . N o obs ­ tant e quisiéramo s indica r aqu í qu e e n yacimiento s co n nivele s terminale s de l Solutrens e evolucionad o o Parpallense , com o Barran e Blan c (co n l a inquie ­ tant e presenci a d e azagaya s d e bise l sencill o y do ­ bl e asociada s a punta s escotada s e n s u cap a 2. a ) y E l Serrón , ha n aparecid o triángulo s escalenos , aun (Paris , 1931) , dond e s e valor a l a importanci a d e la s pun ­ ta s escotada s d e E l Serrón , Ambrosi o y Lo s Murciélago s (Almería ) y E l Palomaric o (Murcia) . E n l a clásic a obr a d e BREUIL , H. : Les Subdivisions du Paléolithique supérieur et leur signification. Congrè s Internationa l d'Ànthropoiogi e e t d'Archéologi e Préhistoriques , XIV e session , Ginebra , 191 2 (2. a ed . Paris , 1937 ) y a s e habí a tomad o buen a not a d e l a significació n d e lo s hallazgo s d e L . Sire t y Federic o d e Moto s (Cuev a Ambrosio ) y , as í mismo , ocurrí a e n l a tambié n clásic a obr a d e OBERMAIER , H. : El Hombre fósil, Madrid , 191 6 (1. a ed. ) y 192 5 (2. a ed.) . La s excavacione s d e L . Perico t e n Parpall ó desd e 192 9 a 1930 , a instancia s d e H . Breui l e I . Balleste r Tormo , acabaría n po r pone r d e reliev e l a gra n significació n d e alg o cuy o interé s s e habí a iniciad o e n 189 1 (fech a d e l a obr a inédit a d e SIRET , L. : L'Espagne préhistorique, pue s e l artícul o co n e l mism o títul o fedhad o e n 189 3 n o e s má s qu e u n mu y condensad o resume n d e l a obr a inédit a conservad a e n e l Muse o Arque o lógic o Naciona l d e Madrid) .

PAGE 29

La Cueva de Les Mallaetes y los Problemas del Paleolítico Superior del Mediterráneo Español 157 qu e s u posició n estratigráfic a e s totalment e incier ­ ta 63 . Esto , y l a extraordinari a pobrez a d e l a cap a 3. a d e Mallaetes , no s impid e desarrolla r hipótesis , enormement e arriesgadas , per o n o delirantes , cuy o prime r resultad o serí a un a reconciliació n co n e l C-1 4 d e Ambrosio , ciertament e n o co n toda s la s fechas , sin o co n la s situada s e n torn o a l 14.00 0 B . l a bibliografí a posterio r estipular á cuá l d e esa s tre s denominacione s e s l a má s conveniente . E n l o qu e a Mallaete s respecta , l a delgade z es ­ tratigráfic a d e s u zon a orienta l podrí a explicars e po r e l fond o d e sac o qu e form a e l nive l d e bas e ro ­ cos o e n la vertica l d e lo s sectore s D y E , per o n o as í l a pobrez a cultural . Parec e com o s i a parti r d e • b « ->c •2mts FIG . 8 . Corte es tra. ico por a-b-c Oeste. Los círculos numerados indican las muestras tomadas para el C-14. P . 64 . Po r l a ví a d e hipótesi s sustentada s e n base s má s o meno s coherente s podría n aclarars e alguno s problemas ; po r l a d e la suposición , lo s más . Po r ello , n o querríamo s altera r má s e l y a hipotétic o esquem a qu e hemo s propuest o par a e l Solutrens e evolucionado , o C , o Parpallense : s i s e aceptan , la s última s capa s co n punta s escotada s y del , com o veremos , subsiguient e hiatu s d e ocupación , s e hu ­ bier a realizad o un a reordenació n de l espaci o habita ­ ble , pue s la s má s intensa s señale s d e activida d s e va n a da r desd e ahor a preferentement e e n l a part e centr o occidenta l de l yacimiento , la s correspondien 6 3 FORTEA , J. : op. cit., pp . 202-219 , 487-488 , par a Ba ­ rran e Blanc , y 266-27 8 par a Serrón . 6 4 RiPOLL , E. : Solutrense de tipo ibérico..., op. cit., p . 213 : «La s cinc o fecha s obtenidas , qu e puede n situars e entr e e l 12.00 0 y 6.00 0 a . d e J . C , n o guarda n relació n una s co n otra s n i co n la estratigrafía» .

PAGE 30

158 Javier Portea Pérez y Francisco Jordá Cerda te s a l a antecuev a e inicio s d e cueva . E s aqu í don ­ d e v a a encontrars e l a ric a secuenci a qu e ir á desd e e l Epigravetiens e postglacia r hast a u n moment o ce ­ rámic o posiblement e eneolítico . SECTO R OEST E (figs . 8 y 9) E l áre a excavabl e s e plante ó adyacent e a l secto r C d e 1946-47 , co n objet o d e aprovechar , a mod o d e jaló n d e referencia , e l cort e estratigráfic o de ­ sectore s D-H , e n l a antecuev a e inicio s d e cueva , co n buen a luz , y , po r otro , l a escas a entida d d e lo s fenómeno s d e gelifracció n visible s a nive l d e frac ­ ció n grosera , que , si n embargo , era n lógicament e much o má s acusado s e n e l secto r Este . Otr o problem a qu e subsist e e s e l d e l a exact a correlació n d e estrato s entr e nuestro s do s sectores , pue s entr e ello s mediab a e l vací o d e l o excavad o anteriormente . Desd e u n punt o d e vist a tipológic o intentaremo s busca r un a solució n a l problema , a l a FIG . 9 . Corte estratigrá­ fico por a-b de la cata Oeste. jad o po r éste , y porqu e aqu í s e conservab a intact a tod a l a secuenci a sedimentológic a (fig . 1) . A esta s ventaja s ha y qu e suma r e l inconvenient e d e qu e nuestr o secto r Est e s e encontrab a y a mu y dentr o d e l a zon a d e cuev a de l yacimient o y , po r tanto , e n penumbra . Est a posición topográfic a explic a do s hecho s evidenciado s e n l a excavación : po r u n lado , un a acusad a pobrez a tipológic a co n relación a lo s esper a de l estudi o sedimentológic o detallado , qu e aportar á dato s má s concluyentes . ESTRATO S XIII-X I (figs . 8 y 9) Apena s s i pued e señalars e alguna lasc a y resto s óseos . S u interé s e s purament e sedimentológico .

PAGE 31

La Cueva de Les Mallaetes y los Problemas del Paleolítico Superior del Mediterráneo Español 159 ESTRAT O X (fig . 10 ) Ademá s de l norma l component e d e raspadore s sobr e lasc a o lámin a cort a no s encontramo s co n l a presenci a d e punta s d e car a plana , subtipo s C (n. ° 7) , D (n. ° 6) y E o , má s bie n lámin a apuntad a (n. ° 8) . Junt o a ello , la s hoja s d e laure l (n. ° 10 ) y la s pieza s foliácea s asimétrica s subtip o M d e Smit h (n. ° 9) . la s qu e Perico t denomin ó Sbaikioides , sustentado ­ ras , e n unió n co n la s d e pedúncul o y aletas , d e s u tesi s africanista . S i examinamo s e l materia l d e la s excavacione s d e 194 6 a 1949 , vemo s qu e e n la s capa s de l Solutrens e plen o apareciero n cuatr o pie ­ za s bifaciale s asimétricas , y onc e e n la s capa s de l Solutrens e evolucionad o co n punta s escotada s y d e pedúncul o y aleta s poc o destacadas ; l a mayorí a d e ésta s so n asimétrica s y , algunas , verdadera s re FIG . 9 a . Corte estratigráfico por b-c de la cata Oeste. Com o ante s dijimos , exist e e l problem a d e l a equiparació n d e lo s estrato s de l secto r Oest e co n lo s de l Este . Algun a lu z puede n aporta r la s pieza s foliácea s bifaciales , generalment e grandes , co n ta ­ llad o groser o y , e n bue n número , asimétricas . So n presentante s de l tip o F o Montau t po r l a caracte ­ rístic a concavida d e n s u part e mesio-basal , mejo r qu e mesio-proximal 65 . S i hacemo s l o mism o co n Parpalló , vemo s qu e existía n e n númer o d e doc e e n s u Solutrens e medi o y d e otra s doc e e n e l su 8 5 Cuev a d e Le s Mallaete s (Barig) . Diario s d e excava ­ ció n I , 1946 , pp . 65 , 67 , 7 72 , 74 ; I I 1947 , pp . 26 , 4 9 y 50 ; III , 1948 , pp . 22 , 23 , 58 , 6 3 y IV , 1949 , p . 1 6 Anteriorment e habíamo s cometid o l a imprecisió n d e afirma r qu e la s pieza s foliácea s asimétrica s s e daba n e n Mallaete s sólo , po r debaj o d e lo s nivele s co n punta s escotadas . Ell o sól o e s ciert o co n relació n a l a tercer a fas e de l Solutrens e evolucionado , pue s e n la s do s anteriore s s í aparece n aso ­ ciada s a punta s escotada s y d e pedúncul o y aletas .

PAGE 32

160 Javier Portea Pérez y Francisco Jordá Cerda CAT A OEST E 197 0 Vi l 4m 2 VII I 1m 2 FIG . 10 . Cuadro estratigrâfico, tipológi

PAGE 33

La Cueva de Les Mallaetes y los Problemas del Paleolítico Superior del Mediterráneo Español 161 C-1 4 194 6 194 9 MATERIA L PROCEDENT E D E L A CAT A C-5 . ESTRAT O VI I FORMAD O PO R CANTOS , PLAQUETAS , ARCILL A ARENOS A ENCOSTRAD A Y ALGUNA S LAJA S D E CONCRECI"N . LA S CATA S C-l , 2 , 3 SO N ESTÉRILES . ESTRAT O VI I FOR ­ MAD O PO R CANTOS , PLAQUETAS , ARCILL A ARENOS A EN ­ COSTRAD A Y UN A LINE A D E GRUESA S LAJA S QU E OCU ­ PA N MA S DE L 5 0 % D E L A EXTENSIO N DE L ESTRAT O E N LA S TRE S CATAS . MATERIA L TIPIC O DE L SO LUTRENS E EVOLUCIONA ­ DO . MATERIA L TIPIC O DE L SO LUTRENS E EVOLUCIONA ­ DO . ¿SOLUTRENS E EVOLUCI O NADO ? 1 0 y cronológico de la cata Oeste.

PAGE 34

162 Javier Fortea Pérez y Francisco Jorda Cerda perior , principalment e e n lo s do s primero s tercio s d e él 66 . Tant o Mallaete s com o Parpall ó indicaba n clarament e qu e esta s pieza s n o existía n e n e l Solu trens e inicia l o inferior , n i e n l a últim a fas e de l su ­ perio r o evolucionado . Tambié n s e ha n encontrad o e n Recla u Viver , unida s a punta s escotada s y d e pedúncul o y aletas . Ph . Smit h h a clasificad o a alguna s d e ella s com o de l subtip o F o Montaut 8 ' . Finalmente , tambié n ha n aparecid o e n l a provinci a d e Almería : e n E l Serrón , asociada s a un a punt a escotad a y otr a pe dunculad a co n exigua s aletas 0 8 y e n Ambrosio : b i faciale s co n tallad o grosero , alguna s asimétricas 69 . Per o lo s resultado s d e Mallaete s 197 0 so n des ­ concertante s a est e respecto : dond e aparecía n la s pieza s bifaciale s asimétrica s (secto r oeste) , n o ocu ­ rrí a l o mism o co n la s escotada s y d e pedúncul o y aleta s degeneradas ; y a l a inversa : dond e habí a un a clar a secuenci a de l Solutrens e plen o y evolucionad o (secto r este ) n o encontramo s un a sol a piez a foliá ­ ce a bifacia l asimétrica . N o obstante , e n Mallaete s tenemo s suficiente s dato s qu e indica n empobreci ­ miento s estratigráfico s zonales , po r l o qu e n o pres ­ cindiríamo s d e l a tónic a genera l ante s reseñada : qu e esta s pieza s puede n pertenece r tant o a l Solu ­ trens e plen o com o a la s do s primera s fase s de l evo ­ lucionado . Teniend o e n cuent a esto , e n lo s recua ­ dro s 1946-194 9 d e la s lámina s estratigráfica s de i secto r Est e hemo s situad o l a posición teóric a d e la s pieza s foliácea s co n tallad o grosero , y l o mism o hemo s hech o co n lo s materiale s típico s de l Solutren ­ s e evolucionad o e n la s lámina s de l secto r Oeste . Ahor a bien , la s razone s d e est e mod o d e procede r n o sól o está n basada s e n aquell a tónic a general , sin o e n s u comprobació n particula r co n lo s dato s proporcionado s po r la s capa s d e excavació n d e lo s sectore s d e 1946-194 9 inmediato s o adyacentes , apart e d e otra s consideracione s sedimentológica s a nive l d e fracció n grosera . As í pues , e l aspect o morfológic o genera l y e l bi ­ nomi o hoja s d e laurel-punta s d e car a plan a no s lle ­ varí a a equipara r e l estrat o X co n l a seri e Va-V , Solutrens e pleno , de l secto r Este . 6 6 PERICOT , L. : op. cit. p . 5 1 y ss . < " SMITH , Ph. : op. cit., pp . 32 7 y 338 . 6 8 SlRET , J. : Classification du..., op. cit., figs. 1 y 2 . 6 9 RIPOLL , E. : Excavaciones en Cueva..., op. cit., fig. 6 . 7 0 ROCHE , J. ; RIBEIRO , L . y VAULTIER , M. : L'industrie du gisement d'Evoramonte (Alentejo). O Arqueólog o Porta Per o la s característica s má s singulare s d e es e Solutrens e pleno , s e encuentra n tambié n e n Por ­ tugal . A l publica r e l yacimient o d e Mont e Fainh a (Evoramonte , Alt o Alemtejo) , J . Roch e caracteriz ó u n Solutrens e portugué s compuest o po r hoja s d e laure l anchas , simétricas , apuntada s e n la s do s e x tremidade s (subtip o B) ; pieza s foliácea s co n bas e convex a (subtip o C) ; pieza s foliácea s co n bas e cón ­ cav a asimétric a (subtip o E) ; pieza s mu y alargadas , co n lado s paralelo s sobr e gra n part e d e s u longitu d (subtip o L) ; y pieza s foliácea s bifaciale s asimétrica s (subtip o M) . J . Rodh e n o creí a qu e l a industri a d e Mont e Fainh a pertenecier a a l Solutrens e ibéric o e n razó n d e l a ausenci a d e pedunculacione s y , sobr e todo , d e punta s co n pedúncul o y aletas . Indicab a caractere s purament e peninsulare s com o l a ausen ­ ci a d e verdadera s hoja s d e laure l «clásicas » (sub ­ tip o A ) y , particularmente , un a mu y marcad a ten ­ denci a haci a la s forma s asimétricas . Po r esta s ca ­ racterísticas , J . Roch e concluí a qu e l a industri a d e Mont e Fainh a pertenecí a a l Solutrens e d e facie s cantábrica 70 . Per o tod a o cas i tod a es a tipologí a e s la propi a de l Solutrens e plen o d e facie s ibéric a y n o de l Solutrens e medi o d e facie s cantábrica . Aú n más , e l estil o d e la s misma s pieza s e s idéntic o e n Mont e Fainh a y Mallaete s o Parpalló . Sobr e ell o y a hemo s insistid o anteriormente ; entonce s tam ­ bié n afirmábamo s qu e e l camin o d e difusió n tuvo , po r fuerza , qu e se r e l vall e de l Taj o y s u ampli a cuenc a hidrográfica . E s aqu í dond e s e va n jalonan ­ d o la s estacione s co n art e parieta l paleolítico : Lo s Casare s y L a Ho z (Guadalajara) , L a Grieg a (Sego ­ via) , ¿E l Reguerillo ? (Madrid) , Maltravies o (Cáce res ) y Escoura l (Alt o Alemtejo , pero , a l igua l qu e Mont e Fainha , just o e n l a divisori a d e agua s d e la s cuenca s de l Taj o y Guadiana) ; e s e n est e camin o e n e l qu e ha y qu e pensa r par a explicar , much o des ­ pués , la s estrecha s analogía s existente s entr e Moit a d o Sebastiâ o y Cabeç o d e Amoreir a (Muge ) y L a Cocin a (Do s Aguas , Valencia) 71 . L a existenci a d e u n Solutrens e plen o d e facie s ibéric a e n Portuga l n o pued e extrañarno s s i tene ­ mos e n cuent a l a estrech a dependenci a ibéric a qu e gués , n. ° 2 , 196 8 pp . 714 . ROCHE , J. : L'industrie du gise­ ment solutréen de Monte Fainha (Evoramonte, Alto Alen­ tejo, Portugal). Bull . Sociét é Préhistoriqu e Français e n. ° 69 , 1972 , pp . 49-5 4 y Etat actuel de nos connaissances sur le Solutréen portugais, Zephyrvs , n. ° 25 , 197 4 pp . 81-94 , e n particula r pp . 93-94 . 71 FORTEA , J. : op. cit., p . 451 .

PAGE 35

La Cueva de Les Mallaetes y los Problemas del Paleolítico Superior del Mediterráneo Español 163 evidencia n la s punta s escotada s y d e pedúncul o y aleta s encontrada s e n otro s yacimiento s portugue ­ ses , aspect o qu e valoramo s hac e tiempo 72 . ESTRAT O I X (fig . 10 ) S u composició n tipológic a e s cas i totalment e superponibl e a l a de l estrat o anterior : lo s mismo s raspadore s (núms . 1 , 2 , 9 y 10) , hoja s d e laure l (núms . ¿6? , 8 y 13 , rota s d e idéntic a maner a qu e l a n. ° 1 0 de l estrat o anterior ) y similares pieza s foliá ­ cea s bifaciale s asimétrica s (n. ° 7) ; ningun a varia ­ ció n tampoc o e n la persistenci a d e la s punta s d e car a plan a y lámina s apuntadas , aunqu e co n l a n. ° 5 cabrí a l a dud a s i e s clasificabl e entr e lo s d e car a plan a subtip o A o entr e la s hoja s d e laurel , subtip o G , tambié n llamada s punta s d e Badegoule . L a únic a diferenci a e s l a presenci a d e u n notabl e componen ­ t e tipológic o fabricad o co n la s técnica s d e bord e abatid o qu e representamo s co n lo s número s 3 , 1 1 y 12 . E l aument o acusad o de l bord e abatid o o re ­ toqu e abrupt o e s alg o propi o de l Solutrens e evo ­ lucionad o d e facie s ibérica . Tod o ell o no s permit e equipara r a l estrat o I X co n e l Solutrens e plen o representad o e n e l secto r Est e po r l a seri e VaV aunqu e y a e n u n moment o má s bie n final. E n lo s sectore s adyacente s d e 194 6 y 194 7 ha y capa s co n punta s pedunculada s asocia ­ da s a pieza s foliácea s bifaciale s asimétircas , per o i l n o pode r realiza r un a asimilació n estratigráfic a exac ­ ta , preferimo s deja r l a cuestió n e n lo s término s an ­ te s señalados . ESTRAT O VII I (fig . 10 ) Lo s raspadore s ha n disminuid o d e tamaño , la s laminita s co n bord e abatid o continúa n ostensible ­ ment e y ha n desaparecid o la s punta s d e car a plana . N o ha y punta s escotada s n i d e pedúncul o y aletas , que , si n embargo , apareciero n e n lo s sectore s ad ­ yacentes . E l component e tipológic o y l a posición relativ a a l a estratigrafí a precedent e y subsiguiente , no s per ­ mit e supone r qu e e l estrat o VII I pertenec e a l Solu ­ trens e evolucionado . 7 2 JORDÁ , F. : Solutrense de facies ibérica en Portugal. Zepfayrvs , n. ° 1 4 1963 , pp . 80-86 , RIPOLL , E. : Solutrense ESTRAT O VII(fig . 10 ) Cuand o s e termin ó d e excava r e l estrat o VI I e n e l cuadr o 1 , l a esterilida d qu e mostr ó s u sediment o arcillo-sabulos o mu y apretado , co n algú n cant o o plaqueta , pareci ó indica r clarament e u n hiatu s d e ocupació n entr e e l estrat o VI , qu e habí a dad o ma ­ teria l Epigravetiense , y e l VIII , qu e empazab a a mostra r materiale s indudablement e solutrenses . L a cuestió n er a interesante , pue s s e sabí a qu e Parpall ó y Mállaete s tenía n secuencia s idéntica s hast a e l fi­ na l de l Solutrense . Ajparti r d e aquí , e n e l prime r yacimient o aparecí a e l Magdaleniens e y e n e l segun ­ d o e l Epigravetiense , industria s distintas , per o a la s qu e s e le s suponí a u n desarroll o sincrónico 7,0 ' . L a posibilida d d e u n hiatu s d e ocupació n e n e l pas o Solutrense-Epigravetiens e podí a altera r aquell a sin cronicidad . Po r ello , lo s autore s d e est e trabaj o de ­ cidiero n excava r lo s cuadro s adyacente s hast a e l es ­ trat o VI I incluido . L a esterilida d continu ó manifies ­ tament e e n lo s cuadro s 2 y 3 , qu e permitiero n com ­ pleta r l a caracterizació n de l estrat o VII : estab a for ­ mad o po r u n sediment o arcillo-sabuloso , compact o y encostrado , co n algú n cant o o plaquet a y po r un a líne a d e gruesa s laja s o planchas , qu e ocupaba n má s de l 5 0 % d e l a extensió n de l estrat o e n lo s tre s cuadros . La s cosa s tampoc o variaro n sedimentoló gicament e e n e l cuadr o 5 ; sól o l a adició n d e algun a laj a d e concreció n suelta , per o aqu í s í apareciero n alguno s materiales , lo s único s e n lo s cuatr o cua ­ dro s excavados . Su s característica s morfológica s so n idéntica s a la s de l estrat o VIII . Ell o y su posició n e n la secuenci a indic a s u adscripció n a l Solutrens e evolucionado . L a presenci a d e esto s materiale s impedí a habla r d e u n hiatu s si , e n rigo r extremo , entendiéramo s qu e éste , d e existir , s e tendrí a qu e habe r traducid o e n un a limpi a disecció n estratigráfica . Si n embargo , l a mayo r part e d e lo s dato s aportado s po r lo s 3, 5 m. 2 excavado s e n e l estrat o VI I parecía n indica r un a evident e crisi s d e ocupación . ESTRATO S VII (fig . 11 ) Co n e l estrat o V I s e inici a un a nuev a industria : e l Epigravetiense . E n l a part e inferio r de l estrato , de tipo ibérico..., op. cit., 7 S JORDÁ , F. : Gravetiense y Epigravetiense..., op. cit.

PAGE 36

164 Javier tortea Pérez y Francisco Jordá Cerda CAT A OEST E 197 0 I I I II I 3m 2 I V 3m 2 3m 2 V I 3m 2 FIG . 11 . Cuadro estratigráfico, tipologie

PAGE 37

La Cueva de Les Mallaetes y los Problemas del Paleolìtico Superior del Mediterráneo Español 165 C-1 4 1946 194 9 ABUNDANT E CERAMIC A LIS A Y PEINADA . FORMA S D E CUENCO S HE MIESFERICOS . ELEMENTO S ENEOLÍTICOS . Il l 1 0 CERAMIC A PEINAD A FRAGMENTO S D E CERAMIC A CUYA S CARACTERÍSTICA S D E PASTA , BRUÑID O Y COLORACI" N PERMITE N SUPONE R S U FILIACI" N CARDIAL . — U N FRAGMENT O D E CERAMICA . FRAGMENTO S D E CERAMI ­ C A CARDIA L RELATIV A MENT E ABUNDANTES . ALGUNO S TRAPECIOS , TRIÁNGULO S Y SEGMEN ­ TOS . PIEZA S CO N RETOQU E PA ­ RALEL O CUBRIENT E O IN ­ VASOR . 2 = KN-I/91 5 10.37 0 ± 10 5 B P 842 0 B C cronológico ¿ < la cata Oeste.

PAGE 38

166 Javier Fortea Pérez y Francisco Jordá Cerda debaj o d e una s laja s d e concreció n qu e s e superpo ­ nía n a la s gruesa s plandha s de l VII , apareci ó l a muestr a n. ° 2 , qu e h a dad o l a siguient e cronología : KN/91 5 = 10.37 0 ± 10 5 B . P . E l análisi s sedi mentológic o no s dir á s i e l estrat o V I pertenec e a l Drya s II I o a l Preboreal , per o est a fech a po r s í sol a comprueb a e l supuest o hiatu s de l estrat o an ­ terior . La s pieza s núms . 1 3 a 1 7 apareciero n junt o a l a muestra . E n e l transcurs o d e l a seri e VII s e desarroll a e l Epigravetiens e qu e h a sid o ampliament e estudia ­ d o po r un o d e nosotro s co n l a incómoda , per o pre ­ cis a denominació n d e industri a microlamina r tip o Mallaete s que , junt o a l a d e tip o St . Gregori , cons ­ tituía n la s do s industria s de l complej o microlamina r epipaleolítico . Po r ello , n o vamo s a extenderno s e n l a exposició n detallad a d e su s características , y no s limitaremo s a apunta r la s má s importantes . S u es ­ tructur a tipológico-estadístic a indicab a u n carácte r aziloid e y , a est e respecto , l o comparamo s co n e l Aziliens e pirenaico , perigordin o y co n e l Romane Iliense . L o dividimo s e n tre s fases , o cuatro , s i acep ­ tamo s l a suposició n d e qu e e n e l yacimient o de l Volcá n de l Far o (Cullerà , Valencia ) podrí a esta r s u fas e inicial . E n cuant o a l a cronología , falto s d e tod o análisi s d e datació n absolut a y d e un a secuen ­ ci a sedimento-climática , co n e l sol o auxili o d e l a tipologí a morfológico-estadístic a y d e l a estratigra ­ fí a arqueológic a comparada , n o podíamo s se r mu y concluyentes . Unicament e no s limitamo s a deci r qu e tra s l a pérdid a d e lo s contacto s magdaleniense s e n e l paí s valenciano , s e inici ó un a evolució n localista , autónoma , qu e configurarí a es a industri a microla ­ minar , d e algú n mod o sincrónic a de l Aziliens e o in ­ dustria s aziloide s co n u n fuert e desequilibri o estruc ­ tura l e n favo r de l binomi o raspador-laminita s co n bord e abatido . E l problem a estab a e n averigua r cuá l er a la cronologí a de l Magdaleniens e I V d e Perico t e n Parpall ó y la d e lo s nivele s «epigravetienses » qu e e n E l Volcá n de l Far o s e superponía n a la s ca ­ pa s co n escalenos . Sabemo s qu e e l Magdaleniens e II I d e Parpall ó h a dad o 13.80 0 ± 38 0 B . P . y qu e e l indudabl e Magdaleniens e co n arpone s d e un a o do s hilera s d e diente s d e l a Bor a Gra n (Gerona ) s e h a fechad o e n 11.47 0 ± 50 0 B . P . E n est e con ­ texto , lo s 10.37 0 ± 10 5 B . P . de l estrat o V I d e Mallaete s hace n viabl e l a hipótesi s deducid a an ­ teriorment e po r otro s caminos 74 . N o obstante , se ­ guimo s suponiend o qu e E l Volcá n de l Far o podrí a avejenta r lo s inicio s d e la industri a microlamina r e n e l paí s valenciano . Recientemente , Escaló n h a expresad o l a opi ­ nió n d e qu e all í dond e e l Magdaleniens e n o estu ­ vier a presente , e l Salpetriens e españo l podrí a habe r evolucionad o haci a u n Epioaleolític o qu e n o serí a otr o Aziliense , n i meno s Romanelliense , sin o u n Episalpetriense . Per o é l mism o afirm a qu e ningun a seri e estratigráfic a vendrí a a comproba r est a hipó ­ tesi s y que , e n l a mism a Salpêtrière , e l Salpetriens e superio r fu e sucedid o po r u n Magdaleniens e V I y u n verdader o Aziliense 70 . Po r ello , n o no s exten ­ deríamo s má s po r ahora . L a estratigrafí a d e Mallaete s prueb a qu e s u in ­ dustri a microlamina r lleg ó a entra r e n contact o co n lo s neolítico s cardiales . Est o ocurri ó e n l a últim a fas e d e desarrollo , cuand o l a tipologí a estadístic a indic a u n moment o d e pujanza . Despué s vendrí a l a extinció n y l a seri e estratigráfic a d e Le s Mallaete s s e cierr a co n uno s pobre s y atípico s estrato s eneo ­ líticos . Un a ta n larg a e interesant e histori a d e cer ­ c a d e 27.00 0 año s (en término s radiocronológicos ) hace n d e est e yacimient o alg o clav e par a l a com ­ prensió n de l Paleolític o y Epipaleolític o ibérico . Po r ello , actualment e preparamo s s u publicació n e n de ­ talle . 7 * FORTEA , J. : op. cit., pp . 159-19 2 y 292-332 , dond e s e estudi a a l a industri a microlamina r tip o Mallaetes . 7 5 ESCAL"N , M. : La question da différents..., op. cit., p. 88 .


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options

close
No images are available for this item.
Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.